Radny we współpracy z mieszkańcami złożył 19 wniosków do budżetu

0

W ubiegłym miesiącu Wojciech Komarzyński zachęcił mieszkańców Brzegu do składania ich pomysłów na rozwój miasta. Każdy mógł zgłosić radnemu konieczność naprawy, budowy lub modernizacji elementów miejskiej infrastruk­tury oraz zainwestowania gminnych środków w określone działania. Pod koniec września wnioski mieszkańców zostały skierowane do burmistrza Brzegu.


– Sztandarowym zadaniem jest rozbu­dowa miejskiego żłobka lub zagospo­darowanie alternatywnej nieruchomo­ści w celu zwiększenia dostępności do opieki żłobkowej w Brzegu. Uzasadnie­nie realizacji zadania wynika z katalogu zadań własnych gminy określonego w Ustawie o samorządzie gminnym oraz konieczności zaspokojenia podstawo­wych potrzeb mieszkańców – informu­je Wojciech Komarzyński.

Mieszkańcy zaproponowali także zago­spodarowanie przestrzeni zielonej przy­legającej do posesji przy ul. F. Chopina, Długiej oraz W. Jagiełły oraz remont i doświetlenie podwórka. Przypomnij­my, że zadanie to przyjęto do budżetu w 2017 roku, jednak do tej pory nie zosta­ło zrealizowane.

– Kolejne wnioski to wykonanie placu zabaw na Placu Drzewnym w sąsiedz­twie przystani rzecznej na Odrze i utworzenie miejsca zabaw przy ul. Po­piełuszki lub doposażenie placu zabaw w parku centralnym. Mieszkańcy nie zapomnieli również o zadaniach doty­czących pomocy zwierzętom. Wśród wszystkich złożonych wniosków jeden dotyczy zwiększenia nakładów na opie­kę nad bezdomnymi zwierzętami, a drugi utworzenia miejsca rekreacji dla czworonogów – wylicza radny miejski.

Brzeżanie oczekują również większego zaangażowania gminy w opiekę zdro­wotną na rzecz mieszkańców. Jednym z ich oczekiwań jest udzielenie pomo­cy finansowej Brzeskiemu Centrum Medycznemu poprzez zakup sprzętu lub uwzględnienie ulg podatkowych dla lecznicy. W zakresie infrastruktu­ry drogowej zaproponowano party­cypację w kosztach przebudowy uli­cy Chrobrego, zastosowanie progów zwalniających na ulicy Głowackiego
i Spacerowej, remont lub bieżącą na­prawa jezdni oraz chodników wzdłuż ulicy Zakonnic, a także elektryfikację Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz”.

Wśród wszystkich wniosków nie mo­gło zabraknąć utworzenia miejskiego kąpieliska, miejsc parkingowych na terenie miasta i zwiększonych dopłat do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach. Radny Komarzyński zgłosił do budżetu również zadania zapro­ponowane przez brzeskich rowerzy­stów: przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Piastowskiej, zakup i montaż stojaków rowerowych pod szkołami, urzędami i innymi obiekta­mi użyteczności publicznej, zorgani­zowanie kontrapasów i kontraruchu rowerowego, a także analizę i aktuali­zację docelowej koncepcji tras rowe­rowych i projektu Bike&Ride.