Posiedzenie komisji rewizyjnej w Grodkowie

0

W środę, 26 kwietnia br., w małej sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej.Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacji o stanie mienia Gminy oraz opracowania opinii i przygotowania wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za 2016 rok z tytułu wykonania budżetu.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, przedstawiła i szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Filomena Zeman. Odpowiedzi na pytania radnych udzielał Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz i Skarbnik Gminy Filomena Zeman. Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały (4 głosy – za, 2 – wstrzymujące się) i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za 2016 rok z tytułu wykonania budżetu gminy. Posiedzenie komisji zakończyły wolne wnioski.