Z prac Zarządu Powiatu

0

Zarząd Powiatu obradujący w dniu 21.06.2007 r. pod przewodnictwem starosty powiatu brzeskiego Macieja Stefańskiego przyjął następujące projekty Uchwał Rady Powiatu w sprawie:…. – założenia IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzegu,

– przekształcenia Liceum Zawodowego dla Dorosłych w Technikum nr IV dla Dorosłych w Brzegu,

– założenia IV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzegu,

– przekształcenia Technikum dla Dorosłych w Uzupełniające Technikum nr 4 w Brzegu.

Zarząd przyjął projekty uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego, budynku przy ul. Lechickiej 5 oraz budynku po grupie wychowawczej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grodkowie.

***

Zarząd przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych oraz dyrektorów domów dziecka w Brzegu i Strzegowie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów praktyk w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Brzegu. Ogólna kwota wynosi 868,88 zł.

***

Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie etatu konserwatora (wraz ze środkami finansowymi) z likwidowanego Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego do Zarządu Dróg Powiatowych.

***

Zarząd zaakceptował kosztorys Powiatowego Zakładu Obsługi Inwestycji na remont niektórych sal lekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu i zaproponował wykonanie remontu w ramach umowy zlecenia. Po dokonaniu uzgodnień sprawa zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Jednocześnie PZOI dokonał zmiany w kosztorysie na adaptację II piętra w budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

***

            Zarząd wystąpił do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniewa Kłaczka o przedłożenie harmonogramu Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL z wyszczególnieniem dofinansowania przez powiat na poszczególne miesiące. Po otrzymaniu harmonogramu zarząd podejmie decyzję.

***

Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie powiatu. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 335.529 zł przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za bezrobotnych. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień środków na wniosek poszczególnych jednostek.

***

Zarząd zaopiniował negatywnie wniosek wójta gminy Skarbimierz Andrzeja Pulita o przekazanie w drodze darowizny drogi wewnętrznej prowadzącej do internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiźnie i zaproponował przeprowadzenie remontu nawierzchni tej drogi w ramach podpisanego  porozumienia z Gminą Skarbimierz.

***

Zarząd uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Kantorowice, Nową Wieś Małą, Buszyce oraz Leśniczówkę.

***

Zarząd przyjął treść ogłoszenia w sprawie konkursu na zastępcę dyrektora ds. medycznych BCM oraz przyjął do wiadomości uchwały Rady Społecznej dotyczące:

– zwiększenia kwoty w planie inwestycyjnym z 330 tys. zł na 340 tys. zł na potrzeby sprzętowe na lata 2007 i następne,

– pozytywnego zaopiniowania zaciągnięcia kredytu bankowego przez BCM w wysokości 336 tys. zł na zakup karetki. Zarząd wyraził zgodę na zakup karetki z kompletnym wyposażeniem na kwotę 340 tys. zł.

Naczelnik Wydziału Zdrowia Anna Niesłuchowska poinformowała Zarząd o zakończeniu procesu restrukturyzacji BCM i w związku z tym o umorzeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu pożyczki Skarbu Państwa w wysokości 2.483.485,02 zł z dniem 5.04.2007 r. Efektem tego jest równoczesne zmniejszenie zobowiązania o kwotę 5.510.420,66 zł.

***

Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Brzeskiego za lata 2004-2006 oraz informację o stanie pszczelarstwa i skierował pod obrady sesji.

***

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna zwróciła się z prośbą o wydzierżawienie lub wynajem pomieszczeń budynku szkoły przy ul. Młynarskiej. Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę pomieszczeń za kwotę 10 tys. zł miesięcznie przez okres trzech lat.

Małgorzata Stanowska