XLVI sesja Rady Miejskiej Brzegu – relacja na żywo

0

Po wakacyjnej przerwie radni miejscy wracają do pracy, bowiem dziś (14.09) o godz. 10:00 w brzeskim ratuszu odbędzie kolejna sesja organu stanowiącego i kontrolnego Gminy Brzeg. Radni będą procedować nad blisko 30 projektami uchwał.

Oprócz stałych punktów, jak sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza, porządek dzisiejszych obrad przewiduje m.in. przedstawienie koncepcji budowy kąpieliska basenowego, jako III etap powstania strefy rekreacji w rejonie zbiornika Korfantego. Na tekstową relację na żywo z dzisiejszej sesji zapraszamy od godz. 10:00.


18.54

Kończymy też muzycznie…

 

18.53

Jedna z najdłuższych sesji tej kadencji. Dużo emocji i niespodziewanie uchwalona  obywatelska uchwała. Wychodzi na to, że w Wozowni będziemy mogli się bawić w weekendy troszkę dłużej. Czyżby „maszynka do głosowania” zacięła się ?

 

18.52

Przewodnicząca Mrowiec informuje o terminie składania oświadczeń majątkowych i zamyka obrady

18.51

Wolne wnioski. Burmistrz Witkowski zaprasza na imprezy organizowane przez BCK.

18.50

Radni przyjęli uchwałę. Kolejny punkt obrad interpelacje. Burmistrz stwierdza, że odpowie pisemnie.

18.43

Radni uznają skargę za bezzasadną. Teraz skarga na dyrektora Publicznej Szkoły nr 8. Komisja uznaje ja w części za bezzasadną a w części przekazuje do kuratorium. Rada  Miasta i jej komisje nie mają kompetencji do rozpatrzenia niektórych elementów skargi.

18.40

Teraz skarga na kierownika MOPS-u. Komisja uznała skargę za bezzasadną.

Skargi DOSTĘPNE TUTAJ

18.37

Koniec serii uchwał. Radni „sprawili się” w  17 minut co daje średnią 1,41 minuty na uchwałę

18.30

Trwa głosowanie. 6 uchwał za nami

18.23

Radni przyjmują uchwałę. Teraz seria uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oraz opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg. To seria 12 uchwał

18.21

Radny Karlikowski uważa, że niedługo miasto powinno kupić też kamienicę na ul. Piastowskiej, budynek po byłej przychodni.

18.19

Burmistrz Wrębiak uważa, że polityka zabytkowa powinna się zmienić i być mniej rygorystyczna tak aby zjawili się potencjalni inwestorzy.

18.17

Radna Goj-Birecka uważa, że konserwator powiatowy i wojewódzki ma narzędzia do egzekwowania prawa i zmuszania właścicieli do dbania o zabytkowe obiekty

18.15

Planu na razie nie ma, ale są nadzieje – tak można skwitować wyjaśnienia Wrębiaka

specjalnie dla niego piosenka

 

18.11

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że gmina jako podmiot jest bardzo wiarygodna. Zostanie wyczyszczona hipoteka i będzie można sprzedać jakiemuś inwestorowi. Według niego gmina Brzeg jest bardzo bogata i może poradzić sobie z utrzymaniem tego obiektu. Z jego wypowiedzi wynika, że na razie nie ma konkretnego pomysłu. Stwierdza, że może Urząd Stanu Cywilnego….

18.09

Radny Komarzyński uważa, że idea ratowania zabytków jest słuszna, ale samo wykupienie przez gmine nie sprawi, że obiekt będzie odrestaurowany. Jego odnowienia pochłonie ogromne środki. Radny Komarzyński pyta o plan na ten zabytek? Czy nie dojdzie do sytuacji, ze nie będziemy mogli nic zrobić tylko będziemy naprawiać zabytkowe obiekty i będą nakładane decyzje konserwatorskie.

18.06

Naszym zadaniem jest ratowanie zabytków – stwierdza burmistrz Wrębiak. Według niego jest to obowiązek miasta. Wrębiak stwierdza, że po zakupie miasto będzie szukać właściciela dla tego obiektu

18.05

Radna Kużdżał uważa zakup za słuszną decyzję. Radny Szpulak pyta czy jest jakakolwiek opinia o stanie technicznym budynku

18.02

Uchwałą przyjęta. Kolejna dotyczy odpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 35 (druk nr 12),

17.59

Teraz uchwała w sprawie odpłatnego nabycia od Powiatu Brzeskiego udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ulicy Robotniczej 12 oraz ustanowienia hipoteki (druk nr 11),

17.58

Radni uznają skargę za bezzasadną

17.56

Radny Szpulak referują tę skargę zwraca uwagę,  że skargi mogłoby nie być gdyby była lepsza komunikacja między burmistrzem a dyrektorem ZNM.

17.50

Uchwała przyjęta. Kolejna to skarga na dyrektora ZNM związana z wynajmem powierzchni dla cyrku Korona. Komisja uznała skargę za bezzasadną

Skargi DOSTĘPNE TUTAJ

17.49

Uchwała przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/592/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg (druk nr 10),

17.48

Kolejny punkt: Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Brzegu Nr XXIX/325/17 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzeg do projektu „”Aktywny Kreatywny Maluch- program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg” i zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego Gminy Brzeg na realizację projektu (druk nr 9)

17.47

Uchwała przyjęta.

17.46

Kolejny punkt obrad: uchylenia Uchwały Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (druk nr 8),

17.44

Głosowanie . 9 radnych za, 4 przeciw . Uchwałą przeszła. Oklaski na sali.

17.43

Uchwałę możemy rozszerzać na kolejne lokale potem – uważa radna Sczęsna

17.42

Radny Kapela zwraca uwagę, że nikt z innych restauratorów nie zgłaszał się do uchwałodawcy.

17.40

Radna Kużdżał uważa, że dla całego miasta powinniśmy zmienić godziny funkcjonowania.

17.38

Pan jako organ mając zatrudnionych 3 prawników tak mówi. To uchwała dotycząca pana wynagrodzenia została podjęta z błędami i wróciła pod obrady – stwierdza radny Surdyka

Proszę nie stawiać się ponad mieszkańcami – kwituje radny Surdyka

17.37

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że zależy mu aby akty prawne będą uchwalane z należytą starannością. Burmistrz uważa, że radny traktuje prawo wybiórczo.

17.33

Radny zwraca uwagę, że mieszkańcy protestujący wobec tej uchwały kupując tam mieszkania wiedzieli, że podstawową funkcją według planu zagospodarowania jest funkcja usługowa.- stwierdza radny Surdyka

17.30

Radny Surdyka odpowiada radcy prawnemu. Według niego w Poznaniu taka sama uchwałą funkcjonuje. W Brzegu taka sytuacja trwa od lat ale władze nie chcą jej rozwiązać, chociaż mają ku temu instrumenty. Radny cieszy się, że zaistniała ta debata. Radny prosi aby radca nie wchodziła w rolę sądów czy nadzoru wojewódzkiego.

 • Szukajmy rozwiązań pozytywnych – stwierdza radny Surdyka

17.24

Radca odczytuje opinię dotycząca uchwały

17.23

Burmistrz Wrębiak prosi o odczytanie opinii prawnej przez radcę prawnego – niekorzystnej dla tego projektu.

17.20

Radnemu Surdyce przerywa burmistrz Wrębiak. Radny Surdyka pyta przewodniczącej Mrowiec czy zna statut i prosi żeby upomnieć burmistrza. Mrowiec odpowiada że nie zna statutu….

17.17

Radny Surdyka odnosi się do stwierdzeń burmistrza i radnego Jarosa o zachowaniu miru domowego pyta gdzie był Wrębiak i Jaros kiedy głosowano za powstaniem drugiego zakładu karnego. -Przecież domy tych mieszkańców się przy drugim więzieniu to kwestia hałasu nie w dwa dni, piątek i sobotę, ale przez każdy dzień do końca życia – stwierdza radny Surdyka

17.13

Okazuje się w trakcie obowiązywania tej uchwały na terenie poznania zmniejszyła się ilość interwencji policji i sytuacja według funkcjonariuszy uległa poprawie. Radny Surdyka mówi, że rozmawiał też brzeskimi policjantami i oni też stwierdzają, że ta uchwała byłaby dobrym narzędziem w ich pracy.

17.10

Wznowienie obrad. Radny Surdyka przedstawia interpelacje radnego do prezydenta Poznania w sprawie skutków obowiązującej takiej samej uchwały w Poznaniu.

17.07

Radna Kużdżał znów pyta czy nie można bawić się do 22.00?

chyba znamy odpowiedź

16.59

Przerwa w obradach. Nie ma kworum. Część radnych wyszła do toalety. Przewodnicząca Mrowiec ogłasza 10 minut przerwy

16.57

Tworząc mój projekt uchwały wzorowałem się na obowiązującym prawie w Poznaniu. Dlaczego w Poznaniu nikt nie zakwestionował tego prawa? Dlatego, że stworzył je prezydent Poznania!- stwierdza radny Surdyka

16.54

Mój projekt uchwały to próba rozwiązania konfliktu. Konfliktu którego burmistrz Wrębiak nie chce rozwiązać a ma ku temu instrumenty – stwierdza Surdyka

16.50

Radny Surdyka pokazuje wykres dotyczący zmniejszania się populacji Brzegu. Dzieje się to w czasach gdy rząd wprowadza program 500 plus. A tendencja w Brzegu się nie zmieniła. Brzeg wymiera. Proszę wziąć to pod uwagę kiedy będą państwo głosować – podsumowuje Surdyka

16.49

Brzeg to miasto umarłe. Tylko w kościele możemy pośpiewać – jeden z komentarzy cytowany przez radnego Surdykę

16.48

Radny odczytuje komentarze mieszkańców pojawiające się na portalach społecznościowych dotyczącej tej uchwały

16.46

Radny Surdyka podkreśla, że już trzy lata temu mieszkańcy prosili burmistrza Wrębiaka o rozwiązanie problemu.

16.42

Radny Surdyka odczytuje pismo z 2015 roku podpisane przez blisko 800 emerytów i rencistów dotyczące poparcia działalności Wozowni.

16.39

Radny Komarzyński odnosi się do słów radnego Surdyki dotyczący budowy mostu, który określił to jako kiełbasę wyborczą i stwierdza, że most w Brzegu powstanie. Radny Surdyka stwierdza, że pierwszy pogratuluje radnemu Komarzyńskiemu budowy mostu – jeśli powstanie.

16.38

Radny Kapela pyta burmistrza czy działalność Wozowni jest zgodna z planem zagospodarowania.

16.36

Można iść rozmawiać z mieszkańcami i próbować załatwiać ich problemy – tak radny Surdyka podsumowuje przyczyny złożenia tego projektu uchwały. Pyta czy radni mają siedzieć cicho i pobierać diety.

16.35

Insynuacje w stosunku do mojej osoby są karygodne. Dążą do tego aby ograniczać moja pracę jako radnego – stwierdza Surdyka.

16.33

Kolejna inicjatywa tysięcy mieszkańców ma zostać storpedowana przez obecną radę = pyta Surdyka – Czy dlatego, że pośród tej małej grupki jest pracownik Urzędu Miasta pani Krystyna Rosół – pyta dalej radny Sudrdyka

16.30

Radny Surdyka, że obecnie nie jest prowadzona żadna debata publiczna i są blokowane wszelkiego rodzaju obywatelskie inicjatywy. Radny pyta dlaczego mała grupka mieszkańców ma decydować za zdecydowaną większość – pyta retorycznie Surdyka

16.29

Radny przypomina, że burmistrz inaczej zachowywał się w przypadku referendum w sprawie budowy drugiego więzienia.

16.28

Ja ubolewam, że grupka mieszkańców stosując pomówienia wpisuje się w model debaty obowiązujący w Brzegu- stwierdza radny Surdyka.

16.25

Radny Surdyka dalej odczytuje list przeciwników i znów pyta gdzie są ci zaszczuci mieszkańcy.

16.23

Radny Surdyka opowiada, że z jedną z przeciwniczek rozmawiał i miała go nawet zaprosić do mieszkania aby wysłuchał jak uciążliwy jest hałas w trakcie imprez organizowanych przez Wozownię. Do tej pory nie oddzwoniła i nawet nie pojawiła się na dzisiejszej sesji.

16.22

Gdzie są ci przeciwnicy tej uchwały – pyta radny Surdyka. Scedowali głos na radnego Jarosa – odpowiada przewodnicząca Mrowiec

16.20

Radny Surdyka odczytuje pismo protestujących mieszkańców. Link TUTAJ

16.19

Przewodnicząca Mrowiec odpowiada, że anonim jest też ŹRÓDŁEM INFORMACJI

16.18

Radny Surdyka odpowiada, że protest podpisało 16 osób i że taki list dotarł do radnych. Radny Surdyka wskazuje, że biuro rady wysłało do radnych pod przewodnictwem Mrowiec anonim nie podpisany.

16.15

Radny Kapela uważa, że kompromis jest ważny. Pyta czy ograniczać uchwałę do tylko jednej restauracji. Radny pyta ile osób jest faktycznie przeciw. Radny uważa, że jeśli plan zagospodarowania zezwala na taką działalność należy się na nią zgodzić

16.11

Radna Kużdżał pyta czy Klub Garnizonowy zwracał się też o wydłużenie godzin funkcjonowania. Piotrowicz odpowiada, że tak i podaje przykład Brzeskie Biesiady Piwnej, którą organizuje wspólnie z klubem. Kużdżał znów pyta czy do 22.00 nie można się dobrze bawić?

16.09

Piotrowicz odpowiada radnemu Karlikowskiemu, że to tworzenie swego rodzaju „drzwi” i każdy inny podmiot będzie mógł się zgłosić do tej strefy i to radni będą decydować czy dopisać podmiot do strefy

16.08

Radny Karlikowski pyta radnego Surdykę dlaczego nie ma w projekcie uchwały innych podmiotów?

16.06

Radny Karlikowski pyta właściciela Wozowni dlaczego kiedyś nie było takich protestów? Piotrowicz stwierdza, że to pytanie do pana Jacka R.

16.05

40 lat istnieje RELAX dlaczego nie ma tam interwencji – kwituje mieszkanka

16.04

Radna Goj-Birecka chce oddać swój głos mieszkańcowi niedopuszczonemu do głosu.

16.00

Przewodnicząca Mrowiec nie chce pozwolić na emisje filmu na rzutniku który chce przedstawić Piotrowicz. Wrębiak uważa, że może więc przewodnicząca pozwala. Radni i mieszkańcy oglądają archiwalny materiał telewizji POLSAT

15.56

Doceniam działalność w naszym mieście. Muszę brać pod uwagę też osoby które chcą mieć prawo do odpoczynku. Liczyłem cały czas na kompromis. Myślałem, że będzie tak wola. Ja w tej sprawie nie decyduję. Decyzję podejmują radni – stwierdza Wrębiak

Co ciekawe zaprzecza teraz swojemu uzasadnieniu tej uchwały, gdzie w zasadzie był przeciwko wprowadzeniu tej uchwały

15.53

Chodzi o konflikt między większą ilością społeczeństwa 1500 osób, a małą grupą 15 ( promil zwolenników). Apeluję o uchwalenie tej uchwały – kończy Marek Raczyński

15.52

Przemawia Marek Raczyński. Stwierdza, że ta sprawa „nabrzmiewa” od 15 lat i że burmistrz te sprawy odłożył ad acta.

15.50

Przemawia teraz pani Lilia Gebauer. Emerytka. Mówi się o wspieraniu seniorów. Nie każcie nam umierać z nudów w domu. Litości!!! Brzeg wymiera. – stwierdza pani Lilia

Stwierdza, że 1500 osób przegrywa z 15 osobami. Czt to jest demokracja.

15.48

To nie chodzi o właściciela Wozowni, jak pan pisze panie burmistrzu. To chodzi o mieszkańców. Co stało się z Ratuszową? – pyta retorycznie Piotrowicz i stwierdza, że burmistrz nie rozumie potrzeb mieszkańców.

Miasto Brzeg staje sie miastem peryferyjnym, bo myślenie o tym mieście jest peryferyjne – podsumowuje Piotrowicz

15.47

Piotrowicz podkreśla, że tylko 5 osób ma status pokrzywdzonych w sprawie sądowej która się obecnie odbywa.

 

15.46

Dlaczego mieszkańcy nie interweniowali kiedy uchwalano plan zagospodarowania, kiedy kupowali mieszkania wiedzieli, że będą na terenie przeznaczonym pod usługi

15.44

Piotrowicz oświadcza, że nie ma żadnych „licznych spraw sądowych”, jak pisał w uzasadnieniu. Piotrowicz podkreśla że nie był nigdy karany

15.43

Przewodnicząca Mrowiec odbiera głos Piotrowiczowi. Radny Komarzyński prosi o nie odbieranie głosu i deklaruje, ze swój czas oddaje Piotrowiczowi

15.41

Piotrowicz stwierdza, że działanie pana Jacka R. jest działaniem noszącym znamiona nękania. Przypomina, że też zbierano podpisy

15.40

Przewodnicząca Mrowiec upomina Piotrowicza, że przekracza czas wypowiedzi.

15.38

Piotrowicz wskazuje, że obszar na którym leży Wozownia i budynki w których mieszkają protestujący mieszkańcy są terenami usługowymi, a nie mieszkaniowymi i tam nie określono dopuszczalnych norm hałasu. Tam nie obowiązują żedne normy hałasu

15.36

Piotrowicz przypomina, że w wyniku spotkań zwaśnionych stron burmistrz stwierdził, że tylko sąd może rozwiązać ten problem. Podkreśla, że do tej pory nie było żadnego prawomocnego wyroku w tej sprawie

15.33

Policja odwiedziła nasz lokal interweniując ponad 200 razy. Większość interwencji na wniosek pana Jacka R. Koszt takich interwencji to kwota zbliżająca się do 200 000 złotych. Duża część interwencji miała odbywać się w godzinach przed popołudniowych i wczesno   popołudniowych

15.30

W ramach tzw. stosunków sąsiedzkich w celu zmniejszenia uciążliwości związanych z hałasem przebudowano scenę

.15.27

Opisuje imprezy które organizuje jego restauracja. Nie chodzi o organizowanie potańcówek, ale imprezy o charakterze kulturalnym skierowane do dzieci i do osób starszych. Restauracja jest przygotowana do dużych imprez. Swobodnie może się bawić blisko 400 osób

15.26

Głos zabiera właściciel Wozowni Janusz Piotrowicz. Odczytuje swoje oświadczenie.

15.25

Ja mieszkam koło amfiteatru i imprezy tam zdarzają się niezbyt często, a ja nie protestuję. Ratusz jest obiektem zamkniętym – odpowiada Wrębiak

15.24

Radna Szczęsna pyta burmistrza o salę rajców i jej wynajmowanie na wesela i inne potańcówki. Stwierdza, że były już też skargi. Dlaczego w przypadku sali rajców urządzanie imprez jest ok?

15.23

Miasto powinno w końcu żyć – taka jest wola mieszkańców – stwierdza radny Komarzyński

15.20

Jam powtórzył słowo autorki, autorów tego listu – odpowiada Jaros. Stwierdził że w pomieszczeniu zamkniętym mogą się odbywać takie imprezy

15.19

Radny Komarzyński chciałby wysłuchać głos zwolenników i przeciwników tej uchwały. Chciałby się dowiedzieć co miał na myśli radny Jaros mówiąc o eskalacji przepisów

15.18

Radny Surdyka mówi że listy są do wglądu tutaj na sesji. W związku z RODO nie ma innej możliwości udostępniania tych danych.

15.16

Radna Kużdżał  stwierdza, że uwielbia się bawić i jest za tym żeby mieszkańcy mieliby miejsca do zabawy. Pyta dlaczego należy przedłużyć czas trwania zabawy do 24.00.

15.15

Radny Jaros stwierdza, że 30 procent mieszkańców Piastowskiej to ludzie w podeszłym wieku. Radny pyta dlaczego w uchwale nie mówi się o innych restauracjach tylko Wozowni. Dlaczego lista 1500 podpisów nie jest dołączona do uchwały. Stwierdza, że miasto nie posiada instrumentów do badania poziomu hałasu.

15.14

Komisje rady nie opiniowały tej uchwały

15.12

Radny Surdyka referuje projekt uchwały oraz odczytuje jej uzasadnienie.

15.11

Opinia Burmistrza oraz opinia prawna

15.09

Teraz czas na uchwałę radnego Surdyki w sprawie wozowni. Projekt tutaj

15.09

Radni przyjmują uchwałę

15.05

Radni przyjęli uchwałę. Kolejny punkt obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/586/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Piastowska 2 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 6),

15.01

Radna Kużdżał pyta o zapisane w  planie badania archeologiczne. Otrzymuje wyjaśnienie, że udało się z konserwatorem zabytków ustalić dokładnie tereny konserwatorskie, przy których należy wykonywać badania archeologiczne.

14.59

Burmistrz Wrębiak stwierdza, że miasto ma od  wielu lat bardzo dobrze opracowane plany zagospodarowania.

TO NOWOŚĆ. OKAZUJE SIĘ, ŻE NIE WSZYSTKO W TYM MIEŚCIE POWSTAŁO ZA CZASÓW JERZEGO WRĘBIAKA!!! I STWIERDZA ON SAM TĘ „OCZYWISTĄ OCZYWISTOŚĆ”…..

14.55

Radny Szpulak pyta czy zmieniano planu zagospodarowania pod kątem budowy drugiego zakładu karnego. Burmistrz Wrębiak odpowiada, że nie dokonywano żadnych zmian w planie zagospodarowania pod kątem zakładu karnego

14.54

Koniec omawiania projektu uchwały.

14.44

Trwa omawianie szczegółów uchwały

dla znudzonych poniżej …


14.40

Trwa odczytywanie uchwały. Autor opracowania omawia teraz szczegóły uchwały

14.35

Następny punkt obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brzegu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (druk nr 5),

14.33

Kolejny punkt obrad Przyjęcie uchwały w sprawie:utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r (druk nr 4),

Radni przyjmują uchwałę
14.32

Radni przyjmują teraz intencyjną uchwałę w sprawie finansowej pomocy Brzeskiemu Centrum Medycznemu w celu naprawy kolonoskopu

14.24

Następny punkt obrad: przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy druk nr 2

14.22

Ile trwało wasze spotkanie? Odfajkowała pani to co podyktowali pani prawnicy – grzmi radny Surdyka. To pani tematy poboczne ośmieszają ten urząd i prowadzenie obrad. – kończy Surdyka

14.19

Przewodnicząca Mrowiec stwierdza, że za uchwałą nie głosował nieobecny na ostatniej komisji radny Surdyka. Rozpętała się awantura pomiędzy radnym Surdyką a przewodniczącą Mrowiec

14.19

Radni przyjmują uchwałę

14.14

Okazuje się, że przewodnicząca Mrowiec jako wnioskodawca nie pojawiła się na komisjach. Wyjaśnia, że kiedyś się pojawiła na komisji i pytano dlaczego więc teraz się „nie pojawia”…

14.08

Następny punkt obrad: Sprawozdanie z prac Komisji doraźnej do spraw Statutu Brzegu i  przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu ( druk nr 1)

Referuje przewodnicząca Mrowiec

14.07

Radni przez aklamację przyjmują informację

14.05

Kolejny punkt obrad: Informacja z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

14.04

Przewodnicząca Mrowiec przypomniała sobie, że w poprzedniej kadencji składała wniosek o remont ulicy Sobieskiego. Nie wiadomo czemu w tym roku nie składa…

14.02

Radna Szczęsna składa wniosek o budowę chodnika i wjazdy do posesji przy ulicy Marysieńki.

14.01

Radny zwraca uwagę, że przy ulicy Szymanowskiego nie zrobiono chodnika przy okazji remontu drogi.

13.59

Najciekawsze, że to ulice wokół miejsca zamieszkania przewodniczącej

13.58

Przewodnicząca Mrowiec wnioskuje o kompleksowy remont ulic Jodłowa, Cisowa, Kasztanowa

13.55

Radny Kapela wnioskuje o:

 • chodniki przy ulicy Starobrzeskiej
 • zmianę organizacji ruchu przy ulicy Słonecznej i Zielonej

13.50

Ja też się „dołączam do tego koncertu życzeń” – tak rozpoczyna swoją wypowiedź radna Kużdżał

Radna Kużdżał składa następujące wnioski:

 • tablice informacyjne przy zabytkach
 • budowę specjalnego toru dla „jednośladów” za Odrą
 • modernizacja placu zabaw przy ulicy Piwowarskiej
 • chodnik przy ulicy Marysieńki

13.46

Radna Biss wnioskuje do budżetu 2019 o:

 • ulica Jana Pawła przebudowa ze skrzyżowaniem z ulicą Piastowską
 • przebudowa ulicy Lipowej
 • remont kuchni w przedszkolu nr 10
 • kontynuacja podwyżek dla pracowników nieoświatowych
 • skwer przy Myczkowskiego
 • remonty podwórek należących do ZNM
 • remont podwórka przy Jana Pawła 16
 • remont podwórka przy ulicy Słowiańskiej od strony Piłsudskiego

13.43

Radny Jaros prosi o zabezpieczenie środków na kompleksową budowę chodników przy Poprzecznej, kompleksowej budowy drogi przy ulicy Trzech Kotwic. Prosi o nieodpłatne przejęcie ulicy Kolejowej od PKP oraz przedszkola przy ulicy Towarowej

13.41

Radny Zwierzchowski w imieniu swoim i radnego Andruchowicza wykonanie nawierzchni i chodników przy ulicy Grudziądzkiej, Starobrzeskiej, Żeromskiego, Rejmonta i Struga

13.39

Radny Zwierzchowski w imieniu radnego Samula składa wniosek o zabezpieczenie środków nadokumentacji na budowę drogi dojazdowej  i parkingów między budynkami Starobrzeską 29,29 a i 33

13.38

Następny punkt: Wnioski do budżetu Gminy na 2019 rok

13.20

Przerwa 15 minut

Dla wszystkich prezesów spółek, dla polepszenia ich nastoju

 

13.17

Następny punkt obrad: Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.

Sprawozdania TUTAJ i TUTAJ

13.16

Powstaje problem kto będzie odpowiadał na pytania radnych. Punkt zdjęty z porządku obrad.

13.14

Teraz kolejny punkt obrad:

Omówienie działania lokalnego transportu zbiorowego za 2017 i 2018 rok do czerwca.

Nie ma pana prezesa PKS-u.

13.13

Decyzja zakupu takich jednostek wzięła się z dyskusji na radzie nadzorczej – odpowiada Kaczmarek

13.11

Radny Surdyka pyta kiedy MZMK zakupiło jednostki Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. Otrzymuje odpowiedź, że w kwietniu i że te lokaty są korzystniejsze niż lokata na koncie

13.09

Radny Surdyka pyta gdzie w przedmiocie działalności spółki jest zapisany handel instrumentami dłużnymi. Prezes uważa, że w punkcie pozostała działalność uzupełniająca podstawową.

13.04

Radni przyjmują sprawozdanie przez aklamacje. Teraz MZMK referuje prezes Jacek Kaczmarek

Sprawozdanie dostępne TUTAJ

12.59

Teraz sprawozdanie Zakładu Higieny Komunalnej referuje Tomasz Skibiński

Sprawozdanie dostępne TUTAJ

12.56

Prezes Grabiński w trakcie wypowiedzi pomylił program 500 plus z programem Mieszkanie plus. Radny Surdyka pytał z którymi burmistrzami rozmawiał prezes na temat programu 500 Plus w kontekście budowy mieszkań. Prezes odpowiada, że ze wszystkimi. Na sali wybuch salwa śmiech. Prezes prostuje przejęzyczenie i poprawia się, że chodziło o program Mieszkanie Plus. Po tej zabawnej pomyłce radni przyjmuja sprawozdanie przez aklamację

12.51

Radny Jaros pyta o garaże na Kusocińskiego tzw. blaszaki koło stadionu i teren koło galerii na Słowackiego w kontekście programu mieszkanie plus. Prezes odpowiada, że tylko przy ulicy Słowackiego ewentualnie planuje się budowę mieszkań z tego programu przy udziale spółki BGK Nieruchomości

12.49

Spółki osiągnęła największy zysk w historii, ale nie realizuje podstawowej funkcji, czyli budowy mieszkań pod najem. Prezes stwierdza, że dzięki działaniom burmistrzów jest szansa na budowę mieszkań.

12.48

Radni przyjmują przez aklamację sprawozdanie. Teraz BTBS referuje prezes Czesław Grabiński

Sprawozdanie dostępne TUTAJ

12.46

Prezes odpowiada, że na wodzie i odbiorze ścieków nie zarabiamy więc wypracowany zysk nie jest osiągany na ich sprzedaży. Zdaniem prezesa wypłata dywidendy nie ma związku ceną wody. Nie do końca jest to prawdą, że dywidenda podwyższa cenę wody

Radna Kużdżał pyta czy dywidendy mają wpływ na cenę wody.

12.44

Teraz pytania radnych. Radny Szpulak pyta czy w 2019 będzie podwyżka cen za wodę i ścieki. Prezes Stecuła stwierdza, że obecna taryfa obowiązuje do 10 czerwca 2019.

 

12.31

Informacja przyjęta przez aklamację. Teraz PWiK Referuje prezes Artur Stecuła

Sprawozdanie dostępne TUTAJ

12.26

Ciekawostka: średnie wynagrodzenia w spółce to 4800 złotych

12.21

Najpierw Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Referuje prezes Witold Nowicki

Sprawozdanie TUTAJ

12.21

Kolejny punkt obrad:

Ocena wyników finansowych spółek miejskich za rok 2017

12.20

Sprawozdanie przyjęte przez aklamację

12.19

Po co pan jeździ do Krynicy. Trzy lata jeździł pan w sprawie Muzeum Kresów. Nic z tego nie wynika = stwierdza Surdyka

12.17

Zielonka stoi odłogiem a pan jeździ na forum- dodaje Surdyka. Tak też po to tam byłem na efekty musi pan poczekać – odpowiada Wrębiak

Wrębiak stwierdza, że  Surdyka kłamie na temat zadłużenia Brzegu. Surdyka prosi o odpowiedź kiedy kłamał, a Wrębiak nie potrafi mu odpowiedzieć

12.16

Wrębiak przerywa Surdyce. Surdyka pyta o Forum Ekonomiczne. Dlaczego i po co tam jedzie po raz kolejny? Wrębiak nie chce odpowiedzieć i pyta po co zadaje pytania dotyczące targów?

12.15

Jest pan pierwszym burmistrzem który sięga do miejskich spółek w postaci dywidendy. Pan jest pobudzony i zirytowany. Pan sprzedał srebra rodowe (udziały w ECO SA) – stwierdza Surdyka

12.14

Wrębiak stwierdza, że sytuacja miasta jest bardzo dobra. Według niego bilans jego „rządów” będzie dodatni. Zdaniem radnego to dług na poziomie 20 milionów

12.13

Radny Surdyka przypomina, że poprzednik zostawił mu nadwyżkę w postaci 2 000 000 złotych. Pan jaką zostawił?

12.11

Radny Surdyka pyta dlaczego teraz nie zgłosi do sądu. Wrębiak odpowiada, że artykuł jest subtelny i to się po wyborach okaże dlaczego został napisany…

12.09

Radny Szpulak pyta się burmistrza kto go pomawia. Burmistrz miał dziwny odbiór naszego artykułu. Chodzi mu o zdjęcie towarzyszące artykułu dotyczącego wspierania Romów. Burmistrz starszy sądem po wyborach

12.04

Remont ratusza zostanie dokonany w przyszłym roku. Rondo ponownie zostało zgłoszone do tzw. „Schetynówek” na przyszły rok. W sprawie wieży ciśnień burmistrz Wrębiak stwierdza, że miasto szuka źródeł dofinansowania na ten obiekt,. Okazuje się, że Wrębiakowi jak to określił „marzy się utworzenia małego hydropolis” w tym obiekcie. Chodzi o takie hydro muzeum….!!!

Dla tych mających też wizje… do obejrzenia ,-)
w tak zwanym między czasie

12.02

Pytania radnych do sprawozdania

Radny Kapela pyta o termin zakończenia remontu ratusza, pyta o plany na wieżę ciśnień przy ulicy Rybackiej oraz o rondo przy Ofiar Katynia

11.56

Teraz burmistrz Wrębiak opisuje swój kilkudniowy pobyt na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Poprzednia jego wizyta w zeszłym roku kosztowała około 3000 pln

11.52

 • Środki unijne są trudne do uzyskania, dlatego gratuluje wszystkim pracownikom zaangażowanym w pozyskanie tych środków – stwierdza Wrębiak i zaczyna właściwe sprawozdanie

11.48

Burmistrz Wrębiak wymienia nawet remonty stołówek szkolnych czy przedszkolnych. Nawet te dotyczące wymiany blatów. Stwierdza, że to „małe rzeczy” ale na pewno interesują mieszkańców.

11.39

Burmistrz informuje o otrzymaniu kolejnej dotacji na brzeski ratusz. Burmistrz Wrębiak szeroko informuje o przebiegu remontów. Widać kampania wyborcza jest już w toku. Teraz każda okazja jest istotna do pochwalenia się inwestycjami dokonanymi z funduszy europejskich.

11.37

Burmistrz odnosi się do ostatnich kontrowersyjnych komentarzy dotyczących mniejszości Romskich. Cytule nawet Irenę Sendlerową i stwierdza, że nie wolno zwłaszcza w mediach poróżniać ludzi ze względu na pochodzenie.

11.26

Następny punkt obrad: sprawozdanie burmistrza

Sprawozdanie dostępne TUTAJ

11.25

Kolejny punkt obrad: przyjęcie protokołów z obrad z dnia 25.05 i 28.06

11.22

Przewodnicząca Mrowiec prosi o interwencję w sprawie „opadającego lustra” przy ulicy Konopnickiej. Przewodnicząca w związku ze „zbliżającą się jesienią” prosi o uporządkowanie przejść między grobami.

11.22

Radny Surdyka pyta burmistrza czy postępowanie urzędniczki Ewy Miller na portalu społecznościowym. Podaje przykłady obrażające mieszkańców. Pyta co burmistrz sądzi o takim postępowaniu.

11.18

Radny Surdyka zgłasza następujące interpelacje”

pyta o ilość podatników od środków transportu w gminie Brzeg

pyta ilu inwestorów pozyskała gmina Brzeg

w jaki sposób odbywa się promocja walorów turystycznych

czy gmina Brzeg brała udział w targach turystycznych od 2015 roku i wymienia różnego rodzaju targi przeznaczone specjalnie dla promocji walorów turystycznych

 

11.17

Radny Karlikowski zwraca się z prośba o interwencję o zabezpieczenie drogi technicznej wzdłuż ulicy Oławskiej.

11.16

Radna Biss prosi o informację o zakup placu po „byłym Orlenie” przy ulicy Armii Krajowej

11.15

Radna Kużdżał pyta o drogę wyjazdową przy ulicy Wolności, czy będzie jej remont. Pyta też o plany leczenia dębów w tzw. Alei Dębowej.

11.13

Radna Goj-Birecka prosi o remonty wjazdów przy ulicy Wyszyńskiego, które zostały pominięte przy bieżącej inwestycji

11.12

Radna Szczęsna pyta o remonty elewacji i dachów w budynkach należących całkowicie do miasta . Radna Szczęsna pyta też o wycinkę drzew przy ulicy Mossora. Radna Szczęsna pyta o odstąpienie od budowy wodnego parku przy stawie przy ulicy Korfantego

11.11

Radna Szczęsna pyta o zabytkową kostkę przy ulicy Wolności. Co się z nią stało i jak została wykorzystana. Radna wnosi o remont przy ulicy Jerzego 5

11.08

Wznawiamy obrady. Interpelacje.

Radna Wróblewska składa wniosek dotyczący zabezpieczenia środków w budżecie 2019 na podwórko przy ulicy Mlecznej. Radny Andruchowicz wnioskuje o naprawę drogi dojazdowej od strony ulicy Starobrzeskiej przy stacjach benzynowych. Radny prosi o interwencję w sprawie koszenia trawy przy siedzibie ZUS. Trawa zostaje przy płocie i gnije.

11.01

Przerwa 5 minut na wniosek radnego Jędzrzejki

11.00

Radny Surdyk pyta czy nie jest przewodniczącej wstyd. Przewodnicząca Mrowiec co chwile wyłącza mikrofon radnemu Surdyce. Radny Surdyka stwierdza, że tak funkcjonuje rada za publiczne pieniądze i przewodnicząca wybiorczo udziela głosu i przerywa go.

 • Wiem, że pani chodzi o to aby kolega który teraz jest burmistrzem nadal nim był, ale innych szczególnie mieszkańców interesują szczegły tej koncepcji tym bardziej, że zostały one wykonane za publiczne pieniądze

10.59

Przewodnicząca Mrowiec przerywa radnemu Surdyce. Wyłącza mu co kilka chwil mikrofon. Przewodnicząca Mrowiec stwierdza, że radni przyjmują informację przez aklamcje

10.56

Radny Surdyka dziękuje projektantowi, że podjął się takiej „mission impossible” i projektowaniu basenu 20 metrów od najbliższych zabudowań. Wraca do tematu braku terenów pod inwestycję w Brzegu związaną z podziałem w latach dziewiędziesąitych

10.55

Radny Surdyka przypomina, że poprzednio 3 lata temu Wrębiak stwierdzał, że kąpiel;isko bezie funkcjonować już w tym roku.

10.55

 • Nie realizowanie poprzedniej koncepcji wynika z tego, że ta koncepcja jest lepsza – stwierdza Wrębiak

 

10.53

 • Jesteśmy na etapie wydania pieniędzy, jeśli sa lepsze koncepcje to rezygnujemy- odpowiada Wrębiak.

10.52

Radna Szczęsna pyta o poprzednią koncepcję wodnego placu zabaw. Tak było w poprzedniej koncepcji. Wrębiak odpowiada, że już nie będzie tego parku wodnego.

 • Na tym polega koncepcja żeby ją zmieniać – odpowiada Wrębiak

10.50

Radny Andruchowicz pyta o głębokość „basenu sportowego”. Sugeruje zwiększenie głębokości do 200 cm. Projektant Michalski odpowiada, że można głębokość być może zwiększyć. Na pytanie gdzie zostanie spuszczona woda niestety nie otrzymał odpowiedzi.

10.48

Panu się spieszy. Proszę o konkretne pytania – pogania przewodnicząca Mrowiec

10.47

Burmistrz Kostrzewa stwierdza, że 80 procent kosztu rezonatora został zwrócony gminie.

10.46

Radny Komarzyński dalej pyta czy były wykonane badania. Wrębiak stwierdza, że inwestycja nie została ukończona. Radny stwierdza, że etap stosowania rezonatora  został zakończony i można go rozliczyć

10.45

Radny Komarzyński stwierdza, że badania należy zrobić i egzekwować od firmy. Wrębiak stwierdza, że w przyszłości takie badania zostaną wykonane.

10.44

Rezonator działa, bo nie ma już sinic – stwierdza Wrębiak na pytanie Komarzyńskiego dotyczące reklamacji od firmy, która instalowała rezonator.

10.43

Wrębiak wysnuwa wizję organizacji szkółki żeglarskiej na stawie przy Korfantego

10.41

Wrębiak stwierdza, że „zbiornik naturalny to zbiornik naturalny. W nowej koncepcji będzie sztuczny basen spełniający wysokie standardy.

10.40

Radny Komarzyński wraca do koncepcji z 2015 roku. I pyta o koncepcję poprzednią. Czy ona już nie będzie realizowana – kończy radny Komarzyński

10.39

W końcu dłuższej tyrady Wrębiak odsyła do dyr. MOSiR-u. Dowiadujemy się, że koszt wizualizacji wyniósł 11.000 złotych

10.37

Radna Biss pyta o koszt koncepcji. Burmistrz Wrębiak odpowiada, że koszt koncepcji poniósł MOSiR, ale nie odpowiada ile konkretnie to wyniosło…

10.34

Firma pana Piotra Michalskiego (firma z Brzegu), która przygotowywała projekt nie robiła do tej pory żadnych podobnych. Ma doświadczenia tylko w projektowaniu oceanariów….

10.33

Koszt całkowity tego projektu koncepcyjnego to 15 milionów złotych

10.32

Woda w basenie w okresie zimowym i wiosennym będzie spuszczana.

10.30

Radny Szpulak pyta o przyległe bezpośrednio do projektowanego basenu budynki i odległość od nich. Otrzymuje odpowiedź że od granicy działki to 4 metry. Pyta też o funkcję obecnego zbiornika. Otrzymuje odpowiedź, że rekreacyjną i służącą na przykład do pływania na kajakach….

10.28

Budowa basenu ma być etapowana. Pierwszy ma być rozbudowany budynek obecnego Wodnika

10.27

„Basen sportowy” ma mieć głębokość 150 centymetrów, zaś rekreacyjny 120 centymetrów.

10.23

Z przedstawianej koncepcji wynika, że nie będzie już mowy o basenie przy zbiorniku przy Korfantego. Będzie to osobny sztuczny obiekt niedaleko stawu. Obiekt ma kształt długiego prostokąta ze zwiększająca się głębokością.

10.22

Postałyby 3 rodzaje basenów: brodzik, sportowy i rekreacyjny.

10.20

Według tego planu przy północnej granicy działki przy ulicy Toruńskiej powstałaby sztuczna plaża na podeście

10.19

Przy wodniku powstałby również taras widokowy z „unikalnym widokiem na ogrodzony staw” – referuje osoba przedstawiająca projekt

10.16

Basen rzekomo mógłby powstać na terenie przed obecnym stawem przy ulicy Korfantego. Miałaby być to osobna niecka przy ogradzanym obecnie stawie z punktem gastronomicznym w budynku dawnego Wodnika.

10.13

Rozpoczęła się prezentacja możliwości utworzenia otwartego kąpieliska przy ulicy Korfantego.

10.10

Przewodnicząca Mrowiec proponuje aby prezentacja III etapu budowy kąpieliska przy ulicy Korfantego. Radny Komarzyński stwierdza, że porządek obrad został już ustalony. Mrowiec uważa, że może go zmienić i zarządza głosowanie.

 

10.09

Radni przyjmują dodatkowe punkty do porządku obrad.

 

10.08

Burmistrz Witkowski składa wniosek o rozszerzenie obrad o uchwałę dotyczącą pomocy dla Brzeskiego Centrum Medycznego

 

10.06

Przed wejściem na sale obrad stoją z transparentem protestujący przeciwnicy budowy drugiego więzienia.

Radni składają dodatkowe wnioski do obrad sesji: skargę na Dyrektora ZNM oraz skargę na  Szkoły nr 8

10.00

Otwarcie sesji

Uczestniczy 12 radanych. Przed właściwymi obradami zostają odznaczeni medalami i odznaczeniami od Związku Sybiraków radni: Goj-Birecka i Żebrowski oraz zastępca burmistrza Witkowski