12 radnych zdecydowało o budowie drugiego więzienia w Brzegu

0
Dwunastu radnych Rady Miejskiej Brzegu, którzy opowiedzieli się za budową drugiego więzienia w Brzegu

Ośmiu radnych „za” i dwunastu „przeciw” – to wynik dzisiejszego (28.12) głosowania nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na dokonanie darowizny gruntów pod budowę nowego zakładu karnego przy ul. Saperskiej. Oznacza to, że w Brzegu powstanie nowy zakład karny, który pomieści nawet 1500 skazanych.


Nie pomogły prośby, rzetelne argumenty i emocjonalne wystąpienia. Głos z mównicy zabrali m.in. lekarz, adwokat, mieszkańcy, samorządowcy i przedstawiciel posła Pawła Grabowskiego. – „Nie róbcie tego miastu! Nie róbcie tego mieszkańcom! Wszystko, tylko nie więzienie!” – próbowali przekonywać radnych i włodarzy Brzegu.

Żadne argumenty przeciwko budowie drugiego, ogromnego więzienia w zabytkowym mieście nie trafiły jednak do 12 radnych. Uwierzyli oni za to słowom burmistrza Jerzego Wrębiaka o korzyściach płynących z tej inwestycji. Należy jednak zaznaczyć, że do dzisiaj, informacje o rzekomych podatkach, czy ilości nowych miejsc pracy nie znajdują potwierdzenia „na papierze”.

– Radni, którzy głosowali przeciwko nowej uchwale uwierzyli w inwestycję „widmo”, jak na razie opartą na niewiadomego pochodzenia szacunkach i wizualizacji graficznej. To naprawdę boli, że dzisiejsza Rada Miejska Brzegu może być odbierana przez mieszkańców jako „atrapa” organu stanowiącego i kontrolnego w naszym mieście – komentuje radny Piotr Szpulak.

– Dwunastu radnych chce postawić pod naszymi domami zakład karny. Nie liczą się z głosem mieszkańców, nie liczą się z losem miasta, tylko ślepo wierzą w to, co opowiada pan burmistrz. Nie zostawimy tej sprawy i będziemy walczyć nawet w sądach – mówi jedna z mieszkanek Brzegu.

Wśród radnych, którzy zdecydowali o przekazaniu gruntów pod budowę więzienia w Brzegu byli: Barbara Mrowiec, Elżbieta Kużdżał, Paweł Korycki, Janusz Żebrowski, Mariusz Andruchowicz, Eugeniusz Zwierzchowski, Zdzisław Bagiński, Marcin Samul, Aleksandra Wróblewska, Robert Karlikowski, Andrzej Jędrzejko i Karolina Sobolewska.

Za uchyleniem październikowej uchwały, czyli przeciwko budowie zakładu karnego głosowali: Grzegorz Surdyka, Piotr Szpulak, Julia Goj-Birecka, Renata Biss, Henryk Jaros, Wojciech Komarzyński, Grzegorz Kapela i Jacek Juchniewicz.

Poniżej publikujemy stanowisko posła Pawła Grabowskiego, które podczas sesji odczytał w imieniu parlamentarzysty jego asystent społeczny Radosław Majgier.


Działając w imieniu Posła na Sejm RP Pawła Grabowskiego, pragnę przedstawić jego stanowisko, przygotowane do wygłoszenia na dzisiejszej, specjalnej sesji Rady Miasta Brzeg. Co też czynię:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowni Państwo radni,
drodzy zebrani goście,

w pierwszej kolejności pragnę pogratulować Panu Burmistrzowi oraz jego sztabowi za promocję koncepcji budowy drugiego zakładu karnego w Brzegu, której zasięg – szkoda, że nie skuteczność – przekroczył najdalej idące oczekiwania. Wbrew wszelkim przypuszczeniom, koncepcja budowy drugiego zakładu karnego w Brzegu – przypomnę, w Polsce i w Europie – znalazła poparcie wśród dalekich, acz niewątpliwie przyjaznych nam narodów, m.in. z Ameryki Południowej, co zostało wyrażone w bodajże jedynych konsultacjach prowadzonych w tej sprawie – przeprowadzonych zresztą nie przez projektodawców tylko przez osobę prywatną.

Widząc skuteczność w przekonywaniu dalekich, acz niewątpliwie przyjaznych nam narodów Ameryki Południowej, nie mogę jednak zrozumieć, dlaczego wnioskodawcom nie udało się przekonać mieszkańców Brzegu, co – jak mogłoby się wydawać – jest o wiele prostsze, tym bardziej, że to właśnie mieszkańcy naszego miasta są najbardziej zainteresowani tą sprawą.

W związku z powyższym wyrażam ubolewanie z powodu braku konkretnych argumentów
w debacie publicznej, które przemawiałyby za budową drugiego zakładu karnego w Brzegu i były poparte rzetelnymi analizami, wyliczeniami i predykcjami. Obrazując to przykładem – przedsiębiorca, chcąc uzyskać finansowanie na inwestycję, musi przedstawić biznesplan, na podstawie którego przekona podmioty go finansujące. Tymczasem w przypadku budowy drugiego więzienia w Brzegu, brak jest jakichkolwiek konkretnych wyliczeń – o biznesplanie nie wspominając. W zamian za to jesteśmy prowadzeni jak we mgle, będąc, co jakiś czas świadkami wymiany mniej lub bardziej żenujących argumentów, mających odniesienie ad personam, a nie jak to powinno być w przypadku tak poważnego projektu – ad rem.

Skoro, zatem przez kilka tygodni procedowania nad tym pomysłem, magistrat nie był w stanie przedstawić rzetelnie i rzeczowo informacji na temat projektu budowy drugiego zakładu karnego w Brzegu, ośmielam się – w imieniu mieszkańców – zapytać:

 1. Pytanie do Pana Burmistrza:
 2. Jaką datą opatrzony jest pierwszy dokument, z którego wynika, ze Brzeg ubiega się o lokalizację drugiego zakładu karnego?
 3. Kto jest wnioskodawcą lokalizacji drugiego zakładu karnego w Brzegu – Miasto Brzeg czy Ministerstwo Sprawiedliwości?
 4. Czy prawdą jest, że o lokalizację tego więzienia ubiegało się około 100 miast w Polsce?
 5. Jeśli pretendentów było faktycznie około 100, proszę o wskazanie nazw choćby 10 z nich.
 6. Jaka jest szacunkowa wartość nieruchomości, stanowiących własność miasta Brzeg, które zostają przekazane pod budowę drugiego więzienia?
 7. Czy nieruchomości przeznaczone pod budowę drugiego więzienia w Brzegu zostaną przekazane odpłatne, czy też nieodpłatnie? Jeśli nieodpłatnie, to dlaczego? Jaka będzie z tego korzyść dla miasta? Konkretnie proszę.
 8. Jakie konkretnie wpływy (jakiej wysokości) i z jakiego tytułu trafiać będą bezpośrednio do miejskiego budżetu, w związku z utworzeniem w Brzegu drugiego zakładu karnego?
 9. Czy w sprawie lokalizacji drugiego zakładu karnego w Brzegu przeprowadzono konsultacje społeczne?
 10. Jeśli tak, to, w jakim okresie i ile osób, i z jakich osiedli, wzięło w nich udział? Jeśli nie, to, dlaczego się one nie odbyły? To bardzo ważne pytanie, zatem proszę o rzeczową odpowiedź!

2.Pytanie do Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu, względnie – jeśli Pan Dyrektor jest nieobecny – do Pana Burmistrza, jako wnioskodawcy:

 1. Jakie są obecnie wydatki roczne Zakładu Karnego w Brzegu (wyrażone w tysiącach złotych) oraz jaka ich część (wyrażona procentowo w stosunku do całości wydatków oraz nominalnie
  w tysiącach złotych) trafiła w roku 2016 i 2017 do brzeskich przedsiębiorców? (z wyłączeniem przedsiębiorstw, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Miasto Brzeg)
 2. Czy Pan Dyrektor, względnie Pan Burmistrz, jest w stanie zapewnić brzeskich przedsiębiorców, że nowy zakład karny będzie się zaopatrywał u brzeskich przedsiębiorców?

Podczas forsowania projektu budowy drugiego więzienia w Brzegu nader często pojawiał się argument, jakoby była to inwestycja, która będzie impulsem rozwojowym dla brzeskich przedsiębiorstw. Może, zatem brzescy przedsiębiorcy i mieszkańcy, którzy wybrali Pana Burmistrza oraz poszczególnych radnych, powinni wiedzieć jak rozkładają się obecnie wydatki brzeskiego więzienia? Ponadto, może warto, aby brzescy przedsiębiorcy i mieszkańcy Brzegu wiedzieli, że znaczna część wydatków tak starego jak i ewentualnego nowego zakładu karnego podlega ustawie prawo zamówień publicznych, która preferuje duże korporacje, a nie przedsiębiorców lokalnych?
W końcu, może warto, aby brzescy przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Brzegu wiedzieli, że argument o impulsie rozwojowym dla lokalnej gospodarki nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości i jest jedynie pustym, acz atrakcyjnym hasłem reklamowym.

 1. Pana Burmistrza i radnych, będących członkami partii rządzącej (to pytanie zostanie również skierowane do Pana Premiera Morawieckiego):
 2. Czy budowa drugiego zakładu karnego w Brzegu jest elementem strategii zrównoważonego rozwoju?
 3. Czy budowa drugiej przeprawy mostowej – tańsza niż podrzucane nam więzienie –
  i postulowana od ponad 40 lat nie wypełni lepiej strategii zrównoważonego rozwoju?

Jak, bowiem wiadomo, „wąskie gardło” jakim jest obecna przeprawa mostowa w Brzegu, jest czynnikiem hamującym rozwój lokalnych przedsiębiorstw, a co za tym idzie – spadek bezrobocia, stanowiącego istotny problem w tzw. półksiężycu biedy, do którego zaliczają się zachodnie powiaty Opolszczyzny, w tym również i nasz powiat. Tymczasem, w związku ze skupieniem uwagi na drugim więzieniu, projekt niewątpliwie potrzebnej drugiej przeprawy mostowej zostaje przesunięty – po raz kolejny zresztą – na „święte nigdy”, a nagle – nie wiadomo skąd i dlaczego – lokowane ma być w Brzegu drugie więzienie, które z perspektywy miasta i jego mieszkańców jest inwestycją jedynie pozorną, – o czym dalej.

 1. Pana Burmistrza i radnych, wspierających lokalizację w Brzegu Muzeum Kresów i Ziem Wschodnich (to pytanie zostanie również skierowane do Pana Premiera Glińskiego):
 2. W jaki sposób zostanie zagospodarowany zabytkowy kompleks obecnego zakładu karnego w Brzegu?
 3. Czy budowa drugiego zakładu karnego w Brzegu przyczyni się do lokalizacji w naszym mieście Muzeum Kresów i Ziem Wschodnich?
 4. Czy budowa drugiego więzienia wpłynie bardziej pozytywnie na atrakcyjność turystyczną miasta, aniżeli lokalizacja w Brzegu Muzeum Kresów i Ziem Wschodnich?

Jak, bowiem wiadomo, Ministerstwo Kultury skłania się ku lokowaniu Muzeum Kresów i Ziem Wschodnich w Lublinie, mimo iż Brzeg posiada bardzo dobry obiekt, mogący się stać siedzibą tegoż muzeum. Jeśli jednak Brzeg stanie się drugim Alcatraz, wątpliwe jest, aby wpłynęło to pozytywnie na turystyczną atrakcyjność miasta, a to z kolei może oznaczać klęskę projektu lokowania Muzeum Kresów i Ziem Wschodnich w Brzegu, które to muzeum byłoby niewątpliwie atrakcją turystyczną lepszą, bardziej wartościową i przynoszącą więcej zysku dla lokalnych przedsiębiorców, aniżeli drugie więzienie.

 1. W końcu pytanie do Państwa radnych:
 2. Czy uważacie, Państwo, że sposób, w jaki procedujecie tak ważny dla miasta i jego mieszkańców projekt jest właściwy?
 3. Czy uważacie Państwo, że cały proces lokalizacji drugiego zakładu karnego w Brzegu był
  i jest w pełni transparentny a mieszkańcy zostali w odpowiedni sposób (tj. w oparciu o konkretne dane, argumenty i kontrargumenty) poinformowani o planowanej inwestycji?
 4. Kiedy zostaliście Państwo poinformowani o tym, że Brzeg ubiega się o lokalizację drugiego zakładu karnego?
 5. Czy projekt budowy drugiego zakładu karnego był opatrzony klauzulą tajności, skoro mieszkańcy dowiedzieli się o nim dopiero w związku tzw. obradami zamkniętymi w małej sali stropowej brzeskiego ratusza?
 6. Czy jesteście Państwo w stanie zapewnić w tym momencie mieszkańców Brzegu, że budowa drugiego więzienia wpłynie pozytywnie na wizerunek naszego miasta, poziom życia mieszkańców, poprawi atrakcyjność turystyczną Brzegu i przyczyni się do rozwoju brzeskich przedsiębiorstw prywatnych?

Szanowni Państwo, te pytania można mnożyć bez końca. Dlaczego? Dlatego, że w sprawie budowy drugiego zakładu karnego w Brzegu nie przeprowadzono jakichkolwiek konsultacji, a prowadzoną przez wnioskodawców politykę informacyjną należy ocenić – w skali ocen szkolnych – na ocenę niedostateczną lub po prostu naganną.

Jeśli Brzeg i brzeżanie mają skorzystać na drugim więzieniu, to, dlaczego od kilku tygodni słyszymy wyłącznie mniej lub bardziej nieudolne tłumaczenie się magistratu oraz ataki kierowane wobec tych, którzy mają odwagę pytać o planowaną inwestycję? Jeśli drugie więzienie jest potrzebne i wpłynie korzystnie na sytuację Brzegu, brzeżan i brzeskich przedsiębiorców, to, dlaczego do wiadomości mieszkańców nie przekazano danych, które same obroniłyby racjonalność i zasadność planowanej inwestycji?

No właśnie, tu warto zadać pytanie – czy to jest w ogóle inwestycja? W mojej ocenie inwestycja przyczynia się do zwiększenia wartości przedmiotu, w którym jest czyniona.  Taką inwestycją z pewnością byłaby druga przeprawa mostowa, stanowiąca niewątpliwie ułatwienie w transporcie – a co za tym idzie – stanowiąca impuls rozwojowy dla przedsiębiorców z całej zachodniej Opolszczyzny, czyli tzw. półksiężyca biedy.  Niewątpliwie dobrą inwestycją byłaby również lokalizacja Muzeum Kresów i Ziem Wschodnich, która zwiększyłaby atrakcyjność turystyczną Brzegu, a co za tym idzie – ruch turystyczny, czyli popyt w branży hotelarskiej, gastronomicznej czy też w handlu.  Taką inwestycją byłaby z pewnością budowa kolejnego żłobka, dzięki któremu część rodziców byłoby stać na to, aby pójść do pracy, zarobić dodatkowe pieniądze dla swoich rodzin oraz odprowadzić dodatkowe podatki do budżetu.

Czy jednak budowa więzienia, które będzie się zaopatrywać w dużych korporacjach – a nie u brzeskich przedsiębiorców – jest faktycznie inwestycją korzystną dla Brzegu i brzeżan?  Czy jest inwestycją oddanie za darmo działki, podczas gdy cały czas możliwa jest sprzedaż działki i następnie uzyskiwanie z niej podatku od nieruchomości?  Czy jest inwestycją przeprowadzenie projektu, przy okazji którego daje się mieszkańcom Brzegu do zrozumienia, że są elementem zbędnym dla lokalnych władz?

Drodzy Państwo, Panie Burmistrzu, szanowni Państwo radni, uprzejmie przypominam Wam, że tak samo jak mnie, tak i Was – wybrali mieszkańcy Brzegu i to im w pierwszej kolejności powinniście służyć i ich powinniście słuchać, a nie swoich politycznych patronów z Opola czy też Warszawy. Jeśli ktoś nie rozumie Waszych – lub podrzuconych Wam – planów i zamysłów, to nie jest powód, aby się obrażać. Może, zatem warto zastanowić się nad swoim postępowaniem? Nad prowadzoną polityką informacyjną, a właściwie jej brakiem? Nad odrzuceniem pomysłu przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji?

Dialog z obywatelami, mieszkańcami naszego miasta powinien być dla Państwa podstawą do podejmowania decyzji, dlatego zachęcam Was do poważnego potraktowania swoich wyborców – brzeżan, bowiem projekt, o którym mówimy może spowodować nieodwracalne zmiany wizerunkowe Brzegu oraz zahamować rozwój naszego miasta na wielu płaszczyznach, a mimo upływu tygodniu, wciąż brakuje rzeczowej debaty, która po 1. Pomogłaby mieszkańcom zrozumieć i zaakceptować plany magistratu, po 2. Dałaby mieszkańcom poczucie, że mają jakiekolwiek znaczenie dla lokalnych władz, a nie są jedynie piątym kołem u wozu dla lokalnych włodarzy.

Łącząc wyrazy szacunku, wyrażam głęboką nadzieję na refleksję nad swoim postępowaniem, tak Pana Burmistrza jak i szanownych Państwa radnych, którzy, – w co głęboko wierzę – podejmą decyzję dobrą dla Brzegu i brzeżan oraz decyzję przez brzeżan zrozumiałą i akceptowalną.

Ze swojej strony deklaruję najdalej idącą pomoc w celu osiągnięcia konsensusu, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mi środków. Zacznijmy jednak rozmawiać opierając się na argumentach ad rem, porzuciwszy argumenty ad personam.