Sprzęt dla strażaków ochotników z terenu Gminy Lubsza

0

Nowy sprzęt dla OSP z terenu Gminy Lubsza stał się faktem dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Inwestycja zrealizowana została na mocy umowy podpisanej przez Wójt Gminy Lubsza Bogusława Gąsiorowskiego i Dyrektora Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Porozumienie dotyczy wsparcie działań ratowniczych jednostek OSP w celu niesienia pomocy ofiarom przemocy.


Dzięki tej dotacji Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski i Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu bryg. Arkadiusz Margoszczyn dnia 27. lipca 2018, w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, przekazali jednostkom OSP z terenu gminy nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci dwóch defibrylatorów, torby ratownictwa medycznego PSP-R1, detektora wielogazowego i podpór stabilizujących.

Torba PSP R1 trafiła do jednostki OSP Rogalice, defibrylatory zaś do OSP Czepielowice i Lubsza. OSP Michałowice zyskały detektor wielogazowy, natomiast OSP Lubsza podpory.

Całkowity koszt zadania to 24 010,01 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 23 611,50 zł, zaś wkład własny do projektu to tylko 398,51 zł. Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, jak również do poprawy warunków pracy strażaków w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar, jakim jest ludzkie życie.

Zakup wyposażenia zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratowników poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Dzięki programowi jednostki mogą nabywać: wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).