Świadczenia materialne w Gminie Lubsza

0
fot. MRPiPS

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2018/2019, Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski zachęca rodziców do składania wniosków o przyznanie świadczeń. Wśród nich są m. in. takie jak: „Dobry Start” (tzw. 300+). Poniżej pełna informacja o pomocy, o którą można wnioskować.


„Dobry start” (300+)

To świadczenie, które przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Maksymalny termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2018 r. Przysługuje bez względu na osiągane dochody oraz nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tzn. można je otrzymać również w przypadku kiedy za granicą przysługuje rodzicowi świadczenie o podobnym charakterze.

W Gminie Lubsza, do dnia 17.08.2018 wpłynęło w sumie 538 wniosków na 616 dzieci. Do tej pory wypłacono 476 świadczeń dla mieszkańców Gminy.

Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+.

Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z co najmniej dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Okres zasiłkowy trwa od 1. października 2018 r. do 30. września 2019 r. Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w Lubszy już od 1. Sierpnia 2018.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje do ukończenia przez dziecko:18. roku życia, nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, lub 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód „osoby uczącej się” nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności limit dochodu jest wyższy – nie może przekraczać 764,00 zł na osobę.

Pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki szkolne).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 163) tj. 514 zł.

Wnioski o otrzymanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego składać można w Lubszy do 15.09.2018.

Szczegółowych informacji na temat wszystkich świadczeń udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy ul. Szkolna 1A, w godzinach urzędowania. Informację uzyskać można także telefonicznie, pod numerami: 774120830, 774120831, 77 4118746.