Strategia Rozwoju Gminy Brzeg – bylejakość czy działanie zamierzone?

0

Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022 autorstwa burmistrza Wrębiaka została uchwalona przez Radę Miejską w styczniu 2016 roku. Jak dowiadujemy się z jej treści: „Strategia Rozwoju Gminy jest najważniejszym dokumentem strategicznym jednostki samorządu terytorialnego”. Minęło ponad dwa i pół roku od czasu jej przyjęcia. Przyjrzyjmy się zatem czy jest ona wdrażana w życie?


„Strategia…” zawiera bardzo dużo treści opisujących nasze miasto. Wstęp to bardzo szeroki raport o stanie gminy. Dalsza część ukazuje kierunki, w których Brzeg powinien się rozwijać, w których powinien podążać. Wiele miejsca poświęcono w dokumencie informacji o turystyce, czy historii naszego pięknego miasta. Są też informacje dotyczące przedsiębiorczości czy też aspektów społecznych. Nie ma jednak niestety nic o tym, że podczas obowiązywania właśnie tego dokumentu burmistrz Wrębiak zamierza – na przekór zapisom „Strategii…” zmienić charakter naszego miasta. W cichym, spokojnym, przytulnym piastowskim grodzie chce przeprowadzić doświadczenie na żywym organizmie. W małym, okrojonym po obrysie miasteczku chce wybudować drugie więzienie przetrzymujące 1500 skazanych.

Żeby wdrażać w życie zapisy „Strategii…” należy wpierw ów opasły, 140-sto stronicowy dokument przeczytać. Zestawiając tematy poruszone w „Strategii…” z otaczającą nas rzeczywistością zastanawiam się czy ten – zgodnie z ideą jego tworzenia – najważniejszy dokument naszego miasta został przez burmistrza Wrębiaka przeczytany?

W „Strategii…” jest napisane, że: „Gmina Brzeg jest […] liczącym się ośrodkiem turystycznym regionu. Wyróżnia się przede wszystkim walorami kulturowymi i przyrodniczo-krajobrazowymi […] W sektorze turystyka upatruje się największy potencjał rozwojowy, ponieważ pozytywny wizerunek miasta wpływa na poprawę życia mieszkańców w wielu innych sferach. Turystyka jest także atutem przy pozyskiwaniu nowych inwestorów”.

Jak do powyższego zapisu mają się plany burmistrza Wrębiaka dotyczące wybudowania w Brzegu ogromnego zakładu karnego? Czy omawiana „Strategia…” zostanie zaktualizowana o prowadzenie w Brzegu turystyki penitencjarnej?

W „Strategii…” przeczytamy też, że: „Mieszkańcy gminy Brzeg zmagają się w ostatnich latach z wieloma problemami sfery społecznej, dotykającymi w konsekwencji wszystkie inne sfery funkcjonowania w gminie. Bezpośredni wpływ na życie mieszkańców ma jakość i dostępność infrastruktury społecznej. W związku z tym uwzględnione zostały potrzeby dotyczące jej rozwoju – poprawa stanu technicznego istniejących obiektów, budowa nowych, czy ich doposażanie w niezbędny sprzęt. Wysoka jakość usług społecznych to istotne oczekiwanie mieszkańców wobec władz, jak również istotne działanie w kierunku podnoszenia jakości życia. Ważne jest również wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa publicznego. W ostatnich latach, na terenie gminy Brzeg, odnotowano natężenie występowania niekorzystnych zjawisk społecznych – spadek zaludnienia, starzenie się brzeskiego społeczeństwa, wysoki odpływ mieszkańców…”.

Zasadnym jest pytanie – czy budowa nowego więzienia jest odpowiedzią na powyższy zapis? Czy kolosalne więzienie w małym miasteczku wzmocni poczucie bezpieczeństwa brzeżan? Czy spowoduje ich mniejszy odpływ? A może podniesie jakość ich życia? Ja uważam, że nie, ale proszę ocenić to samemu.

„Strategia…” zawiera też różnego rodzaju wykresy – jak ten obrazujący „Ocenę aktywności mieszkańców i współpracy społecznej na terenie gminy Brzeg”. Wynika z niego, że oddolna aktywność mieszkańców jest oceniana słabo i bardzo słabo przez ponad 50% ankietowanych! A co na to władza? Publikuje nieprzychylne wypowiedzi na temat aktywności mieszkańców miasta, którzy pracowali przy inicjatywie referendalnej (dot. budowy drugiego więzienia). Dodatkowo, opinia publiczna jest manipulowana co do informacji w sprawie wysokości kosztów organizacji referendum. Jakby tego było mało, burmistrz Wrębiak mówi o aktywności brzeżan: „To kompromitacja tych, którzy referendum proponowali”. Brakuje mi słów, by skomentować tę postawę.

Kolejny wykres obrazuje „Ocenę sytuacji gospodarczej i lokalnego rynku pracy na terenie gminy Brzeg”. Co z niego wynika? Prawie 60 % ankietowanych ocenia słabo i bardzo słabo współpracę samorządu z przedsiębiorcami. Warto wspomnieć choćby jeden przykład – firmy transportowej, której przedstawiciel, po rozmowie z panem burmistrzem przeniósł część swojej działalności – a wraz z nią podatki – do innej gminy. Pan Wrębiak – mówiąc delikatnie – nie popisał się podczas tej rozmowy wiedzą i zrozumieniem tematu.

Idźmy dalej – „Atrakcyjność inwestycyjna” oceniana jest słabo i bardzo słabo przez niemal 70% ankietowanych mieszkańców! Kupiony za grube miliony przez poprzedniego burmistrza od Agencji Mienia Wojskowego teren Zielonki przez 4 lata stoi odłogiem. Gimnazjum Piastowskie w centrum miasta w dalszym ciągu straszy, a burmistrz Wrębiak kupił na dokładkę – za pieniądze nas wszystkich – od prywatnego podmiotu ruinę pałacyku przy ul. Jana Pawła II. Sami wyciągnijcie państwo wnioski…

W „Strategii…” znajdziemy też tabelę, pt. „Mocne i słabe strony gminy Brzeg”, w której m.in. słabymi stronami naszego miasta są: „Słaba aktywność społeczeństwa”. Po tym co władza zrobiła z inicjatywą referendalną – nie dziwię się.
Nie sposób spisać w jednym artykule wszystkich tematów, które poruszone są w dokumencie, a które wręcz proszą się o realizację i o uwzględnienie w działalności władz gminy. Dlaczego nie są realizowane?

Odpowiedź przynosi nam sama „Strategia…”, w której napisano, że: „Odpowiedzialność za wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022 spoczywa na samorządzie gminnym. W celu usprawnienia tego procesu, jak również związanego z nim monitoringu i ewaluacji, powołana zostanie specjalna jednostka – Zespół do spraw wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Brzeg, którego głównym zadaniem będzie nadzór realizacji postanowień wdrażanego dokumentu. Jednostce tej przewodniczyć będzie Burmistrz Brzegu, koordynujący przebieg jej prac. W skład Zespołu będą wchodzili przedstawiciele różnych środowisk funkcjonujących w gminie, a będzie on odpowiedzialny w szczególności za zbieranie danych dotyczących wdrażania Strategii, monitorowanie postępów prac, zgodności z pierwotnymi założeniami oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, opracowywanie raportów kontrolnych, a także skuteczne reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości”.

Odnośnie tego zapisu wystosowałem do pana Wrębiaka zapytanie: „W nawiązaniu do rozdziału VII pt. WDRAŻANIE, MONITORING, EWALUACJA Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016 – 2022 proszę o odpowiedź czy została powołana specjalna jednostka – Zespół do spraw wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Brzeg? Proszę o dokumentację związaną z powołaniem i działalnością Zespołu w tym okresowe raporty kontrolne. Proszę podać datę powołania, skład osobowy oraz w zestawieniu tabelarycznym opatrzony datami harmonogram spotkań uwzględniający obecność członków Zespołu oraz tematykę zagadnień omawianych na konkretnych spotkaniach Zespołu”.

Otrzymałem następującą odpowiedź od pana burmistrza: „Zespół do spraw wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022 nie został dotychczas powołany. Wydaje się, że celowym będzie powołanie takiego zespołu w połowie obowiązywania strategii, a więc w roku 2019”.***

Trudno skomentować odpowiedź burmistrza, wszak „Strategia…” dotyczy okresu 2016-2022, a Zespół odpowiedzialny za usprawnianie i monitorowanie jej wdrażania powołany będzie, zgodnie z informacją burmistrza, dopiero w 2019 roku.

Skąd można mieć pewność, że gdyby nie moja interwencja to w ogóle burmistrz zainteresowałby się jednym z najważniejszych zapisów w tym strategicznym dokumencie? W końcu co na to radni miejscy, którzy przyjęli burmistrzowi ten dokument?
W kontekście powyższych rozważań należałoby nawet wyciągnąć wniosek, że gdyby istniał Zespół złożony prócz burmistrza z „przedstawicieli różnych środowisk funkcjonujących w gminie” nie byłoby dziś tematu drugiego więzienia w Brzegu. Zespół miał bowiem „nadzorować realizację postanowień wdrażanego dokumentu” miał być również „odpowiedzialny […]za zbieranie danych dotyczących wdrażania Strategii, monitorowanie postępów prac, zgodności z pierwotnymi założeniami”. W pierwotnych założeniach nie ma słowa o tak brutalnych zmianach serwowanych miastu i jego mieszkańcom w wyniku wybudowania drugiego więzienia.

Wierzę w to, że osoby poważne, autorytety, które pracowałyby w tym Zespole nie pozwoliłyby aby swoim nazwiskiem uwiarygodniać niszczenie piastowskiego Brzegu, które przecież nie jest przedmiotem „Strategii…”.

Czy fakt, że nie powstał Zespół pilnujący należytego wdrażania „Strategii…” to przypadek, nieuwaga, bylejakość brzeskiej władzy czy jednak działanie zamierzone?

Grzegorz Surdyka
Współzałożyciel Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz

*Źródło: https://brzeg24.pl/aktualnosci/126805-liczby-i-fakty-w-sprawie-drugiego-wiezienia-a-wypowiedzi-burmistrza-wrebiaka/
**Źródło: http://radio.opole.pl/125,3355,jerzy-wrebiak-o-kompromitacji-zwolennikow-brzesk&sp=2
*** Źródło: Załączona odpowiedź od burmistrza Brzegu