V sesja rady Miejskiej Brzegu – relacja na żywo

0

Dziś (31 stycznia) o godz. 10:00, w sali stropowej brzeskiego ratusza odbędzie się V sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad przewiduje m.in. zatwierdzenie planu pracy RM na 2019 rok. Radni będą również procedować nad wieloma projektami uchwał, m.in. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowiska pracy konserwatora zabytków; ustalenia stawek za wywóz odpadów, a więc w sprawie podwyżki za śmieci; udzielenia wspólnotom mieszkaniowym dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych budynkach.

Co ciekawe, radni będą także obradować nad dwoma projektami uchwał, które mają na celu wdrożyć w mieście budżet obywatelski. Na tekstową relację na żywo z pierwszej sesji RM zapraszamy od godz. 10:00.


I po sesji! Podwyżki na śmieci uchwalone. Dla wszystkich niezadowolonych z uchwalonej przez radnych podwyżce dedykujemy taką piosenkę. Może to dobry pomysł na „amortyzację” skutków podwyżek 😉

18.00

I po sesji! Podwyżki na śmieci uchwalone. Dla wszystkich niezadowolonych z uchwalonej przez radnych podwyżce dedykujemy taką piosenkę. Może to dobry pomysł na „amortyzację” skutków podwyżek 😉

 

17.59

Koniec obrad

17.56

Przewodniczący Niesłuchowski odczytuje pismo fundacji Pandora

17.45

Przewodniczący Niesłuchowski kontynuuje omawianie korespondencji jaka dotarła do Biura Rady Miasta

17.44

Radni dyskutują czy komisja rewizyjna powinna skontrolować tryb przeprowadzenia przetargu związanego z  opieką weterynaryjną. radni decydują, że taka kontrola zostanie przeprowadzona.

17.36

Przewodniczący Niesłuchowski omawia korespondencję jaka dotarła do Biura Rady Miasta Brzegu

17.35

Radna Biss zaprasza radnych do udziału w balu charytatywnym organizowanym przez TRZB i Czerwony Krzyż

17.33

Teraz ostatni punkt porządu obrad: Wolne wnioski i informacje

w tak zwanym międzyczasie ostatnie dwie interpelacje radnego Komarzyńskiego

17.26

5 uchwał tego typu już za nami

17.15

Radni przegłosowali uchwałę. Teraz czeka nas seria 9 uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

17.12

Radni przegłosowali uchwałę. Następny punkt obrad podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Brzeg do współpracy w ramach projektu pn. „Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” ( druk nr 19 )

17.11

Radni przegłosowali uchwałę. Kolejny punkt obrad podjęcie uchwały w sprawie: zmiany dotychczasowego oznaczenia siedziby Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu przy ul. Spacerowej 3 ( druk nr 18 )

17.09

Kamienice mamy za sobą – teraz. Następny punkt obrad podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ( druk nr 17)

17.00

Radny Szpulak przy okazji głosowania przypomina, że te dotacje to nie są pieniądze przyznawane przez burmistrza Wrębiak (jak powszechnie próbuje się sugerować) ale środki przyznane przez Radę Miasta Brzegu. – Proszę żeby mieszkańcy o tym pamiętali. Także księża – dodaje Szpulak

16.56

Interpelacje radnego Wojciecha Komarzyńskiego

 

16.54

Interpelacje radnego Andruchowicza

16.53

Radni głosują poszczególne wspólnoty i parafię, a my  w tak zwanym międzyczasie prezentujemy interpelacje radnych

16.45

Teraz czeka nas seria uchwał dotyczących następnych dotacji dla kamienic dla następujących wspólnot i parafii: Księcia Jerzego II Piasta 17 ( druk nr 10), Parafii Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, ( druk nr 11), Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Brzegu, ( druk nr 12), Długa 37 ( druk nr 13), Chrobrego 20 ( druk nr 14 ), Staromiejska 13 ( druk nr 15 ), Chrobrego 28 ( druk nr 16 ),

16.40

Radni przegłosowali uchwałę. Następny punkt obrad podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Ofiar Katynia 30 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ( druk nr 9),

16.38

Radni przegłosowali uchwałę. Kolejny punkt obrad podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Brzegu przy ulicy Błonie stanowiącej własność Gminy Brzeg ( druk nr 8)

16.35

Radni przegłosowali uchwałę. Następny punkt obrad podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn.” Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu” ( druk nr 7)

16.32

Burmistrz Kostrzewa prosi aby pozostać przy propozycji jaka złożył. Burmistrz Wrębiak powiedział, że jeśli radni chcą to on przychyla się do tej propozycji. Radni będą głosować poprawkę radnej Biss.  Radny Wójcik popiera poprawkę radnej Biss. Radny Różański także popiera ten wniosek. Wrębiak desyduje się na wprowadzenie tego wniosku jako autopoprawkę

16.29

Radna Biss stwierdza, że to dobry kierunek i będzie zachęcał do dokonania przekształcenia. Radna proponuje zwiększyć bonifikatę do 70%

16.22

Bonifikata wyniesie 60% – podobnie ustalono w innych gminach naszego powiatu

16.21

Wznawiamy obrady. Kolejny punkt obrad podjęcie uchwał w sprawie: warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( druk nr 6)

16.13

Przeciw podwyżce głosowali następujący radni: Głogowska, Komarzyński, Szczęsna. Grabowiecki, Chrzanowski, Kulczycka, Surdyka.
Za podwyżką głosowali: Andruchowicz, Listowska, Grabowski, Różański, Witkowski, Biss, Kozłowski, Niesłuchowski, Socha, Szpulak, Wójcik, Preis, Żebrowski. Od głosu wstrzymał się Wikieł.

16.09

Przerwa 15 minut

16.06

Radni przegłosowali uchwałę. Za było 13, przeciw 7, wstrzymało 1 się od głosu. Radna uchwaliła podwyżkę za opłatę śmieciową

16.03
Radny Socha uważa, że mieszkańcy nie do końca wiedzą do czego służy i kiedy jest otwarty tzw. PSZOK. Prezes ZHK uważa, że mieszkańcy są dobrze poinformowani o Punkcie Selekstywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

16.01

Radny Socha stwierdza, że nie uciekniemy od podwyżek bo takie cele stawia nam Unia Europejska. Radny pyta ja wzrosną koszty ZHK i ZGO w przyszłości. Dyrektor ZGO informuje że konieczna w niedalekiej przyszłości inwestycja w monitoring to kwota ponad 200 000 złotych. Jeśli chodzi o inne wymagane przez UE nakłady to w chwili obecnej nie można określić kosztów.

15.52

Radny Wójcik – powinniśmy się przychylić do podwyżki tak żeby później nie zrobić szokowej podwyżki.
Radny Chrzanowski pyta ile osób ZHK zatrudnia w biurach i w terenie. W biurach 9 w terenie około 50 osób

15.46
Witkowski – wzrost płacy minimalnej od ostatniej podwyżki to prawie 27 %. Jest presja płacowa, która wymusza wzrost cen – tłumaczy burmistrz Witkowski

15.45

Radny Niesłuchowski pyta czy ceny prądu i paliwa wzrosły czy zmalała. Twierdzenie niektórych radnych, że podwyżek nie było nie polega na prawdzie – uważa Niesłuchowski. Prezes ZHK stwierdza, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.
Burmistrz Kostrzewa odczytuje ekspercką opinię dotycząca opłaty śmieciowej. Według tej opinii cena powinna wynosić około 20 złotych za osobę

15.38
Radny Szpulak pyta w jakim stopniu niesegregowanie odpadów wpływa na wzrost opłaty. Zdaniem radnego główny wpływ na podniesienie opłaty miał wzrost kosztów firmy, która wywozi odpady. To nie jest problem segregacji a kosztów firmy transportowej

15.37

Radny Prejs prosi o podanie przyczyny wzrostu kosztów transportu – to pytanie do prezesa ZHK.
Prezes stwierdza i wyjaśnia, że w 2018 musiał podwyższyć płace pracowników tak aby nie stracić pracowników. Podobnie w roku 2019 prezes musiał podnieś płace. Także według prezesa wzrosną w ciągu roku ceny paliwa oraz eksploatacji samochodów. Prezes mówi też o nowych inwestycjach w zakładzie, jak zakup dodatkowego samochodu, zakup nowych kontenerów.

15.33

Radny Prejs zgadza się z radnymi mówiącymi o podniesieniu poziomu edukacji

15.28
Jeżeli poprawi się segregacja wtedy możemy utrzymać stawkę 15 złotych – odpowiada Kostrzewa

15.27

Radny Szpulak pyta czy w przyszłym roku będzie znów podwyżka.

15.27
Burmistrz Wrębiak uważa, że nie uchwalenia tej podwyżki to łamanie prawa. Radny Kozłowski pyta dyrektora ZGO ile jest zatrudnionych osób i jaka średnia płaca. Zatrudnionych jest 150 osób a średnia płaca jest niższa niż średnia krajowa.

15.22

Zameldowanych osób w Brzegu jest 34 000 a zarejestrowanych w systemie jest 29000. Urząd prowadzi działania w stosunku do osób uchylających się od opłaty śmieciowej

15.14
Dyrektor ZGO w Gać wyjaśnia jak zakład stara się obniżać koszty funkcjonowania. Tłumaczy też niektóre stale rosnące koszty ajk opłaty środowiskowe.

15.12
Mieszkańcy chcą abyśmy im uzasadnili podwyżkę – stwierdza Wrębiak
Mam nadzieję, że po tym głosowaniu nie będzie pan zgłaszał kolejnych propozycji rozdawnictwa – stwierdza Wrębiak
Ja uważam, że do tej pory nie podejmowaliśmy żadnych działań żeby coś zrobić z tym problemem a tylko obarczać mieszkańców większymi opłatami – odpowiada Komarzyński

15.12
Mieszkańcy chcą abyśmy im uzasadnili podwyżkę – stwierdza Wrębiak
Mam nadzieję, że po tym głosowaniu nie będzie pan zgłaszał kolejnych propozycji rozdawnictwa – stwierdza Wrębiak
Ja uważam, że do tej pory nie podejmowaliśmy żadnych działań żeby coś zrobić z tym problemem a tylko obarczać mieszkańców większymi opłatami – odpowiada Komarzyński

15.11

Nie będzie nas stać na wydatki socjalne na żłobki, które pan proponuje – pyta Komarzyńskiego burmistrz Wrębiak
Co zrobiliśmy aby system był bardziej oszczędny. Robimy sobie zdjęcia z kamienicami a nie edukujemy mieszkańców. Najłatwiej podwyższać stawki – odpowiada Komarzyński

15.05
Pani Beata Wszoła stwierdza, że zakres usługi w Skarbimierzu nie da się porównać z Brzegiem.
Burmistrz Kostrzewa pyta czy 12 złotych na rodzinę czy to jest dużo. To państwo sobie odpowiedzcie – dodaje Kostrzewa
Dlaczego pisze się o 25% a nie o 3 złotych podwyżki – pyta Kostrzewa – to chyba uwago do nas…
Trzy złote – to nie jest dużo – stwierdza Wrębiak

 

15.03

Przykład Skarbimierza pokazuje, że jesteśmy na korzystnej pozycji. Tam gmina jest bardzo rozległa – stwierdza Komarzyński

14.59
Komarzyński – powinniśmy się zastanowić czy ten system stworzony przez gminę jest gospodarny
Radny stwierdza, że miasto wydało 100 000 na materiały promocyjne a w nich żadnych informacji na temat segregacji nie był
Chcecie znów uchwalić stawki które zakładają nadwyżkę – stwierdza radny Komarzyński

14.55
Radna Biss uważa, że należy kłaść nacisk na edukację. Nie jest ona na wystarczającym poziomie. Zawodzi świadomość ludzi – dodaje radna Biss

14.52
Różnica między segregowanymi odpadami, a zmieszanymi w opłacie jest kilkukrotna – wyjaśnia dyrektor ZGO

14.47
Poszczególne komisje wyrażają opinie dotyczące uchwały. Piotr Szpulak wyraża żal, że kalkulacja przedstawiona na sesji nie jest załączona do projektu uchwały. Radny pyta dlaczego w 2018 roku kiedy miasto musiało dopłacać do systemu wywozu nie podjęła wtedy decyzji o podwyżkach. Burmistrz Kostrzewa twierdzi, że w 2018 konsumowano nadwyżkę z poprzednich lat. Gdyby wtedy zwiększać stawkę wyniosłaby ona 12,8 a to powodowałoby pewne komplikacje – dodaje Kostrzewa
Największy problem polega na tym, że do pojemników z segregowanymi odpadami dorzuca się na przykład szkło. Wtedy pojemnik jest traktowany jako odpady zanieczyszczone

14.41
Na pytania radnych będzie odpowiadał szef Zakładu Higieny Komunalnej oraz dyrektor ZGO

14.39
Burmistrz Kostrzewa odnosi się do naszych publikacji. Uważa, że podaliśmy nieprawdziwe informacje.

14.31

2 790 000 0 tyle w zeszłym roku zapłaciła gmina za zagospodarowanie odpadów w Gać

14.27
Ilość zadeklarowanych osób w systemie to nieco ponad 29 000. Na jedną osobę średnio przypada 313 kg odpadów.

14.24

  • Nie jest niestety utrzymywana dobra tendencja. Mamy coraz więcej odpadów niesegregowanych – referuje Kostrzewa

14.23

Burmistrz Kostrzewa przedstawia informację na temat wywozu odpadów komunalnych.

14.21
Projekt zakłada w wypadku segregacji odpadów stawkę 15 pln za osobę. W wypadku braku segregacji 30 pln za miesiąc

14.18

Radni przegłosowują uchwałę. Następny punkt obrad podjęcie uchwał w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty ( druk nr 5)

14.13

Trwa zgłaszanie kandydatów do komisji. Zgłoszeni zostają radni: Niesłuchowski, Kulczycka, Socha, Witkowski, Chrzanowski, Szczęsna.

14.03
Radna Kulczycka (współautorka drugiego projektu) wyraża zgodę na wspólne uchwalenie oraz zgłasza poprawki do uzasadnienia. Radny Niesłuchowski wprowadza tę zmianę jako autopoprawkę.

14.00
Projekt referuje Niesłuchowski. Budżet obywatelski zafunkcjonowałby w Brzegu od 2020 roku. W tym roku miałaby powstać komisja, która opracowałaby regulamin i procedury związane z uchwalaniem budżetu obywatelskiego. Projekt koresponduje z projektem innego klubu, zgłoszonego przez radna Kulczycką. Niesłuchowski proponuje połączyć te dwa projekty i uznać ten projekt jako wspólny.

13.59

Radni przegłosowują uchwałę. Następny punkt obrad podjęcie uchwał w sprawie: powołania i określenia składu doraźnej Komisji do spraw opracowania Regulaminu Brzeskiego Budżetu Obywatelskiego ( druk nr 3)

13.55

Radni przegłosowują uchwał. Kolejny punkt obrad podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania-funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu ( druk nr 2)

13.50
Radna Kulczycka wyjaśnia jaka jest różnica między inkubatorem a szkoleniami młodzieży. W inkubatorze oprócz doradztwa można otrzymać konkretną pomoc na przykład w postaci lokali dl a prowadzących działalność.

13.49
Radna Listowska uważa, że lepiej środki przeznaczyć na uporządkowanie terenu wokół starego parkingu tak aby stworzyć tymczasowe miejsca parkingowe. Nie jest to możliwe ponieważ należałoby wykonać od nowa całą dokumentację budowlaną

13.47

Radna Listowska uważa, że młodzież poprzez działalność szkół w tym zakresie jest przygotowana do podejmowania własnej działalności i uważa za bezcelowe tworzenie inkubatora. Radny Komarzyński uważa, że zamiast marnować środki na fikcyjne obiekty muzealne lepiej tworzyc właśnie inkubator przedsiębiorczości.
Radny Kozłowski pyta która część wokół cmentarza zostanie przekształcona na parking. Szef ZNM Marek Sidor odpowiada, że chodzi o remont starego parkingu.

13.40
Radny Komarzyński ponawia prośbę do burmistrza o przeniesienie środków z promocji i utworzenia muzeów na inkubator przedsiębiorczości oraz na dofinansowanie niepublicznych żłobków. Burmistrz odmawia. Burmistrz prosi aby złożył do projektu budżetu na przyszły rok.

13.35

Kolejny punkt obrad podjęcie uchwał w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok ( druk nr 1)

13.35

Przewodniczący Niesłuchowski pyta komisje o opinie dotycząca planu. Radni głosują i zatwierdzają plan pracy.

13.29

Niesłuchowski informuje, że na czas remontu sali stropowej sesje będą się odbywać w Muzeum Piastów Śląskich

13.25

Niesłuchowski odczytuje plan pracy rady na 2019

13.16

Wznawiamy obrady. Teraz „po opiniach w kółku” 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2019 rok. PLAN DOSTĘPNY TUTAJ

. 13.00

Ogromne zamieszanie i bałagan na sesji. Niesłuchowski ogłasza drugą przerwę. Spotkania „w kółku” radnych nic nie dało. Dalej nie ma opinii wszystkich komisji stałych rady. W pewnym momencie Niesłuchwoski stwierdził, ze sesja to już obrady łączne wszystkich komisji, potem z tego pomysłu zrezygnował. W tej chwili trawa przerwa.

12.45

12.32
Radni w przerwie zebrali się w „kółku” na sali obrad i w ten sposób odbywają się posiedzenia komisji stałych tak żeby dopełnić formalnie wymogu ustalenia programu pracy rady na 2019 rok. Radni tworzą listę obecności i „przegłosowują” projekty uchwał.

12.28

Przerwa 15 minut

12.26
Kolejny punkt obrad: Przedstawienie sprawozdań z planów pracy Komisji Stałych Rady za rok poprzedni. Poszczególne sprawozdania są przyjmowane przez aklamację

12.24
Kolejny punkt obrad: Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady za rok poprzedni. Sprawozdanie bez odczytania zostało przyjęte przez aklamację. Sprawozdanie dostępne TUTAJ

12.22
Radna Szczęsna uważa, że lepszą lokalizacją jest dawne pomieszczenie po restauracji Ratuszowa. Burmistzr Wrębiak stwierdza, że jest zainteresowania wynajęciem tego obiektu prze nowych inwestorów

12.19
Radna Kulczycka wyraża opinię, że zaplanowane w obecnym budżecie stworzenie muzeum miejskiego jest nieuzasadnione. Mamy w Brzegu już muzeum – konkluduje radna Kulczycka.
Radna Kulczycka stwierdza, że większość mieszkańców jest przeciwna powstaniu następnego muzeum. Andrzej Peszko wyjaśnia, że stworzenie muzeum w ratuszu uatrakcyjni ten obiekt. Taki obiekt uzupełni ofertę turystyczną miasta – stwierdza Peszko. Obiekt przy ulicy Jabłkowej opuścił już Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dlatego żeby utrzymać ten obiekt wydaje się sensowne utworzenia tam miejskiego muzeum – dodaje Peszko

12.13
Radna Listowska pyta o projekt wizualizacji miejskiej. Otrzymuje odpowiedź, że ten system będzie realizowany przez kilka następnych lat

12.08
Radny Niesłuchowski pyta o konkurs na koncepcje zagospodarowania Rynku. Otzrymuje odpowiedź. Otrzymuje odpowiedź, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu tego roku, a prace konkursowe zostaną udostępnione w formie wystawy w lipcu. Radny Niesłuchowski stwierdza, że go to cieszy i że to jest dobry kierunek.

12.02
Radny Prejs pyta czy nowopowstające budynki przy ulicy Jana Pawłą są też zagrożone podtopieniami. Prezes PWiK odpowiada, że każdy nowy inwestor jest informowany o potencjalnych zagrożeniach.

11.57
W sprawie zalewanych bloków przy ulicy Popiełuszki wypowiada się prezes PWiK Tokarski. Wyjaśnia, że sprawa jest elementem rozmów między PWiK i Spółdzielnią Mieszkaniową Zgoda. Według prezesa nie planuje się tam nowej kanalizacji deszczowej. Propozycją PWiK było przetrzymanie wody poprzez uruchomienia zbiorników retencyjnych. Takie zbiorniki miałyby być też wykorzystywane do podlewania terenów zielonych na tym osiedlu. Inwestycje miałaby zrealizować Spółdzielnia Zgoda. Według prezesa zbudowanie nowej kanalizacji deszczowej przy ulicy Jana Pawła przesunęłaby tylko „dalej” problem z zalewaniem. Spółka PWiK nie będzie partycypować w kosztach instalacji przebiegających w obiektach nie będących własnością spólki. Spółdzielnia musi poradzić sobie sama – konkluduje prezes

11.54
Radny Wójcik prosi o bardziej aktywną akcję informacyjną dotyczącą programu antysmogowego i pyta o mapę przewidzianych do remontu starych kotłów. Radny Chrzanowski pyta o kanalizację deszczową przy tej ulicy. Otrzymuje odpowiedź, że planowany remont nie obejmuje kanalizacji deszczowej.

11.51

Radna Listowska pyta o rozpoczęte roboty dotyczące oświetlenia Parku Wolności. Otrzymuje odpowiedź, że te roboty dotyczą tylko alei wokół stawu. Radna Listowska pyta o możliwość dokonania remontu toalety w parku. Otrzymuje odpowiedź, że burmistrz Wrębiak „myśli o tym” i „monitoruje sytuację”

11.44
Koniec odczytywania sprawozdania. Radna Biss czy przewidziano budowę ronda przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła i Piastowskiej. Otrzymuje potwierdzenie, że będzie realizowana taka inwestycja wspólnie z powiatem.

11.27

Sprawozdanie dostępne TUTAJ

11.24

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Radny Surdyka pyta czy auto służbowe Urzędu Miasta jest użytkowane prywatnie przez burmistzra lub pracowników UM oraz na jakich zasadach jest rozliczane.

11.22

Radny Andruchowicz prosi o zakup defibrylatorów do następujących obiektów: hala przy ulicy Oławskiej, stadion miejski oraz basen kryty. Radny prosi o przeanalizowanie zarobków tzw. pracowników niepedagogicznych w szkołach. Radny Prejs pyta czy urząd planuje remont ulicy Wrocławskiej.

11.16

Radny Szpulak prosi o nierozliczone należności BCM wobec miasta i spółek miejskich.
Radny Wikieł prosi o wyszczególnienie prac jakie miasto będzie przeprowadzać na tzw. Osiedlu Tivoli w 2019 roku

11.14

Radny Wójcik wnioskuje o umiejscowienie na ulicy Górnośląskiej tak zwanego „spowalniacza” przy przedszkolu nr 10.

11.13

Radna Listowska w imieniu radnych KO składa zapytanie czy istnieje możliwość przekazania gruntu przy ulicy Kruszyńskiej na rzecz schroniska „Przytul Psisko”. Czy w ramach doposażenia można dokupić 7 bud ocieplanych dla psów. Koszt to około 7000.
Radna Biss także w imieniu KO pyta o projeky przeciwdziałania narkomani i pyta czy gmina może udostępnić lokal do realizacji programów profilaktycznych w tym zakresie

11.09

Radny Szczęsna skaład interpelacje. Wcześniej ysłał do nas ich treść. Poniżej w całości jej interpelacje.
Bożena Szczęsna Radna Rady Miejskiej Brzegu

Burmistrz Brzegu Pan Jerzy Wrębiak
Interpelacje na sesję Rad Miejskiej Brzegu w dniu 31 stycznia 2019 r.

1. Cztery lata temu do władz Brzegu zgłosił się właściciel działki przy ul. Włościańskiej z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania w rejonie ul. Włościańskiej. Pan Toziczka wskazywał na zainteresowanie tym gruntem przez inwestora, ale nieprzychylność burmistrza i większości radnych spowodowało, że właściciel działki oraz inwestor musieli porzucić swoje plany. Dzisiaj ten teren pozostaje wciąż niezagospodarowany, miasto straciło szansę na nowe miejsca pracy i rzeczywiste dochody z podatków. Czy w ciągu tych ostatnich lat, właściciel działki zgłaszał się do burmistrza ponownie o pomoc przedstawiając inne pomysły na zagospodarowanie tego terenu? Ilu prywatnych właścicieli gruntów nawiązywało kontakt z Urzędem Miasta w Brzegu w celu przedstawienia propozycji, która miała w zamiarze zachęcić inwestorów do inwestowania w Brzegu? Proszę o informacje, jak Gmina Brzeg jest przygotowana, aby wspierać potencjalnych inwestorów, czy w urzędzie jest utworzona do tego specjalna jednostka i kto bezpośrednio odpowiada za współpracę z potencjalnymi inwestorami?

2. Lewin Brzeski, Jelcz-Laskowice, Nysa, a także w latach ubiegłych Namysłów, to gminy, w których władze miast oferują mieszkańcom w okresie zimowym lodowisko. Pan jest burmistrzem piąty rok i chciałabym się dowiedzieć, czy przyjdzie taki czas, aby mieszkańcy Brzegu również mogli się cieszyć z zimowej atrakcji. Proszę o informacje, czy i jakie działania podejmował Pan do tej pory w celu utworzenia w Brzegu sztucznego lodowiska?

Proszę o pisemną odpowiedź na wszystkie pytania w powyższej interpelacji.

11.07

Radny Komarzyński składa wniosek o zwiększenie kwoty dopłat na niepubliczne żłobki do 400 pln. Środki na zwiększenie tej kwoty mają pochodzić ze środków na promocję gminy, gdzie zaplanowano aż 400 000 złotych. Radny chce aby na dofinansowanie żłobków przeznaczyć 200000 złotych.

11.05

Radny Komarzyński zwraca się o przedstawienie radnym niezależnej ekspertyzy budowlanej dotyczącej budowy niecki wprzy ulicy Korfantego. Radny Komarzyński pyta o remont tzw. „kwadratówki” i ewentualnego niebezpieczeństwa dla mieszkańców
Radny Komarzyński wnioskuje o utworzenie inkubatora przedsiębiorczości .
Kolejny punkt obrad: interpelacji i zapytania radnych. Przewodniczący Niesłuchowski apeluje o pisemne składanie interpelacji.

11.00

Radna Szczęsna stwierdza, że przewodniczący Niesłuchowski powinien rozpocząć sesję od minuty ciszy. „Sfochowany” Niesłuchowski stwierdza, że ogłosi minutę ciszy w innym punkcie obrad. Następny punkt obrad – przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji. Radni przyjmują protokół.

10.55

Radny Wójcik uważa, że taka uchwała powinna wszystkich połączyć. Radny Wójcik prosi aby odejść o partyjnych komentarzy. Radny Komarzyński pyta czy to inicjatywa szczera, czy to jest inicjatywa partyjna. Radny Niesłuchowski wyjaśnia, że bezprawiem był „mord na prezydencie Adamowiczu”. Niesłuchowski stwierdza, że ta uchwał miała połączyć radnych, a widzi, że jest bardzo duży opór i radny chce wycofać ten projekt uchwały. Niesłuchowski cofa swój wniosek.

10.47

Radny Grabowiecki jest przeciwny tej uchwale. Uważa, że zabójstwo prezydenta Adamowicza nie powinno być łączone z tak zwaną mową nienawiści. Radny Grabowiecki dopytuje o jakie bezprawie, takie SFORMUŁOWANIE radny Niesłuchowski użył w projekcie uchwały, chodzi radnemu Niesłuchowskiego. – Kiedy mamy do czynienia z mową nienawiści a kiedy z różnica poglądów. – dopytuje radny Grabowiecki. Czy sformułowanie”śmierdzi naftaliną” używane w stosunku do przeciwników aborcji jest mową nienawiści – pyta radny Grabowiecki. Radny Grabowiecki przypomina stosunek radnego Niesłuchowskiego do innych radnych i jego kontrowersyjne wpisy na portalu społecznościowym. Jak to się ma do uchwały o mowie nienawiści – pyta radny Grabowiecki. Ważne ma znaczenie kto składa ten projekt. – dodaje Grabowiecki

 

\Niesłuchowski poddaje wniosek pod głosowanie. Radni decyduję, że wniosek nie zostanie uwzględniony. 11 radnych jest przeciw. Niesłuchowski do porządku obrad składa wniosek dotyczący uchwały związanej z tak zwaną „mową nienawiści”

10.45

Radny Komarzyński wnioskuje aby zdjąć z obrad punkt dotyczący zmiany stawki na wywóz odpadów komunalnych. Stwierdza, że „analizę” którą przygotował burmistrz trzeba uznać za niedostateczną a sam projekt uchwały wrócić do obrad komisji. Burmistrz Kostrzewa wyraża zdziwienie, że radny nie zgłaszał swoich wątpliwości na komisjach. Kostrzewa stwierdza, że takie kalkulacje były potrzebne w 2013 roku. Teraz nie są według burmistrza Kostrzewy potrzebne. Każda zwłoka spowoduje, że będziemy musieli zwiększać stawkę opłaty za śmieci.

10.40

Radna Szczęsna próbuje zabrać głos i porównać te sytuację do jej sytuacji z początku poprzedniej kadencji jednak Niesłuchowski (twórca uchwały o mowie nienawiści) odbiera jej głos. Radni przegłosowują wniosek radnego Komarzyńskiego 11 do 10 głosów.

10.38

Radna Kulczycka stwierdza, że rada powinna mieć niezależnego radcę prawnego. Radna Szczęsna popiera głos radnej Kluczyckiej. Radny Komarzyńki podtrzymuje swój wniosek podkreśla, że są różne wyroki sądów i one stwierdzają, że radny ma prawo składać wnioski do budżetu. Wrębiak stwierdza, że niepotrzebny jest dodatkowy radca. Radczyni jeszcze raz odczytuje przepis który jej zdaniem potwierdza jej opinię prawną.

10.35

Radny Komarzyński apeluje żeby burmistrz podpisał się pod wnioskiem bo on jest korzystny dla mieszkańców. Burmistrz nie jest przekonany do uchwały Komarzyńskiego. Nie chce zgłaszać jego projektu. Uważa, że nie jest to dobra propozycja dla mieszkańców. Radny Komarzyński przypomina, że w trakcie uchwalania budżetu jego propozycja uzyskła duże popracie. Radny Wójcik apeluje żeby projekty uchwał przedstawiać na komisjach. Radny Komarzyński stwierdza, że nie było właściwej komisji do dyskusji nad jego projektem.

10.31

Wnioski do porządku obrad. Radny Komarzyński wnioskuje aby jego projekt zmian budżetu, który uzyskał negatywne opinie ze strony UM, został wniesiony do porządku obrad. Przewodniczący Niesłuchowski stwierdza, że ta opinia jest tak jednoznaczna, że nie mógł go wprowadzć do porządku obrad. Prawnik urzędu stwierdza, że nie można procedować tego projektu. Poprawki do budżetu według pani prawnik poprawki może wnosić tylko burmistrz. Projekt radnego Komarzyńskiego dotyczył stworzenia inkubatora przedsiębiorczości i dodatkowych dopłat do żłobków.
Radny Komarzyński stwierdza, że rada może podjąć taką uchwalę a organ nadzorczy rozstrzygnie czy ona jest zgodna z prawem. Radny składa propozycję aby burmistrz Wrębiak złożył swój podpis pod tą inicjatywą, która jest korzystna dla mieszkańców.
Burmistrz Wrębiak stwierdz, że nie będzie działał niezgodnie z prawem.

10.25

Rozpoczęcie właściwych obrad

10.22

Ceremonia wręczania nagród zakończona. Oczywiście na koniec głos zabrał Jerzy Wrębiak.

10.10

Trwa wręczanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu.

Nagrody wręczają osoby, które zawsze są gotowe na tego typu uroczystości, czyli Niesłuchowski, Wójcik i Wrębiak. Rolę konfenansjera sprawuje Jakubów Janusz – jeden organizatorów konkursu.

10.00

Sesja rozpocznie się z pewnym opóźnieniem ponieważ przed jej rozpoczęciem zaplanowano wręczenie nagród w konkursie dotyczącym 100-lecia odzyskania niepodległości.