Dobiegł końca I etap remontu dzwonnicy w Golczowicach

0

Wartość zadania wyniosła  9.600 zł i została sfinansowana po połowie z budżetu Powiatu Brzeskiego oraz gminy Lewin Brzeski (fundusz sołecki sołectwa Golczowice). Zakres robót obejmował m.in.: renowację i ponowny montaż krzyża żeliwnego, uzupełnienie ubytków gzymsu, uzupełnienie uszkodzonych fragmentów ściany elewacyjnej, spoinowanie ścian zaprawą cementową, hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa – malowanie ręczne.


W odbiorze I etapu remontu dzwonnicy wzięli udział:  Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, sołtys wsi Golczowice Weronika Niemczyk, radny Powiatu Brzeskiego Alojzy  Witoń  oraz pracownik Starostwa ds. ochrony zabytków Radosław Preis. W kolejnych etapach przewidziany jest remont podstawy dzwonnicy oraz trzonu.

Klaudia Złota