Nauczyciele z GZS w Skarbimierzu: Twierdzenia Wójta Andrzeja Pulita są kłamliwe i niesprawiedliwe

0

Kolejna strona głośno wypowiada swoje zdanie na temat związany z aferą dotyczącą powołania szkoły niepublicznej w Skarbimierzu-Osiedle w miejscu funkcjonującej szkoły publicznej. Tym razem głos zabierają nauczyciele Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle. Pedagodzy twierdzą w swoim liście, że oskarżenia Wójta Pulita jakoby opuszczali szkołę nie realizując ośmiogodzinnego dnia pracy, są kłamliwe i niesprawiedliwe. Apelują także o zaprzestanie, ich zdaniem, łamania prawa, w związku z nieprawidłowościami przy naliczaniu godzin nadliczbowych. Uważają także, że: „W dobrym tonie byłoby przeproszenie nas – nauczycieli za pomówienia jakoby, „(…) samowolnie opuszczamy teren zakładu pracy, za co powinniśmy ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną(…)”. Oświadczenie nauczycieli w całości poniżej.


W odpowiedzi na „Oświadczenie” Wójta Gminy Skarbimierz Andrzeja Pulita z dn.03.04.2018r., jakie zamieszczone zostało na portalu internetowym brzeg24.pl, my – nauczyciele Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu – Osiedle uważamy, iż twierdzenie wójta, że „(…) nauczyciele w dniach zajęć lekcyjnych samowolnie opuszczają teren zakładu, nie realizując ośmiogodzinnego dnia pracy…” jest kłamliwe i niesprawiedliwe w stosunku do nas nauczycieli, którzy rzetelnie wykonujemy swoje obowiązki. Większość z nas pracuje w ciągu jednego dnia w dwóch oddalonych od siebie budynkach szkoły w Skarbimierzu, w filii w Łukowicach Brzeskich i filii w Lipkach. Siłą rzeczy musimy w ciągu dnia przemieszczać się z budynku szkoły w jednej miejscowości do innych, tak mamy ułożony plan zajęć. Oczywiście przejazd w celu prowadzenia lekcji z dziećmi w szkołach filialnych opłacamy sobie sami.

Równie nieprawdziwe jest stwierdzenie, jakoby „(…) nauczyciele domagają się wynagrodzenia za niewypracowane godziny nadliczbowe, a również za godziny wychowawczo opiekuńcze, które nie są zaliczane do podstawy wynagrodzenia według Karty Nauczyciela (do podstawy wynagrodzenia zalicza się tylko godziny lekcyjne (…)”. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe czas pracy nauczyciela reguluje art.42 ustawy Karta Nauczyciela. W ust.1 czytamy, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. Jednocześnie ust.2 określa, że w ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust.3, inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania ucznia (oprócz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy), a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Z kolei ust.3 jednoznacznie wskazuje tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, który w przypadku nauczycieli szkół podstawowych wynosi 18 godzin dydaktycznych. Z zapisów ustawowych wynika więc, że każda kolejna godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych poza obowiązkowy wymiar, to godzina ponadwymiarowa. Natomiast czas pracy większości z nauczycieli w naszej szkole określony został przez wytyczne Wójta od 26 do 30 godzin dydaktycznych. Ze wskazanych ustawowych 40 godzin na wykonywanie jeszcze innych zadań statutowych szkoły (w tym zajęć opiekuńczo-wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania ucznia) oraz podejmowanie zajęć związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (w tym zebrań zespołów nauczycielskich oraz rady pedagogicznej) pozostaje znikoma liczba godzin.

Wójt Gminy twierdzi ponadto, że nauczycieli obowiązuje 8 godzinny dzień pracy rozliczany w 32 tygodniowym okresie roku szkolnego. To twierdzenie również mija się z prawdą. Wyliczenia Wójta wskazane w piśmie do dyrektora szkoły, pn. Zalecenia do wdrożenia właściwego sposobu rozliczenia godzin pracy nauczyciela z dnia 9.01.2017r. są niewłaściwe. Pragniemy zauważyć, że w wyroku z dnia 06.06.2017r. Sąd Rejonowy w Opolu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych orzekł: „(…) Zdaniem Sądu taka koncepcja prezentowana zresztą przez stronę pozwaną nie znajduje oparcia ani w regulacjach ustawy Karta Nauczyciela ani nie może być przyjęta w aktach prawa miejscowego. Co więcej jest sprzeczna z regulacjami art.42 i n. cyt. ustawy Karta Nauczyciela. Przyjęcie bowiem sposobu rozliczenia pensum nauczycieli oznaczałoby, iż dzień świąteczny musiałby być odrobiony przez nauczyciela w innym dniu czy też okresie, co zupełnie pozostaje w sprzeczności z istotą dnia świątecznego (…)”. Powyższe uzasadnienie Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit otrzymał wielokrotnie przy okazji przegranych spraw sądowych o wypłacenie należności za przepracowane – zgodnie z obowiązującym prawem, godziny ponadwymiarowe. Obecnie toczy się przed sądem postępowanie w kilkudziesięciu kolejnych sprawach, wytoczonych przez nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu – Osiedle. Dotyczą one następnych okresów rozliczeniowych, w których decyzje Wójta doprowadziły do niewypłacenia nauczycielom należnej im zapłaty za przepracowane efektywnie godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Pozwy oparte zostały na tych samych podstawach prawnych, co daje podstawy domniemywać, że zapadną kolejne rozstrzygnięcia, za które Wójt prywatnie nie zapłaci, a wypłaty nakazane wyrokiem sądowym za łamanie prawa przez Wójta obciążą podatników Gminy Skarbimierz.
Przytaczana przez Wójta Uchwała Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17.12.2012 r. nie dotyczy nas, nauczycieli przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Zapisy ww. uchwały mogą dotyczyć nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami oraz słuchaczami, którzy odbywają praktyki zawodowe i w określonym czasie nie uczestniczą w zajęciach w szkole, a nauczyciele nie prowadzą z nimi lekcji. Sytuacja taka dotyczy również nauczycieli uczących w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych, którzy wcześniej kończą prowadzenie zajęć dydaktycznych niż ustalono dla pozostałych uczniów, w związku z egzaminem maturalnym lub egzaminami zawodowymi. Wójt w swoich zaleceniach wychodzi z błędnego założenia, że określenie i rozliczenie etatów nauczycieli dotyczące przedstawionych powyżej przykładów, dotyczy również nauczycieli naszego zespołu szkół – przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. W związku z powyższym zalecenia przedstawione przez Wójta w załączniku do Oświadczenia – pismem skierowanym do dyrektora zespołu, pn. Zalecenia do wdrożenia właściwego sposobu rozliczenia godzin pracy nauczyciela z dnia 09.01.2017r. są nieprawidłowe i nie znajdują żadnego umocowania w obowiązującym prawie.

W związku z sytuacją opisaną powyżej Wojewoda Opolski Adrian Czubak pismem z dnia 14.03.2018r. o numerze PN–III.4100.11.2018.AP skierował do Wójta Gminy Skarbimierz Andrzeja Pulita wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa oświatowego, m.in. w zakresie nieprawidłowego naliczania godzin pracy nauczycielom pracującym w Gminnym Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu – Osiedle. I my nauczyciele także zwracamy się do Wójta Gminy Skarbimierz z apelem o zaprzestanie działań łamania naszego prawa (od 2012 roku) i pozwolenie nam na skupieniu się na sumiennym oraz rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków dla dobra naszych uczniów. W dobrym tonie byłoby przeproszenie nas – nauczycieli za pomówienia jakoby, „(…) samowolnie opuszczamy teren zakładu pracy, za co powinniśmy ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną(…)”.

Nauczyciele Gminnego Zespołu Szkół
w Skarbimierzu – Osiedle
[od red.: poniżej kilkadziesiąt podpisów nauczycieli]