Jesteś na kwarantannie? Będziesz musiał zainstalować rządową aplikację! Odpowiedzialność karna!

0

Liczba zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła do 3834; zmarło kolejnych pięć osób
Kolejne rozporządzenia rządu wprowadzają nowe ograniczenia i nakładają na obywateli rozmaite obowiązki. Jeden z nich dotyczy osób na kwarantannie. Jeśli jesteście nią objęci kwarantanną, a macie zdrowy wzrok i smartfona spełniającego wymogi to musicie zainstalować specjalną aplikację, monitorującą jej przestrzeganie. Zatajanie faktów powoduje odpowiedzialność karną!

„Kwarantanna domowa” to aplikacja instalowana na smartfony, ułatwiająca weryfikację osób izolowanych w domach. Dzięki jej funkcjonalnościom, osoba izolowana musi „udowadniać”, że przebywa w wyznaczonym miejscu kwarantanny.

Jesteś na kwarantannie?

Zapisy w Rządowym projekcie ustawy zmieniającym zapisy dotyczące systemu ochrony zdrowia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w artykule 15, dodaje do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 artykułu 7e, składającego się z aż czterech ustępów:

1. Osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzania realizacji tego obowiązku.

2. Obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej), osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do Policji lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Co to oznacza w praktyce?

Każda osoba, skierowana do kwarantanny domowej, spełniająca warunki techniczne (smartof z systemem Android lub iOS) oraz zdrowotne (widzą prawidłowo) będzie musiała zainstalować aplikację.

Zatajenie faktu posiadania urządzenia, abonamentu telefonii komórkowej lub wskazanie przeciwwskazań zdrowotnych, będzie skutkowało odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu karnego, który – zgodnie z par. 6. Odpowiedzialność karna, zgodnie z art. 233 par. 1, wyraża się – w typie podstawowym – w karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Pojawiły się już komentarze, że można będzie to obchodząc, wyciągając z szuflady stare telefony lub te działające pod Windows Phone. Warto jednak pamiętać, że każdy telefon jest rejestrowany poprzez IMEI i sieci komórkowe doskonale wiedzą, jakimi urządzeniami dysponują ich użytkownicy.

Źródło: Bezprawik.pl