Będzie zdrowiej w szkołach po wakacjach – Felieton Posła RP Bartłomieja Stawiarskiego z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

W polityce mamy wakacje, tzw. „sezon ogórkowy”, w rolnictwie wręcz przeciwnie, zbliża się czas dożynek. Przy okazji chciałbym złożyć rolnikom i mieszkańcom wsi życzenia z okazji tego tradycyjnego święta ludowego. W okresie wakacyjnym nie próżnuje też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku szkolnym 2017/2018 zostanie po raz pierwszy uruchomiony nowy program dla szkół, łączący dotychczas realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mechanizmy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.


Założenia programu
Głównym celem zreformowanego programu jest efektywne promowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zdrowego stylu życia i odżywiania się. Rząd chce to osiągnąć poprzez dystrybucję owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkół oraz realizowanie towarzyszących temu działań edukacyjnych oraz promocyjnych. Łączny unijny budżet na realizację powyższego programu dla 28 krajów wynosi w skali przyszłego roku szkolnego 250 mln euro. Polska na rok szkolny 2017/2018 otrzyma ok. 26 mln euro, co oznacza, że otrzymaliśmy o 4 mln euro więcej od wstępnej propozycji Komisji Europejskiej. Ze środków unijnych na komponent owocowo-warzywny zostanie przeznaczone ponad 66 mln zł, natomiast na komponent mleczny prawie 49 mln zł. To nie wszystko, bo na realizację dostaw owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych przewidziano z budżetu krajowego ponad 128 mln zł. W związku z realizacją opinii zarówno Komisji Europejskiej, jak i krajowych organów ds. żywności i żywienia zalecających zintensyfikowanie dostaw do szkół owoców i warzyw, powyższą kwotę podzielono po równo na oba komponenty, tj. po ponad 64 mln zł.

Opracowanie strategii i wdrożenie programu
Warunkiem uczestnictwa w programie dla szkół jest przygotowanie przez państwa członkowskie strategii, która ma zawierać najważniejsze elementy realizacji programu w danym kraju do roku szkolnego 2022/2023. Zgodnie z nowymi wymogami unijnymi w pracach projektowych dotyczących listy produktów kwalifikowanych do dystrybucji w szkołach oraz działań edukacyjnych uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm w dniu 7 lipca 2017 r. W dniu 24 lipca 2017 r. podpisał ją Prezydent RP Andrzej Duda. Celem tej ustawy jest m.in. stworzenie krajowych podstaw prawnych niezbędnych do wdrożenia programu. W resorcie rolnictwa trwają natomiast prace nad przygotowaniem aktów wykonawczych, czyli szeregu rozporządzeń, umożliwiających wdrożenie programu.

Oczekiwane efekty programu
Zakłada się, że nowy program szkolny obejmie w Polsce prawie 2 mln dzieci z klas I-V szkół podstawowych. Według wskazań naukowych jest to grupa wiekowa najbardziej podatna na kształtowanie wzorów zachowań. W trakcie roku szkolnego dzieciom zostaną dostarczone bezpłatnie 84 porcje różnorodnych owoców i warzyw, w tym soków, oraz 74 porcje mleka i przetworów mlecznych, takich jak naturalny jogurt i kefir oraz serki twarożkowe. Planuje się zwiększenie środków z budżetu krajowego na następne lata szkolne realizacji programu, powyżej dotychczasowego poziomu ponad 128 mln zł. Zapewne uliczne protesty, przepychanki słowne i „wielka” polityka są atrakcyjniejsze dla mediów i obserwatorów życia publicznego. Chciałbym jednak od czasu do czasu zwracać uwagę na bardzo dobre, prozdrowotne i proekologiczne inicjatywy, informacje, których trudno szukać w głównych wydaniach wiadomości.


Bartłomiej Stawiarski, doktor nauk humanistycznych, historyk, archeolog, Poseł na Sejm VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2014-2016 Wicestarosta Namysłowski i Radny Rady Powiatu Namysłowskiego. Wcześniej pracował jako Komendant Środowiskowego Hufca Pracy i jako muzealnik. Na studiach doktoranckich zaangażowany w pracę samorządową. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszy Przewodniczący Rady i Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wyróżniany za swoje prace przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Od 8 lat jest związany z Uniwersytetem w Trewirze (Niemcy). W latach 2009-2014 prowadził własną działalność gospodarczą. W Sejmie VIII kadencji pracuje w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ma żonę i dwóch synów.