Kolejna miejscowość w gminie Grodków będzie skanalizowana

0

Gmina Grodków 6 listopada 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu podpisała umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśnica – część I” typu „Gospodarka wodno-ściekowa”w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kopice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

Zakresem projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Kopice i przysiółku Kopice-Leśnica wraz z rurociągiem tłocznym tranzytowym do przepompowni we wsi Żelazna.

W wyniku realizacji operacji powstanie łącznie 8.220 km sieci kanalizacji sanitarnej. Do systemu kanalizacji zbiorczej podłączone zostaną 52 budynki.

Planowany koszt całkowity operacji – 3.897.675,68 zł, z tego dofinansowanie z EFROW – 1.998.144,00 zł (63,63% wydatków kwalifikowalnych).  Planowane zakończenie realizacji operacji to listopad 2018r.