EWD w II LO- to jest to!

0

Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej, czyli wynik uzyskany powyżej lub poniżej przewidywanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego rocznika wyniku egzaminu są istotnym miernikiem wartości szkoły w oficjalnych rankingach szkół ponadgimnazjalnych. Uwzględniają one m.in. wyniki uczniów uzyskiwane „na wejściu”, czyli z egzaminów gimnazjalnych, stopień trudności przeprowadzanych przez CKE egzaminów, a także poziom zdolności uczniów. W rezultacie dają obraz efektywności nauczania w danej szkole dla każdego rocznika podejmującego edukację i porównania tej efektywności z innymi szkołami.


Dla zaspokojenia potrzeb uczniów istotne jest to, by szkoła osiągała sukcesy edukacyjne, czyli rozwijała potencjał uczniów, a także by była szkołą wspierającą rozwój ucznia, tzn. tworzyła warunki dla uczniów wymagających wsparcia w rozpoznaniu i rozwijaniu ich możliwości edukacyjnych. Wartości dodatnie na wykresach EWD świadczą, że szkoła wywiązuje się z tych zadań edukacyjnych na poziomie ponadprzeciętnym.

II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu niewątpliwie pod tym względem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, ponieważ systematycznie w ostatnich latach utrzymuje podwyższone  wskaźniki EWD  z języka polskiego, matematyki, co oznacza, że jest  szkołą wspierającą uczniów i szkołą sukcesu.

Te wskaźniki są dostępne w ogólnopolskim rankingu liceów ( liceapolskie.pl.), który też publikuje dane o wynikach egzaminów maturalnych. W świetle tych danych II LO lokuje się obecnie na 5 miejscu w województwie (2. miejsce – język polski poziom rozszerzony, 5. miejsce – matematyka poziom rozszerzony) oraz na 183 miejscu w Polsce na ponad 1000 szkół tego typu.

Zatem uczniowie gimnazjów  naszego powiatu mogą skorzystać z oferty edukacyjnej II LO

ze świadomością, że szkoła ta otwiera się na potrzeby edukacyjne uczniów myślących perspektywicznie o swojej przyszłości i skutecznie przygotuje ich do matury.