Wójt Andrzej Pulit kontra mieszkańcy cd. Odpowiedź wójta na list otwarty i stanowisko związkowców

5
fot. archiwum

W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy list otwarty od rodziców uczniów z Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedlu, a także stanowisko NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu. Dziś publikujemy dokument, jaki otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Skarbimierz zatytułowany: „Oświadczenie Wójta”, który w założeniu prawdopodobnie ma być reakcją na list otwarty rodziców i stanowisko związkowców.


Wójt Andrzej Pulit w swoim piśmie skierowanym do naszej redakcji nie odnosi się niestety do wielu zarzutów, jakie w jego kierunku wysuwali rodzice oraz działacze związkowi (oświadczenie związkowców i list mieszkańców TUTAJ). Oskarża natomiast naszą redakcję o rzekome nadużycia i pomówienia. Naszym zdaniem, nie jest żadnym nadużyciem prezentacja stanowiska rodziców oraz związku zawodowego. Wręcz przeciwnie, uważamy to za nasz obowiązek i powinność! Uważamy również, że to właśnie tekst oświadczenia Wójta Andrzeja Pulita zawiera treści obraźliwe dla osób trzecich, w tym także naszej redakcji, która jedynie prezentuje stanowiska podmiotów tego sporu. Tekst tego oświadczenia podważa rzetelność i wiarygodność dziennikarską naszej redakcji, choć nie ma do tego żadnych podstaw. Niniejszym informujemy Wójta Andrzeja Pulita, że łamy prasy należącej do naszej redakcji (portalu oraz gazety drukowanej) są otwarte na prezentowanie różnych stanowisk i ocen, niezależnie od środowiska społecznego czy politycznego. W związku z tym prezentujemy pismo Wójta Andrzeja Pulita, a ocenę, podobnie jak w wypadku ubiegłotygodniowej publikacji listu rodziców oraz stanowiska związkowców, pozostawiamy Czytelnikom.

Oświadczenie Wójta

W związku z nadużyciem jakie dopuściła się redakcja Panoramy publikując informacje będące pomówieniami zwracam się o zamieszczenie w gazecie następujących wyjaśnień:

1. Już sam tytuł artykułu  sugeruje , że jestem w kontrze do mieszkańców, co jest oczywistą nieprawdą, bo gmina, którą reprezentuję ma najlepsze wskaźniki w województwie opolskim w realizacji zadań na rzecz mieszkańców, a ja jako wójt mam duże poparcie od mieszkańców i bardzo dużo pozytywnych opinii w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami.

2. Nieprawdą jest, że moje działania wpływają na niekorzyść uczniów, bo działania naszej gminy są ukierunkowane na rozwój bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej i poprawę nauczania, co daje wymierne efekty. Nasze gimnazjum w ostatnich latach w egzaminach osiąga wyniki powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej, a najlepsi uczniowie biorą udział w olimpiadach wiedzy na szczeblu krajowym z różnych przedmiotów. Dzieci oprócz planowanych zajęć mają dodatkowe zajęcia ze środków unijnych, a dyrekcja zobowiązuje nauczycieli  do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych po lekcjach i w dniach kiedy nie ma zajęć lekcyjnych. Ponadto dla każdego chętnego po południu zapewniamy zajęcia sportowo-kulturalne.

3. Sami rodzice wnioskują o utworzenie szkoły niepublicznej, bo mają dobry przykład niepublicznego przedszkola, które zapewnia lepsze warunki wychowawczo-opiekuńcze. Przedszkole niepubliczne jest wyposażone w znacznej części w sprzęt przez osobę prowadzącą. Sprzęt w przedszkolu publicznym pochodzi wyłącznie z dodatkowych środków budżetu gminy. Zapewne osoba prowadząca niepubliczną szkołę również doposaży szkołę z własnych środków.

4. List otwarty został podpisany przez jedną osobę emocjonalnie związaną z grupą nauczycieli, która jest w konflikcie z dyrekcją szkoły. Konflikt z dyrekcją polega na tym, że nauczyciele domagają się wynagrodzenia za niewypracowane godziny nadliczbowe, a również za godziny wychowawczo opiekuńcze, które nie są zaliczane do podstawy wynagrodzenia według Karty Nauczyciela (do podstawy wynagrodzenia wynagrodzenie zalicza się tylko godziny lekcyjne). Pomimo zatrudnienia 47 nauczycieli na 37 oddziałów dochodzi do takich sytuacji, że na skutek absencji nauczycieli zamiast lekcji  prowadzone są zajęcia wychowawczo opiekuńcze. W tych kwestiach nie ma sporu między Wójtem a nauczycielami, bo jest to typowy spór między pracodawcą a pracownikiem, czyli między dyrektorem  a nauczycielami. Zatem jest to oczywiste podanie nieprawdy przez związek nauczycielski i osobę podpisującą list. Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek (nauczyciel) mając w kompetencjach nadzór pedagogiczny wydał nieuprawnioną opinię w sprawach pracowniczych, czym przekroczył swoje upoważnienie ustawowe. Zrobił to wspomagając się opiniami związków zawodowych. W opinii,  która w istocie jest pomówieniem, obciąża  Wójta, że ten wydając zalecenia naruszył prawo i dziwnym zbiegiem okoliczności niby niezależni rodzice piszą o łamaniu prawa przez Wójta. Otóż jako organ prowadzący mam obowiązek ustawowy nadzorować sprawy organizacyjne szkoły. W ramach kompetencji mam prawo wydawać zalecenia dyrektorowi szkoły, co do których wydał negatywną opinię Pan  Michał Siek nie mając upoważnienia ustawowego. W zaleceniach wskazałem nieprawidłowości, jakie stwierdził audytor zewnętrzny w rozliczeniach dyrektor z nauczycielami i wniosłem o stosowanie rozliczeń zgodnie z Kartą Nauczyciela i obowiązującą Uchwałą Rady Gminy oraz stosownych rozporządzeń MEN.

W załączeniu tekst zaleceń, aby opinia publiczna mogła sama ocenić, czy tekst zaleceń narusza prawo.

W żaden sposób nie można nazywać łamaniem  prawa wydanie zaleceń do stosowania obowiązującego prawa!!!

Z obowiązującego prawa wynika, że pracownicy w większości zakładów pracy w ramach 40 godzinnego  tygodnia pracy muszą przepracować  w ciągu roku 1850 godzin, a nauczyciele mają pracować do1640 godzin (w tym roku do 1600 godz.). Jednak do podstawy wynagrodzenia zalicza się nauczycielowi godziny lekcyjne w ciągu roku  w ilości 774 (w tym roku 756 godz.). Ponieważ według Karty Nauczyciela rok zajęć szkolnych wynosi 10 miesięcy , czyli 43 tygodnie (43 tyg.x18 godz.=774 godz.), a zajęcia lekcyjne według rozporządzenia MEN są realizowane w 32 tygodnie( 160 dni), a nie przez 43 tygodnie. Dzieląc 774 godziny przez 32 tygodnie  otrzymamy wynik 24 godziny w ciągu tygodnia, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne ( lekcyjne), a ten sposób liczenia wynika z Karty Nauczyciela i obowiązującej Uchwały Rady Gminy. Ponadto ten sposób liczenia potwierdza Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1994r. IPZP 64/93

Odnosząc się do treści listu dotyczącego poprzedniej kadencji , kiedy zostałem nieskutecznie odwołany z funkcji Wójta przez Premiera, to przypominam, że powszechnie wiadomo, że wniosek poprzedniego Wojewody był aranżowany politycznie przez PSL. Natomiast wyroki WSA dotyczyły rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody w obronie zwolnionej dyrektor , a jak się później okazało wszystkie miały wadę prawną, gdyż dopiero przed Sądem Pracy udowodnione zostało, że pełniła ona funkcję dyrektora nie mając stosownych kwalifikacji.  Oznaczało  to utratę funkcji z mocy prawa  art.26 Karty Nauczyciela. Wyroki w trzech sprawach , które wytoczyła mi była dyrektor były oparte o status pokrzywdzonej, który nadała jej prokuratura w Legnicy. Status pokrzywdzonej otrzymała była dyrektor  na podstawie fałszywego oskarżenia, co ostatecznie zostało udowodnione przed dalszym postępowaniem w tej prokuraturze. Dlatego Kuratora Oświaty  i związki zawodowe posługując się  tego typu argumentacją , jaką posługiwała się wielokrotnie odwołana dyrektor, naruszają moje dobra osobiste.

Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit

 

ZAŁĄCZNIK

Urząd Gminy Skarbimierz

Skarbimierz-Osiedle, dnia 09.01.2017r.

Pani
Grażyna Burska Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle

Zalecenia
do wdrożenia właściwego sposobu rozliczenia godzin pracy nauczyciela

 

W ramach nadzoru na działalnością Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle oraz prowadzonego aktualnie audytu wydaję szereg zaleceń.

Organizację nauczania należy prowadzić tak, aby nauczyciele mogli realizować pełny wymiar zajęć obowiązkowych zgodnie z zawartymi umowami w zgodności z ustawą Karta Nauczyciela oraz uchwałą Nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i uchwałą zmieniającą nr V/37/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2015 r.

Plan obowiązkowych zajęć należy rozliczać zgodnie z § 2 ww uchwały i rozporządzenia w sprawie realizacji podstawy programowej, to znaczy w 32 tygodnie.
Godziny zajęć ponadwymiarowych i godziny zastępstw rozliczane przez nauczycieli należy rozliczać w okresie realizacji podstawy programowej dla uczniów, to jest w okresie 32 tygodni.

W wyniku prowadzonego audytu zostało wykazane, że na skutek wadliwego rozliczenia doszło do zapłaty za niewypracowane godziny ponadwymiarowe. Zatem należy zweryfikować rozliczenie godzin ponadwymiarowych tak, aby doprowadzić do zgodności z arkuszem organizacyjnym i uchwałą Rady Gminy Skarbimierz.

W przypadkach potrzeby -zwiększenia liczby godzin zajęć obowiązkowych w celu podniesienia poziomu nauczania dyrektor występuje z aneksem arkuszu organizacyjnego do organu prowadzącego o zatwierdzenie zmiany.

W trakcie audytu ustalono, że karty rozliczenia obowiązkowych godzin zajęć są prowadzone przez nauczycieli niezgodnie z uchwałą Rady Gminy Skarbimierz, dlatego należy zmienić formularz rozliczeń godzin dydaktycznych. W nagłówku karty rozliczeniowej należy wydrukować, że tygodniowy obowiązek wynosi 24 godziny przez 32 tygodnie zajęć. W pozostałych tygodniach roku zajęć prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z uczniami oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Z uwagi na to, że nauczyciele w dniach zajęć lekcyjnych samowolnie opuszczają teren zakładu nie realizując ośmiogodzinnego dnia pracy, to należy określić w regulaminie pracy godziny obecności nauczycieli w pracy oraz konieczność uzyskania zgody na inne zajęcia, które nie będą realizowane na terenie szkoły. Sugeruję, aby przyjąć zasadę, że nauczyciele obowiązkowo w dniach pracy są co najmniej 7 godzin , a jedna godzina pozostaje na spotkania typu: wywiadówki, rady pedagogiczne i inne. Nauczyciele, którzy samowolnie opuszczają teren zakładu pracy powinni ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną.

W trakcie audytu stwierdzono też, że nie jest prowadzona odpowiednia dokumentacja w formie papierowej. W związku z tym, że występują przypadki niewłaściwego rozliczania czasu pracy, przypominam, że dokumentację należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem MEN. Ponieważ formą elektronicznego.rozliczania nie jest objęty cały zespół szkół to nadal nie wyrażam zgody na prowadzenie dzienników tylko w formie elektronicznej.

Zalecenia wydane 09.10.2014 roku stają się nieaktualne.

Obecne zalecenia wydaje się w celu dostosowania czasu pracy do obowiązującego arkusza organizacyjnego i uchwały Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17.12.2012r. ze zmianą z dnia 24.03.2015 r.

Wójt Andrzej Pulit