XLIV sesja Rady Miejskiej Brzegu – relacja na żywo

0

W brzeskim ratuszu o godzinie 10:00 rozpocznie się dzisiaj (25.05) absolutoryjna sesja Rady Miejskiej Brzegu. Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Przypomnijmy, że szumnie zapowiadany „rekordowy budżet” miał wynieść pod względem dochodów i wydatków blisko 160 mln. złotych.

Radni będą także procedować nad kilkunastoma projektami uchwał, które w większości dotyczą zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. Na tekstową relację na żywo z obrad zapraszamy od godz. 10:00.


13.13

Koniec obrad sesji. Absolutorium udzielone, ale chyba bez wielkiej radości i mniejszym jak poprzednio (choćby w ubiegłym roku) aplauzie… ale kwiatki jak zwykle były 🙂

13.11

Radny Jędrzejko dziękuje za wykonany remont chodnika przy ulicy Włościańskiej. Radny Karlikowski prosi burmistrza aby odniósł się do pisma dyrekcji Tauronu w sprawie nie otwierania punktu opłat w Brzegu

13.09

Wolne wnioski. Burmistrz Witkowski zaprasza na imprezy organizowane przez BCK i MOSiR

13.06

Odpowiedzi na interpelację.

Burmistrz Wrębiak obiecuje analizę w sprawie realizacji zadania zaproponowane przez radnego Jędrzejkę. W sprawie interpelacji radnej Biss burmistrz odpowie na piśmie. W sprawie uporządkowania terenów garaży (interpelacja radnej Wróblewskiej) burmistrz stwierdza, że za porządek są odpowiedzialni dzierżawcy

13.06

Radni przyjmują uchwałę i skargę uznają za bezzasadnę

13.03

Kolejny punkt obrad: skarga na działalność dyrektora ZNM oraz burmistrza.

Sprawa dotyczy przydziału lokalu komunalnego. Gmina nie posiada niezamieszkałych lokali i w związku z tym komisja uznała skargę za bezzasadną.

12.59

Teraz 3 uchwały dotyczące wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg

12.58

Radni przyjmują uchwałę dotyczącą dzierżawy terenu przy ulicy Krakusa dla Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz

12.54

Radna Biss pyta o kwestię hałasu związaną z funkcjonowaniem strzelnicy. Prezes odpowiada, że nie ma konkretnych badań hałasu, ale stwierdza, że na strzelnicy w Jełowej, która jest użytkowana przez jego klub nie ma żadnych protestów mieszkańców. Podkreśla, że teren strzelnicy w Jełowej jest umiejscowiony bliżej od zabudowań niż strzelnica w Brzegu

12.53

  • Chcielibyśmy w przyszłym roku zorganizować na tej strzelnicy mistrzostwa Polski – wyjaśnia prezes. Wyjaśnia, że jeszcze w tym roku powinna zostać uruchomiona strzelnica

12.49

Prezes Klubu Husarz wyjaśnia kwestię bezpieczeństwa terenów wokół strzelnicy. Radna Kużdżał stwierdza, że jest fanką strzelectwa i popiera tę inicjatywę. Radny Samul pyta kiedy nastąpi otwarcie strzelnicy.

12.44

Koniec prezentacji. Radna Biss pyta czy na terenie przy ulicy Krakusa do tej pory coś się działo. Według niej nic na tym terenie się nie odbywało. Prezes Klubu Husarz wyjaśnia, że do tej pory trwały czynności związane z projektowaniem oraz możliwością zagospodarowania tego terenu na przykład wszelkiego rodzaju uzgodnienia. Teraz już istnieje możliwość uruchomienia strzelnicy.

12.35

Opolski Klub Strzelecki Husarz chce na terenie przy ulicy Krakusa zrewitalizować strzelnicę

12.29

Teraz przedstawiciele Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz przedstawiają radnym wizję zagospodarowania terenu, na którego dzierżawę rada miasta ma wyrazić zgodę.

12.22

Radna Kużdżał chyba czyta nasze relację 🙂 , bo zwraca uwagę, że „to nie jest tak, że radni nie dyskutują – dyskusje były prowadzone na komisjach”

12.20

Teraz seria uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. (8 takich uchwał)

12.19

Radni bez dyskusji przyjmują uchwałę (14 za)

12.16

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/194/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2022 (druk nr 5)

12.15

Radny Komarzyński pyta czy będą tam dodatkowe miejsca parkingowe. Otrzymuje odpowiedź, że takowe są zaplanowane. Radna Kużdżał stwierdz, że wielokrotnie wnioskowała aby PKS „zajął się tym terenem”. Radni Przyjmują uchwałę (14 za)

12.13

Następna uchwała dotycząca odpłatnego nabycia od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Brzegu nieruchomości położonej przy Placu Dworcowym (druk nr 4)

12.10

Teraz uchwały dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Bez dyskusji radni przyjmują uchwałę (14 za)

12.09

Nie ma dyskusji i radni przyjmują uchwałą. (14 za, 1 wstrzymujący)

12.06

Kolejny punkt obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok (druk nr 3),

12.04

Radna Kużdżał dziękuje za współpracę między miastem a PTTK Ziemi Brzeskiej , którego jest członkiem. Nikt więcej nie dziękuje i nie zabiera głosu i radni przyjmują sprawozdanie przezz aklamację.

12.02

Sprawozdanie dostępne TUTAJ

12.01

Wznowienie obrad.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

11.53

Pocałunki (sekretarz i burmistrza), uśmiechy i kwiatuszki dla skarbnik i Jerzego Wrębiaka. Pięknie i cukierkowo, czy dobra mina do…

11.48

Ciche i krótkie brawa oraz wręczanie kwiatków. Przewodnicząca Kużdżał ogłasza przerwę w obradach

11.47

Teraz głosowanie za absolutorium

13 za i 3 wstrzymujących się od głosu

11.45

Koniec dyskusji. Teraz opinie poszczególnych komisji i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2017 rok

: 13 za, wstrzymało się 3 radnych

11.44

  • Wykonanie na poziomie 20 % jest wykonaniem zgodnym z planem? Więcej już nie zabieram głosu – odpowiada radny Surdyka

11.44

  • Tylko na to pana stać – odpowiada i pyta radny Surdyka

11.43

Przyjmiemy to za dobrą wróżbę na drugą kadencję burmistrza Wrębiaka – stwierdza burmistrz Witkowski

11.42

  • Mogliście wpisać do budżetu 300 milionów i odtrąbić sukces, a potem powiedzieć, że w ciągu roku informowaliśmy o zmianie i zmniejszyć ten budżet – stwierdza radny Surdyka

11.40

  • Liczby nie kłamią i pokazują realizację budżetu – dodaje radny Surdyka. Pokazuje, że dochody majątkowe gmina Brzeg zrealizowała na poziomie 20 %

11.39

Skoro burmistrz Kostrzewa tak broni burmistrza Wrębiaka to odniosę się do tego – zaczyna wypowiedź radny Surdyka. Stwierdza, że nie zarzucał burmistrzowi personalnie niezrealizowania budżetu.

11.37

Wszystkie inwestycje pokazywane na slajdach się zrealizowały, a mam wrażenie, że niektórzy radni w to nie wierzą – stwierdza  burmistrz Wrębiak

11.36

Burmistzr Witkowski odnosi się do braku miejsc w żłobkach. Według niego dofinansowanie pobytu dzieci w prywatnych żłobkach jest sukcesem.

11.32

Burmistrz Kostrzewa wymienia konkursy na dofinansowanie ze środków unijnych, które zostały rozstrzygnięte w późniejszych terminach.

11.30

Czy tu jest wina burmistrza, że tak się stało – pyta – odpowiadając radnemu – burmistrz Kostrzewa. Zwraca uwagę, że duża część konkursów na dofinansowanie ze środków unijnych zostały rozstrzygnięte później niż planowano.

11.29

Wydatki majątkowe również nie zostały zrealizowane. Wysokość ich wykonania to tylko 40%.

11.27

  • Ten sukces to tylko 20% wykonania i wcześniej „odtrąbiony sukces” – tak podsumowuje radny Surdyka wykonanie dochodów majątkowych

11.26

Radny Surdyka podkreśla, że burmistrz Wrębiak zrealizował tylko w 50% dochody majątkowe. Wcześniej „odtrąbił sukces rekordowego budżetu” a potem go nie zrealizował

11.22

Jest pan mistrzem jeśli chodzi o autopromocję za publiczne pieniądze jest pan mistrzem – stwierdza radny Surdyka. Podkreśla, że pod względem prawnym wszystko jest w porządku jednak ma zastrzeżenia do zrealizowanych inwestycji.

11.20

Nie chce psuć panu (państwu) imprezy – tak zaczyna radny Szpulak. Zwraca uwagę na uprzedmiotowienie rady przez burmistrza i zarzuca mu kłamstwa wobec mieszkańców i radnych. Przypomina mu hasło z kampanii „słuchać ludzi – służyć mieszkańcom” i stwierdza, że go nie realizuje.

11.19

– Wstrzymam się od udzielenia panu absolutorium i uzasadnię to bardzo krótko: doskonale pamiętamy, planował pan budżet 160 milionów, wykonano natomiast niecałe 140 milionów. Trudno się zgodzić z hierarchą niektórych wydatków. To że udało się panu zrobić sporo, to tego nie kwestionuję. Trafił pan na dobry czas strumienia środków unijnych, gdzie niektóre zadania są tylko i wyłącznie zarezerwowane dla nas. Jednak trudno pogodzić się z sytuacją, w której wydaje się 200 tys. złotych na szalet, do którego nie ma kolejek, bo jest wiecznie zamknięty, ale za to gigantyczne kolejki mamy do miejskiego żłobka – to stanowisko radnego Komarzyńskiego

11.17

Dyskusja nad absolutorium. Głos zbiera radny Komarzyński. Zwraca uwagę, że było zaplanowane 160 mln złotych a zrealizowano 140.

11.14

W tak zwanym „międzyczasie” kwiatki prawdopodobnie dla burmistrza Wrębiaka i pani skarbnik Szczepanik „czekają niecierpliwie na wręczenie”

11.08

Opinię Komisji Rewizyjnej przedstawia jej przewodniczący Janusz Żebrowski. Opinia i wniosek o udzielenie absolutorium dostępna TUTAJ 

 

11.06

Nie ma żadnej dyskusji nad sprawozdaniem. Następny punkt obrad: Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

11.01

Pracownice urzędu miasta wniosły już na salę kwiaty. Prawdopodobnie będą wręczane po uzyskaniu absolutorium przez burmistrza.

10.59

Skarbnik Katarzyna Szczepanik przedstawia opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu

10.52

Teraz burmistrz Witkowski przedstawia slajdy znane z gazetki dotyczące spraw oświatowych i społecznych.

10.41

Burmistrz Kostrzewa przedstawia najważniejsze inwestycje w roku 2017 roku. Pokazuje slajdy znane z gazetki, którą burmistrz Wrębiak w ostatnim czasie kolportował wśród mieszkańców Brzegu.

10.36

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu dostępne TUTAJ

10.32

Sprawozdanie z wykonania budżetu składa skarbnik Katarzyna Szczepanik

10.31

Kolejny punkt obrad: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2017 rok i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu

10.29

Koniec odczytywania sprawozdania. Radny Jędrzejko prosi o przygotowanie na następną sesję informacji dotyczącej stanu bieżących inwestycji. Radna Biss pyta o dochód ze sprzedaży biletów w trakcie Dni Księstwa Brzeskiego. – Sprzedano 5500 biletów po 7 złotych czylki przychód wyniósł około 35000 tysięcy złotych – informuje dyrektor BCK Jacek Ochmański

10.19

Następny punkt obrad Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności. SPRAWOZDANIE DOSTĘPNE TUTAJ

10.18

Kolejny punkt obrad = przyjęcie protokołu sesji z dnia 22.03-2018 roku. Radni przyjmują projekt.

10.16

Radny Surdyka prosi o odpowiedź na interpelacje z poprzedniej sesji. Między innymi o tę dotyczącą wypowiedzi wójta Pulita.

10.13

Radna Biss informuje, że niedługo będzie złożony projekt uchwały dotyczącej referendum w sprawie budowy drugiego więzienia. Prosi aby wszelkie działania związane z przekazaniem terenu zostały wstrzymane do czasu rozpatrzenia tego wniosku przez radę.

10.13

Radny Jędzrzejko prosi aby uwzględnić w przyszłym budżecie remont podwórka przy ulicy Chocimskiej (niedaleko Aldi)

10.12

Radna Wróblewska prosi o oczyszczenie drogi do garaży przy ulicy Krakusa

 

10.10

Radni przyjmują zmiany w programie sesji. Teraz interpelsacji.

Radny Samul prosi o zamontowanie lustra na ulicy Kusocińskiego. Prosi też o próg zwalniający przy wjeździe do parku Wolności.

10.06

Na sali jest już 12-sty radny. Wnioski do porządku obrad. Zmiany zgłasza burmistrz Kostrzewa. Zmiany dotyczą uchwały związanej z budżetem oraz prognozą wieloletnią finansową. Radny Szpulak wprowadza punkt dotyczący skargi na dyrektora ZNM.

10.05

Na sali 11-sty radny. Rozpoczynamy obrady.

10.04

Nadal nie ma kworum. Na sali 10 radnych.

10.00

Dzisiejszym obradom przewodniczyć będzie radna Kużdżał. Na razie nie ma na sali wystarczającej ilości radnych aby rozpocząć obrady.