Radni Grodkowa podjęli uchwałę w sprawie segregacji odpadów

0
fot.: Tomasz Mikołajczyk, pixabaycom

W środę (18 lipca), na wniosek radnych i burmistrza Grodkowa odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni przyjęli między innymi uchwałę regulującą odbiór i segregację nieczystości. Postanowienia zawarte w regulaminie  wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


Selektywnemu zbieraniu zostaną poddane m.in.: papier, szkło, metale, czy tworzywa sztuczne. Minimalna pojemność kontenerów na odpady nie zmieni się i wyniesie 60L. Kubły będą miały odpowiedni kolor odpowiadający jego przeznaczeniu: czarny lub grafitowy dla pozostałości z selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub popiół; żółty dla tworzyw sztucznych i metali; zielony na szkło; brązowy – odpady selektywne ulegające biodegradacji oraz niebieski na papier.

Tabela 1: Częstotliwość odbioru nieczystości na terenie gminy od 1 stycznia 2019:

Rodzaj zabudowy

Rodzaj odpadów

Zabudowa wielolokalowa na terenie miasta

Zabudowa jednorodzinna na terenie całej gminy oraz zabudowa wielolokalowa na terenie sołectw

Odpady zmieszane, pozostałości z selektywnego zbierania
odpadów i popiół oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

Odbierane nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu

Odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Odpady z metali, tworzyw sztucznych, papieru oraz opakowania wielomateriałowe

Odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień

Odbierane nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie

Odpady ze szkła

Odbierane nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie

Odbierane nie rzadziej niż raz na osiem tygodni

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Odbierane, co najmniej dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem

odbierane, co najmniej dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem

Tabela 2: Opłaty (od 1 stycznia 2019 r.) za gospodarowanie odpadami w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej:

Gospodarstwo

Zabudowa jednorodzinna

i wielolokalowa

(selektywna)

Zabudowa jednorodzinna

i wielolokalowa

(nieselektywna)

Jednoosobowe

13,00 zł

26,00 zł

Dwuosobowe

26,00 zł

52,00 zł

Trzyosobowe

39,00 zł

78,00 zł

Czertoosobowe

52,00 zł

104,00 zł

Pięcioosobowe i więcej

65,00 zł

130,00 zł

Tabela 3: Opłaty (od 1 stycznia 2019 r.) za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

Kontener o pojemności

zbiórka odpadów

(selektywna)

zbiórka odpadów

(nieselektywna)

60L

16,00 zł

32,00 zł

120L

32,00 zł

64,00 zł

240L

64,00 zł

128,00 zł

1100L

256,00 zł

512,00 zł

Odpady wielkogabarytowe i sprzęt elektroniczny będzie zbierany nie rzadziej niż dwa razy do roku. Jeden mieszkaniec w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w ciągu roku będzie mógł oddać: cztery opony samochodowe, odpady budowlane do 300 kg, 480 litrów odpadów zielonych przypadających na jedną nieruchomość. Przeterminowane leki będą przekazywane do aptek uczestniczących w zbiórce, a ich wykaz znajdzie się na stronie internetowej urzędu miasta: grodkow.pl.

Dodajmy, że podjęta przez radnych uchwała reguluje również obowiązki osób, które utrzymują zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarcze wyłączone z produkcji rolnej. Ponadto właściciele nieruchomości będą zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika znajdującego się przy posesjach, w taki sposób, by znalazły się na skraju chodnika i nie zagrażały przechodniom oraz umożliwiały odpływ wody do kanalizacji.