Dlaczego warto studiować w brzeskiej WSHE? Wywiad z Rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu prof. zw. dr hab. Krystyną Ferenz

0

Dlaczego warto studiować w brzeskiej WSHE? Rozmawiamy z Rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu prof. zw. dr hab. Krystyną Ferenz.


Trwa jeszcze rekrutacja do Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Do Waszej uczelni co roku zgłasza się wielu nowych studentów. Co sprawia, że pomimo niżu demograficznego studenci chcą studiować w WSHE?
W naszej szkole panuje doskonała atmosfera, w której potrzeby człowieka, zarówno studenta jak i pracownika, są szczególnymi wartościami. Sprzyja temu wielkość naszej uczelni, która nie jest molochem, gdzie student czuje się wyobcowany. Większość kadry naukowo-dydaktycznej powiązana jest z naukowymi ośrodkami wrocławskim i opolskim, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Staramy się przedstawiać taką ofertę, która odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy i jest atrakcyjna dla naszych studentów. Wyposażamy ich nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale również rozwijamy jej kreatywność, zaradność i przedsiębiorczość, a także wspieramy rozwój osób już pracujących, poprzez podnoszenie ich kwalifikacji niezbędnych do pozostawania aktywnymi na rynku pracy.

Na czym polega reagowanie na potrzeby, o których wspomina Pani Rektor i elastyczne dostosowywanie się do rynku pracy?
Obecnie studenci mają do wyboru cztery kierunki studiów, a w ich obrębie aż 16 różnych specjalności, z czego najwięcej, bo aż 8 realizowanych jest w ramach licencjackich studiów na kierunku pedagogika, w specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna, zarządzanie i ekonomika oświaty, pedagogika kultury i mediów, poradnictwo edukacyjne i zawodowe, profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii, edukacja obywatelska i europejska, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna, mogą studiować także na specjalnościach: asystent rodziny, pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, oraz pedagogika małego dziecka z elementami logopedii (żłobkowa). Elastyczność naszych ofert edukacyjnych, wynikających z potrzeb środowiska, tworzy właśnie warunki zachęcające do nauki różne osoby, których wykształcenie formalne i potencjał intelektualny to umożliwia. Studenci włączeni w badania lokalnej problematyki środowiskowej, czują się mocniej związani z regionem i uczelnią.

Czy jest to widoczne także w zakresie samych programów oferowanych studentom?
Oczywiście. Błyskawiczna była nasza reakcja na reformę edukacji. W brzeskiej WSHE wprowadziliśmy takie zmiany w programach, dzięki czemu zainteresowany student otrzyma odpowiednie i niezbędne kompetencje. Sformułowana przez Szkołę oferta dydaktyczna zauważa nie tylko kanony pedagogiki lecz także potrzeby regionu, rynku pracy, oczekiwania mieszkańców i lokalnych władz. Prowadzone przez naszą Uczelnię projekty unijne związane m.in. z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy pokazują, że WSHE jest otwarta, przyjazna i w praktyce realizuje funkcję integracyjną, spajającą lokalną społeczność. Obecnie na Uczelni realizowany jest duży projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych” skierowany do osób bezrobotnych.

Czy to dlatego wasza uczelnia ma obecnie wyraźny profil zawodowy?
Kończący się rok akademicki obfitował w wiele zmian. Najważniejsza z nich to właśnie zmiana profilu kształcenia. Jako uczelnia odpowiedzieliśmy na zapotrzebowanie zgłaszane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące praktycznego przygotowania studentów do podjęcia pracy. Zmieniliśmy profil kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny. Oznacza to, że nasi studenci zdobywają wiedzę typową dla studiów wyższych, ale oprócz tego kształcimy ich jako przyszłych praktyków. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na to, aby nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, wyróżniali się również doświadczeniem zdobytym poza uczelnią. W zależności od wybranego kierunku i specjalności nasi studenci mają zajęcia z nauczycielami, dyrektorami szkół, pedagogami i psychologami pracującymi w wielu ośrodkach, terapeutami, doradcami rodzinnymi, wychowawcami pracującymi na oddziałach penitencjarnych, kuratorami sądowymi i wieloma innymi specjalistami. Część programu studiów realizujemy również podczas zajęć otwartych – nasi studenci biorą udział w zajęciach organizowanych m.in. przy współpracy z Zakładem Karnym w Brzegu, gdzie mają możliwość brania udziału w warsztatach na oddziale terapeutycznym. Warto tu wspomnieć, że wzorowa współpraca z zaprzyjaźnionymi jednostkami jak Zakład Karny, szkoły podstawowe i ponad gimnazjalne sprawiają, że nasza oferta edukacyjna wybija się ponad inne. Godne zauważenia jest to, że jesteśmy jedyną uczelnią w regionie, która kształci w profilu praktycznym – daje nam to przewagę, ponieważ nasi absolwenci poza wiedzą typowo akademicką opuszczają mury uczelni przygotowani do podjęcia pracy jako nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy posiadając już doświadczenie praktyczne zdobyte na zajęciach ze specjalistami oraz praktykach, które realizowane są w rozszerzonej liczbie godzin, niż na innych uczelniach.

W jaki sposób taki praktyczny, zawodowy profil jest zauważany przez samych studiujących?
Zmieniona jest znacząco proporcja treści kształcenia z obszarów wiedzy teoretycznej na rzecz wiedzy i umiejętności metodycznych. Zwiększyła się liczba godzin praktyk na wszystkich trzech latach studiów. Przedmioty kształcenia o charakterze metodyczno-praktycznym prowadzone są przez wykładowców ze stopniem doktora, którzy mają doświadczenie zawodowe w nauczanym zakresie, zdobyte poza uczelnią, bądź taką działalność aktualnie prowadzą. Studenci będą przygotowywać prace dyplomowe, które dotyczyć będą badań i analiz procesów socjo-psycho-pedagogicznych instytucji, organizacji i placówek związanych z realizowaną specjalizacją kształcenia. Co bardzo istotne, niezależnie od tego praktycznego profilu, program kształcenia licencjackiego spełnia wszelkie standardy kształcenia na poziomie wyższym, przygotowując do dalszej nauki na poziomie magisterskim.

Czy w związku z tym po otrzymaniu tytułu licencjata w WSHE możliwe jest nadal kontynuowanie nauki na studiach magisterskich ? Czy szkoła ma podpisane stosowne porozumienia z innym uczelniami?
Jak najbardziej. Dyplom licencjata upoważnia do starań o przyjęcie na studia magisterskie oraz podyplomowe w każdej uczelni w kraju, oczywiście według ich autonomicznie ustalonych kryteriów rekrutacji. Do chwili obecnej WSHE nawiązała oficjalną współpracę z Uniwersytetem Opolskim, Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Teraz mamy w ofercie dodatkowe możliwości. WSHE współpracuje z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie na której można kontynuować studia II stopnia na kierunkach pedagogika w specjalnościach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika resocjalizacyjna z sądową. Nie poprzestajemy jednak w poszukiwaniu innych partnerskich instytucji naukowo-dydaktycznych, z którymi będzie nam po drodze w realizacji planów naszych studentów i pracowników.

Przypomnijmy przy okazji jakie są podstawowe zasady zapisu na studia?
Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do połowy października 2017 roku, na wszystkich kierunkach i specjalnościach. Ze szczegółami można się zapoznać na naszej stronie internetowej. Zachęcam młodych ludzi do studiowania na naszej brzeskiej uczelni. Szkoła wyższa jest przede wszystkim dla tych, którzy w niej widzą szansę swojego rozwoju. Studenci na WSHE w Brzegu mogą zdobywać wiedzę w godnych i spokojnych warunkach, korzystać z najwyższej klasy kadry naukowej, która gwarantuje im zdobywanie wiedzy i doświadczeń przydatnych im w dalszej karierze zawodowej i życiowej.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w nowym roku akademickim.