VI sesja rady Miejskiej Brzegu – relacja na żywo

0

Dziś (21.02) o godz. 10:00 w brzeskim ratuszu odbędzie kolejna sesja organu stanowiącego i kontrolnego Gminy Brzeg. Radni będą procedować nad jedenastoma projektami uchwał, w tym m.in. o ustaleniu sieci przedszkoli i szkół podstawowych oraz ustaleniu ich obwodów.


Oprócz stałych punktów, jak sprawozdanie z bieżącej działalności burmistrza, porządek dzisiejszych obrad przewiduje również omówienie funkcjonowania uchwały dotyczącej pomocy finansowej na remonty budynków na terenie Gminy Brzegu wpisanych do rejestru zabytków, a także przedstawienie informacji o zagospodarowaniu gminnych terenów inwestycyjnych i działaniach w zakresie pozyskiwania inwestorów i rozwoju gospodarczego Gminy Brzeg. Na tekstową relację na żywo z VI sesji Rady Miejskiej Brzegu zapraszamy od godz. 10:00.


Na koniec jeszcze jedna interpelacja złożona na dzisiejszej sesji

15.34

Koniec obrad sesji

15.32

Kolejne pismo pochodzi od Związku Nauczycielstwa Polskiego związane z postulatami płacowymi. Przewodniczący Niesłuchowski twierdzi, że mogą się brzescy nauczyciele przyłączyć do strajku. Na koniec informuje o anonimowym piśmie jakie dotarło do biura rady dotyczące informacji, że niektórzy radni nie mieszkają na terenie Brzegu

15.29

Przewodniczący informuje o skardze na działalność Zarządu Nieruchomości Miejskich.

15.27

Przewodniczący Niesłuchowski informuje o szkoleniu dla radnych.

Przewodniczący Niesłuchowski odczytuje zaproszenie dla radnych na mecz koszykówki Stali Brzeg

15.24

Radny Chrzanowski informuje o piśmie skierowanym do UM Miasta w sprawie wycinki drzew przy ulicy Armii Krajowej. Burmistrz Wrębiak informuje, że mamy do czynienia z planowaną wycinkę ze względu na stan zdrowotny. Ta wycinka nie jest związana z planowaną inwestycję przy ulicy Jana Pawła II

15.22

Radny Chrzanowski w imieniu mieszkańców prosi komendanta Straży Miejskiej aby zwracał uwagę mieszkańcom, którzy wykorzystują ją jako przejście dla pieszych, które jest 20 metrów wcześniej

15.21

Ostatni punkt obrad. Wolne wnioski i informacje.

15.17

Teraz uchwały dotyczące rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg. Radny Szpulak pyta o efektywność takich umów z wierzycielami, jak sa realizowane te umowy. Dyrektor ZNM Marek Sidor informuje, że do tej pory na kilkanaście tego typu umów tylko jedna osoba nie wywiązała się ze zobowiązań

15.17

Radni przyjmują uchwałę jednogłośnie. Za 18 radnych

15.13

Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Pomocy wynosi obecnie 30. Radny Szpulak pyta o odpłatność za osoby umieszczane w domu pomocy. Całość kosztów ponosi Urząd Wojewódzki – otrzymuje takie wyjaśnienie. Gmina Skarbimierz nie posiada takiego domu. Aktualnie w domu pomocy przebywają 22 osoby. Pierwszeństwo pobytu mają mieszkańcy Gminy Brzeg

15.12

Następny punkt obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo, zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz ( druk nr 8)

Radni przyjmują uchwałę jednogłośnie. Za 16 radnych

Kolejny punkt obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzegu ( druk nr 7),

Radni przyjmują uchwałę jednogłośnie. Za 16 radnych

15.10

Następny punkt obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg ( druk nr 6)

Radni przyjmują uchwałę jednogłośnie. Za 18 radnych

15.09

Kolejny punkt obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeg ( druk nr 5)

15.08

Rani jednogłośnie przyjmują uchwałę. 17 za

15.06

Następna uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/60/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany dotychczasowego oznaczenia siedziby Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu przy ul. Spacerowej 3 ( druk nr 4)

15.05

Radni przyjmują uchwałę. 13 za , 5 wstrzymało się od głosu

15.03

Radny Szpulak pyta o zadłużone lokale, w których dzieci spłacają zadłużenie rodziców i możliwość dalszego najmu. Dyrektor Sidor wyjaśnia, że dzieci w takiej sytuacji mają prawo do dalszego najmu .

15.00

Uchwałę referuje Marek Sidor dyrektor ZNM

Następny punkt obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg na lata 2019 – 2023 ( druk nr 3)

14.57

Radni przyjmują uchwałę

Opłaty do 2020 roku są zawieszone. – Jeśli jednak wzrosną ceny energii wówczas też wzrosną ceny wody i opłaty za odprowadzanie ścieków – odpowiada prezes Stecuła. Do 11-06 obowiązuje stara taryfa. Od czerwca opłata za ścieki wzrośnie o 7 groszy

Opłaty do 2020 roku są zawieszone. – Jeśli jednak wzrosną ceny energii wówczas też wzrosną ceny wody i opłaty za odprowadzanie ścieków – odpowiada prezes Stecuła. Do 11-06 obowiązuje stara taryfa. Od czerwca opłata za ścieki wzrośnie o 7 groszy

14.50

Radny Socha pyta czy nowe prawo wodne nie spowoduje się wzrostu cen wody i opłaty za odprowadzanie ścieków.

Prezes Stecuła w dłuższej wypowiedzi omawia problemy jakie pojawią się w przyszłości w systemie odprowadzania ścieków i wód opadowych. Liczy na to, że w kolejnej perspektywie unijnej pojawią się środki na budowę systemów retencyjnych i innych służących do odprowadzania wód deszczowych.

14.36

Zmiany w obecnym regulaminie są wynikiem uwag jakie wniosły do dotychczasowego regulaminu Wody Polskie.

14.32

Prezes Stecuła zwraca uwagę, że zmienił się ustrój wodny w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi i w związku z tym należało zmienić regulamin.

14.29

Uchwałę referuje prezes PWiK Artur Stecuła.

14.28

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg. ( druk nr 2)

14.27

Kolejny punkt obrad to zmiana prognozy finansowej, która towarzyszy poprzedniej uchwale. Radni bez dyskusji przyjmują uchwalę. 17 za.

 

14.26

Radny Niesłuchowski jako członek Rady Rodziców zabiera głos i wypowiada się na temat konieczności wykonania remontu. I zachęca do głosowania za projektem. Radni przegłosowują uchwałę. 17 za.

14.20

Kolejny punkt obrad. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok ( druk nr 1)

14.18

Głos zabiera radny / przewodniczący Niesłuchowski mówi o dokumencie „Opolska Polityka Rowerowa” w którym mówi się o trasie rowerowej wzdłuż Odry. i pyta czy „Brzeg zamierza  się w ten program włączyć”? Otrzymuje odpowiedź, że tak. Koniec omawiania informacji.

14:10 – Radny Preis chciałby uzupełnić informację radnej Biss i pyta o kwestie krawężników w planowanej przebudowie ul. Jana Pawła II

14:04 – Komendant Straży Miejskiej informuje o zagrożeniach stwarzanych przez niektórych rowerzystów. – W takich przypadkach ustalamy sprawstwo i reagujemy – mówi Krzysztof Szary. Radna Biss prosi o zestawienie takich interwencji wraz z informacją ile takich działań zakończyło się mandatem

14:01 – Sprawozdawca odpowiada, że krawężniki przy nowych inwestycjach są obniżane do minimalnego poziomu. Problem występuje m.in. przy rondzie Solidarności

13:58 – Radna Renata Biss zwraca uwagę na problem braku obniżenia krawężników przy podjazdach. Przypomina również o interpelacji, którą składała w ubiegłym roku. Chodzi o rowerzystów, którzy poruszają się w niebezpieczny sposób.

13:55 – Treść dokumentu dostępny TUTAJ

13:49 – Kolejny punkt obrad: Informacja o dotychczasowych działaniach i planowanych kierunkach rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Brzeg

13:47 – I jeszcze interpelacje, które złożył radny Tomasz Wikieł

13:46 – W międzyczasie publikujemy interpelacje złożone na dzisiejszej sesji przez radną Annę Głogowską

13:39 – Jednym z kryteriów jest wartość historyczna danej kamienicy. Ocenia to powołana komisja

13:39 – Radni dopytują o sposób przydzielania dofinansowania. Niektóre wspólnoty otrzymują większe wsparcie

13:30 – Niestety, nie wszystkie remonty zawarto w prezentacji. Zabrakło m.in. budynku, w którym mieszka burmistrz Jerzy Wrębiak. O sprawie informowało m.in. Radio Opole
http://radio.opole.pl/100,135747,brzeg-wyremontuje-zabytkowe-budynki-na-liscie-je

13:29 – Trwa pokaz slajdów wyremontowanych zabytkowych budynków

13:26 – Informacja dostępna TUTAJ

13:25 – Przechodzimy do 8. punktu porządku obrad: Omówienie funkcjonowania uchwały dotyczącej pomocy finansowej na remonty budynków na terenie Gminy Brzegu wpisanych do rejestru zabytków

13:21 – Radny Janusz Wójcik wyraża uznanie dla samorządu, że udało się nawiązać bardzo dobre relacje z właścicielami zabytkowych obiektów. Radny Wójcik dziękuje poprzednim radnym miejskim i burmistrzowi Jerzemu Wrębiakowi.
My przypominamy tylko, że program dotacji do remontów miejskich zabytków został zapoczątkowany w 2007 roku za kadencji poprzedniego burmistrza Wojciecha Huczyńskiego. W latach 2007 – 2010 wydano na ten cel ponad 4 miliony złotych (największa, jak dotąd w historii wszystkich kadencji współczesnego samorządu Gminy Brzeg, dotacja na remont zabytków), a dzięki ówczesnej Radzie Miejskiej dofinansowanie otrzymało blisko 30 wspólnot.
Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ

13:17 – Radna Renata Listowska pyta o Park Wolności. – „Ten park nie przedstawia się zbyt atrakcyjnie jeśli chodzi o drzewostan”. Radna pyta o plany nowych nasadzeń.
W odpowiedzi słyszymy, że takie prace już trwają

13:14 – Treść dokumentu dostępna TUTAJ

13:13 – Teraz czas na zreferowanie przez Urząd Miasta informacji o stanie brzeskich obiektów zabytkowych i działaniach Gminy Brzeg na rzecz ochrony zabytków

13:12 – Dyrektor MPŚl. dziękuje za dzisiejsze zaproszenie i dotychczasową współpracę

13:12 – Radny Janusz Wójcik dziękuje dyrektorowi Dariuszowi Byczkowskiemu, byłemu dyrektorowi Pawłowi Kozerskiemu i pracownikom muzeum, za otwartość i działalność. Przewodniczący Niesłuchowski „podpisuje się” pod słowami radnego Wójcika.

13:08 – Dyrektor Byczkowski odpowiada, że to jest dobry pomysł i inicjatywa. Będzie nad tym pracował

13:07 – Radna Renata Listowska pyta, czy istnieje możliwość zakupu kamery, aby obraz z wydarzeń był wyświetlany na ekranach, co pozwoli na możliwość wizualnego oglądania sceny dla osób siedzących w tylnej części sali.

13:03 – Radny Janusz Wójcik pyta o remont dachu – czy to będzie remont całego dachu? Dyrektor Dariusz Byczkowski odpowiada, że tak

13:00 – W dwóch najbardziej reprezentatywnych salach niebawem zostanie przeprowadzony remont parkietów. Na remont czeka także poszycie dachowe

12:57 – W 2018 roku w Zamku odbyły się wydarzenia kulturalno-artystyczne z udziałem ponad trzech tysięcy osób. Nowe oświetlenie, wprowadzenie aplikacji WOW Poland, ekrany do prezentacji – to tylko niektóre działania, które uatrakcyjniły „Śląski Wawel”

12:52 – „Mamy 6 wystaw stałych,  19 wystaw czasowych. Przygotowujemy spektakularną wystawę stałą o tematyce Kresów Wschodnich. Utworzyliśmy tzw. archiwum kresowe. Udało nam się pozyskać bardzo cenne zbiory” – informuje Dariusz Byczkowski

12:50 – Zamek Piastów Śląskich od dwóch miesięcy ma status Pomnika Historii. Jest to najcenniejszy historycznie obiekt w Brzegu

12:48 – „Chciałbym aby pan dyrektor opowiedział do dotychczasowych osiągnięciach i jakie zadnia czekają w przyszłości” – mówi Jacek Niesłuchowski

12:47 – Wznawiamy obrady. Przewodniczący informuje, że „wzrokowo widzi” wymagane kworum do prowadzenia obrad

12:45 – Ten punkt obrad jest możliwy dzięki inicjatywie przewodniczącego RM. Jacek Niesłuchowski zaprosił m.in. dyrektora Byczkowskiego, aby przedstawił informację o Zamku

12:40 – Tuż po przerwie zapoznamy się z informacją o Zamku Piastów Śląskich, którą zreferuje dyrektor MPŚl. Dariusz Byczkowski

12:31 – Przerwa 10 minut

12:30 – Przewodniczący Niesłuchowski wycofuje swój wniosek po sugestiach radnej Szczęsnej i informuje że Rada Miejska popracuje nad tym w komisjach

12:27 – Radna Bożena Szczęsna uważa, że przewodniczący RM ma dobre intencje, ale wolałaby wcześniej omówić szczegółowo ten pomysł i sprecyzować charakter działalności takiej „platformy wymiany doświadczeń”

12:26 – „Co to za wniosek jest? O utrzymanie spotkań, w których burmistrz berze udział, czy zwiększenie ilości tych spotkań?” – pyta radny Piotr Szpulak.
Radny Jacek Niesłuchowski tłumaczy, że chodzi o spotkania, które będą miały charakter platformy wymiany wspólnych doświadczeń.

12:25 – Ja taki wniosek stawiam i poproszę Radę o przegłosowanie – mówi Jacek Niesłuchowski

12:23 – Jacek Niesłuchowski tłumaczy, że rozumie argumenty burmistrza, ale wnioskuje o utworzenie takiego forum. Przewodniczący informuje, że np. był w Oławie na opłatku dla przedsiębiorców. Burmistrz uważa, żeby nie wprowadzać czegoś, co już jest. Informuje, że również miał zaproszenie na ten opłatek.

12:22 – „Mam nadzieję, że w niedługim czasie pojawi się inwestor” – podsumowuje Jerzy Wrębiak

12:20 – Przewodniczący Jacek Niesłuchowski pyta, czy istnieje jakaś platforma wymiany doświadczeń na linii samorząd – inwestor. Burmistrz odpowiada, że bierze udział w różnych gremiach, działa też poprzez konsulaty

12:16 – Dojazd do tego terenu istnieje jedynie od strony ul. Sikorskiego. Raczej nie będzie możliwości przygotować wjazdu od strony drogi krajowej 94

12:14 – Radny Radosław Preis kolejny raz pyta o teren przy ul Sikorskiego. – Czy na tym terenie mogłyby zostać zlokalizowane usługi? Radny uzyskuje informacje, że tak.

12:09 – Radny Grzegorz Surdyka przytacza cytat z informacji przygotowanej przez burmistrza Wrębiaka. Jest tam zawarta informacja, że Brzeg jest centrum kulturalno-gospodarczym powiatu brzeskiego. Radny pyta, czy rzeczywiście tak jest?
Kierownik Biura Promocji odpowiada, że z tym jest tak, jak… z gimnastyką artystyczną. Dla jednych Brzeg jest centrum kulturalno-gospodarczym, dla innych nie będzie takim centrum

12:03 – Radosław Preis pyta o możliwość uzbrojenia drugiego terenu przy ul. Sikorskiego. Prezes PWiK odpowiada, że w pobliżu znajduje się sklep wielkopowierzchniowy, a dozbrojenie terenu inwestycyjnego nie byłoby żadnym problemem, gdyby pojawił się inwestor.

11:54 – Jeżeli chodzi o kwestie czasu przyłączenia jeśli pojawiłby się inwestor, to PWiK jest w stanie zapewnić dostarczanie wody i odbiór ścieków. PWiK posiada dokumentację, a czas przyłączenia będzie krótszy niż formalności związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę przez inwestora

11:49 – Prezes miejskiej spółki referuje informacje w zakresie wodno-kanalizacyjnym w obrębie terenów inwestycyjnych na Zielonce

11:48 – Głos zabiera prezes PWiK Artur Stecuła

11:46 – Radna Jadwiga Kulczycka dopytuje, czy istnienie możliwość promowania na tych targach właśnie tereny w Brzegu. Przedstawiciel WSSE odpowiada, że istnieje możliwość wystawiania wspólnych stoisk na targach i zachęca Gminę Brzeg do takiej współpracy

11:43 – WSSE na targach międzynarodowych prezentuje materiały promujące tereny inwestycyjny w Polsce, ale nie z bezpośrednim wskazaniem np. na Brzeg

11:42 – Radny Wójcik zwraca się do burmistrza Wrębiaka, aby przygotować profesjonalny filmik i wizualizację promujące Zielonkę

11:41 – „Brzeg na rynku inwestorskim nie jest poważnym graczem” – stwierdza radny Janusz Wójcik i uważa, że miasto powinno zintensyfikować współpracę z różnymi organizacjami

11:36 – Radny Piotr Szpulak: Okazuje się, że jest zainteresowanie, ale inwestora brak…
Grzegorz Chrzanowski dopytuje – co możemy zrobić, aby ten inwestor został u nas?

  • Często decyduje dostęp do pracowników, jakość pracowników, czasami decyduje to, że w danym mieście jest szkoła, która kształci chemików. Te czynniki są różne, czasami wpływa kwestia prądu, ale nie dostarczana ilość, a np. czas podłączenia

11:32 – Radosław Preis pyta o drugi teren inwestycyjny przy ul. Sikorskiego. Radny pyta, czy było zainteresowanie tym terenem? – Było kilka zapytań o tereny o podobnym areale – odpowiada przedstawiciel WSSE

11:27 – Przedstawiciel WSSE odpowiada, że cena gruntów w Brzegu jest stosunkowo niska, a wpływ „miękkich czynników” ma duże znaczenie, większe niż cena gruntów i podatek od nieruchomości

11:26 – Radny Janusz Wójcik pyta o różnice w cenie i opłatach podatkowych na poszczególnych strefach inwestycyjnych oraz o znaczenie dla inwestorów tzw. „miękkich czynników”, czyli dostęp do teatrów, muzeów

11:23 – Teren we Wrzoskach również został włączony do strefy 2 lata temu i czeka na inwestora

11:22 – Teren Zielonki jest „młodym” terenem inwestycyjnym. Strefa inwestycyjna w Opolu czekała na pierwszego inwestora 8 lat – informuje przedstawiciel WSSE.

11:18 – Radny Preis pyta przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa, czy gaz na „Zielonkę” może zostać dostarczony przez miasto, czy przez stację gazową?
– Stacja stoi na terenie gm. Skarbimierz, jest poprowadzona sieć do osiedla domków jednorodzinnych

11:14 – Referowaniu informacji o terenach inwestycyjnych towarzyszy pokaz slajdów, na których widać m.in. zdjęcia z… imprez sportowych i plenerowych

11:08 – Treść informacji dostępna TUTAJ

11:05 – Informacje referuje kierownik Biura Promocji Sławomir Mordka. Głos zabiorą także przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

11:04 – Kolejny punkt obrad: Informacja o zagospodarowaniu gminnych terenów inwestycyjnych i działaniach w zakresie pozyskiwania inwestorów i rozwoju gospodarczego Gminy Brzeg.

11:03 – W tzw międzyczasie publikujemy treść interpelacji radnej Bożeny Szczęsnej

10:52 – Jerzy Wrębiak odczytuje swoje sprawozdanie ( https://www.youtube.com/watch?v=J_hh_GKhwSQ )

10:51 – Przechodzimy do kolejnego punktu porządku dzisiejszych obrad: Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

10:50 – Radny Jacek Niesłuchowski pyta, czy Gmina Brzeg będzie aplikowała o środki zewnętrze na termomodernizacje i wymianę kotłów.

10:49 – Radny Grzegorz Chrzanowski składa interpelację ws. przebudowy ul. Jana Pawła II. Chodzi o dotychczasowe działania Urzędu Miasta, w tym przeprowadzone konsultacje i opracowanie koncepcji

10:45 – Przypominamy, że relację na żywo z sesji można oglądać na kanale YT

10:43 – Radny Tomasz Wikieł zwraca uwagę na problem braku chodnika na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Słonecznej. W imieniu mieszkańców prosi o wybudowanie takiego chodnika. Radny Wikieł pyta burmistrza o kwoty dofinansowania klubów sportowych i sposób ich przyznawania.

10:40 – Rady Paweł Grabowski w imieniu mieszkańców prosi o ustawienie znaku B-36  (zakaz zatrzymywania się) na całej długości ul. Piwowarskiej.

10:37 – Kolejne interpelacje składają Radosław Preis i Anna Głogowska. Postaramy się w przerwie opublikować pełną treść tych interpelacji

10:35 – Radny Krzysztof Grabowiecki prosi o podjęcie działania w celu naprawy wjazdu w pasie drogowym przy ul. Makarskiego. Radny pyta również o ilość zgłoszeń do Straży Miejskiej, a także o zatrudnienia byłych radnych (Karoliny Sobolewskiej i Zdzisława Bagińskiego) w spółkach i instytucjach podległych burmistrzowi Jerzemu Wrębiakowi.

10:34 – Radny Janusz Wójcik składa interpelację dotyczącą remontu ulicy Poprzecznej

10:33 – Przechodzimy do kolejnego punktu: Interpelacje i zapytania radnych

10:32 – Rada przyjmuje protokół po naniesionych poprawkach

10:30 – Swoją uwagę do protokołu z poprzedniej sesji zgłasza radna Renata Biss. Chodzi o zapisy dotyczące podjętej uchwały o bonifikatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów

10:28 – Radny Tomasz Wikieł zwraca uwagę, że mieszkańcy wracają do nagrywania sesji własnymi urządzeniami, bo nagrania prowadzone przez Urząd Miasta zawodzą

10:22 – Przewodniczący prosi informatyków, aby wyjaśnili przyczynę braku niektórych wypowiedzi na nagraniu Sekretarz gminy wypowiada się w imieniu informatyków i informuje, że usterki nastąpiły z przyczyn technicznych i nie były celowe.

10:20 – Radny Krzysztof Grabowiecki zgłasza uwagę do protokołu. Chodzi o brak wielu wypowiedzi niektórych radnych. Na nagraniu wideo z tej sesji również brakuje tych wypowiedzi.

10:19 – Przechodzimy do 3. punktu dzisiejszej sesji: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 31.01.2019 r.

10:17 – Burmistrz Jerzy Wrębiak zdecydował się na wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad

10:14 – Projekt uchwały zakłada wydzierżawienie gruntu na okres 15 lat. Zdaniem radnej żaden inny przedsiębiorca (oprócz osoby wskazanej w projekcie uchwały) nie miał wcześniej możliwości zapoznać się z ofertą i wziąć udział w przetargu na dzierżawę tego gruntu

10:12 – Wg radnej Szczęsnej projekt uchwały zawiera błędy natury prawnej

10:12 – Radna Szczęsna skład wniosek do porządku obrad. Radna proponuje wycofanie z porządku obrad projekt uchwały wg druku nr 9 (ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg)

10:10 – Radni logują się do systemu. Na sali obecnych jest 16 radnych

10:09 – Przewodniczący Jacek Niesłuchowski otwiera obrady