PODPISANA UMOWA O DOFINANSOWANIE NA WDRAŻANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH

0

30 czerwca 2017 roku w sali Powiatowego Muzeum w Nysie została podpisana umowa o  dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.


Liderem Projektu jest Gmina Grodków, a Gmina Paczków – Partnerem. Projekt ma na celu ograniczanie indywidualnego ruchu samochodowego w centrach miast na rzecz transportu zbiorowego i komunikacji rowerowej. Efekty jego realizacji przyczynią się do niwelowania negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, a tym samym przyczynią się do poprawy poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

Zakres projektu dla  Gminy Grodków obejmuje:

 • przebudowę budynku dworca w Grodkowie,
 • przebudowę placu przydworcowego,
 • przebudowę zatoki autobusowej i miejsc postojowych w ul. Sienkiewicza wraz z przebudową ul. Sienkiewicza na wysokości Rynku,
 • budowę drogi w ul. Sportowej od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej wraz z parkingami  i miejscami postojowymi,
 • budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków,
 • oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków – etap I (Gałązczyce, Gierów, Jędrzejów, Kobiela, Osiek Grodkowski, Strzegów, Wierzbna, Wierzbnik, Grodków),
 • ponadto przewidziano nadzór inwestorski oraz działania informacyjno-promocyjne.

Całkowita wartość kosztorysowa wyżej opisanego zakresu to 11.426.324,68 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 8.977.973,79 zł (85% wydatków kwalifikowalnych).

Zakres projektu dla Gminy Paczków obejmuje:

 • budowę dworca autobusowego jako centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych poprzez przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz wymianę i uzupełnienie latarni;
 • wydzielenie miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową (parking otwarty) dla samochodów osobowych;
 • budowę lub montaż systemowej toalety publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych,
 • modernizację fontanny wraz z infrastrukturą techniczną,
 • ponadto przewidziano nadzór inwestorski oraz działania informacyjno-promocyjne.

Całkowita wartość kosztorysowa wyżej opisanego zakresu to 2.861.015,50 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 2.046.178,21 zł (85% wydatków kwalifikowalnych). Całkowita wartość projektu obu gmin: 14.287.340,18 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 11.024.152,00 zł

projekt brzeg24