Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji obwodnicy Brzegu. Analizowane są przynajmniej trzy warianty przebiegu trasy

0
fot. GDDKiA

W połowie kwietnia bieżącego roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na prace projektowe wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. Na opracowanie STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) biuro projektowe ma 18 miesięcy. Dotychczasowe działania przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawca dokumentacji zaprezentował wstępnie kilkanaście wariantów przebiegu trasy, z czego do dalszej szczegółowej analizy wyłonione zostały 3 koncepcje korytarza drogowego.


Budowa obwodnicy Brzegu wraz z przeprawą mostową nad Odrą, to jedna z największych planowanych inwestycji w całym regionie. Realizacja takich zadań zawsze rozłożona jest na kilka lat. Wielokryterialna analiza, m.in. pod względem geologicznym, środowiskowym i ekonomicznym, ma wyłonić najbardziej optymalny przebieg trasy. Oprócz kosztownej przeprawy mostowej nad Odrą, inżynierowie muszą poradzić sobie z terenami zalewowymi wzdłuż rzeki. Dodatkowo trasę planowanej obwodnicy przecina główna magistrala kolejowa, pod którą w jednym z wariantów rozważano tunel drogowy.

– Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że rozwiązanie projektowe w postaci tunelu drogowego pod linią kolejową, z uwagi na wysoki stan wód gruntowych, skomplikowane warunki posadowienia i zbyt wysoki koszt takiego rozwiązania, nie będzie brane pod uwagę. Musimy uwzględnić, że głównymi elementami warunkującymi koszty tej inwestycji będą pokaźnych rozmiarów obiekty mostowe, w szczególności obiekt nad rz. Odrą oraz towarzyszące mu rozwiązania na terenach zalewowych rzeki – mówi Agata Andruszewska z biura prasowego GDDKiA w Opolu.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyskał już wstępne warunki lokalizacji sieci infrastruktury technicznej. Wykonano także pomiary ruchu, na podstawie których przygotowano prognozę natężenia ruchu w ujęciu do 30 lat po oddaniu inwestycji do użytkowania. Gotowy jest również „Projekt Robót Geologicznych” niezbędny do rozpoznania warunków hydrogeologicznych w analizowanym obszarze. Obecnie trwa inwentaryzacja przyrodnicza w terenie, która będzie podstawą raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

– O efektach dotychczasowych prac będzie się można przekonać podczas zaplanowanych na przełomie listopada i grudnia br. spotkań informacyjnych dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności mieszkańców Gmin Brzeg, Skarbimierz i Lubsza. Podczas tych spotkań zostaną przedstawione i poddane opinii uczestników analizowane przebiegi poszczególnych wariantów tras – tłumaczy Agata Andruszewska.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji przewidywana jest budowa obwodnicy Brzegu o długości ok. 8 km. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, klasy GP o nośności 11,5 t/oś. Oprócz obiektu mostowego nad Odrą, wraz z obwodnicą powstanie sieć dróg dojazdowych, w tym technicznych, potrzebnych do obsługi całej infrastruktury. Jedno ze skrzyżowań wjazdowych na obwodnicę zostanie połączone z drogą krajową nr 39 pomiędzy Michałowicami a Lubszą. Drugi „węzeł” może znaleźć się na skrzyżowaniu DK 39 i DK 94 (na wysokości Zielęcic) lub bezpośrednio na DK 94 w okolicy ZGO Gać.