Wójt Pulit szybszy od prokuratury? Wskazuje kto odpowiada za nielegalne składowisko odpadów

0
fot. archiwum / Andrzej Pulit

Kiedy policja i prokuratura prowadzą postępowanie i ustalają okoliczności składowania odpadów w Skarbimierzu-Osiedle, Andrzej Pulit wydaje oświadczenie, z którego wynika, że wie kto składował odpady i kto powinien ponieść koszt ich utylizacji. I tu powstaje problem, bo wójt informuje o czymś, czego nie potwierdzają organy ścigania. Dodatkowo pomija w swoim wystąpieniu istotne fakty, które mogą zmienić obraz tej sprawy.


Zdaniem Adrzeja Pulita, na działce nr 182 legalnie działała firma MD Prestige, której pozwolenie wydało Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wójt dowiedział się o tym z mediów i uznał, że jest to dobry trop, do wskazania winnych. Pulit przytacza również w swoim oświadczeniu artykuł Ustawy o odpadach, z którego wynika, jaki organ powinien teraz zająć się odpadami.

I tu zaczyna się coś „ciekawego”, bo zdaniem wójta odpowiedzialnym organem do usunięcia jest Powiat Brzeski, ponieważ obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z „wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami”.

W skrócie oznacza to tyle, że winna ma być rzekomo firma MD Prestige i czynności starostwa związane z decyzją o pozwoleniu na gospodarowanie odpadami dla tej firmy.

Rzeczywistość może być zupełnie inna, bo MD Prestige i jej pozwolenie nie funkcjonują od ponad dwóch lat, a działka nr 182, na której ujawniono odpady, pozostaje prywatną własnością zupełnie kogoś innego! Mieszkańca powiatu brzeskiego, któremu Andrzej Pulit umarzał podatki lub opłaty w 2016 i 2017 roku na łączną kwotę ponad 30 tys. złotych.

Zapytaliśmy prokuraturę, czy rzeczywiście z tą sprawą związana jest jest firma MD Prestige, bo cień odpowiedzialności rzuca na nią wójt Skarbimierza.

– To oświadczenie wójta Skarbimierza jest znane prokuraturze brzeskiej, a zawarta w nim informacja będzie weryfikowana w ramach prowadzonego śledztwa. Czy jest ona zgodna z prawdą nie potrafię na tę chwilę odpowiedzieć – mówi nam w rozmowie telefonicznej prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy prokuratury Okręgowej w Opolu.

Dodajmy, że oświadczenie wójta zawiera również wątek jego wcześniejszej niewiedzy na temat nielegalnego składowiska odpadów. W tej kwestii znamienne mogą być interpelacje zgłaszane na sesjach przez radnych. Do sprawy będziemy wracać. Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia Andrzeja Pulita.

OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY SKARBIMIERZ

Oświadczam, że oskarżenia niektórych radnych gminy Skarbimierz, iż za moją wiedzą odbywało się nielegalne składowanie odpadów są niezgodne ze stanem rzeczywistym. O nielegalnym składowaniu dowiedziałem się dopiero 15 maja z informacji przekazanej od zastępcy wójta gminy. Z publikacji w mediach lokalnych dowiedziałem się, że składowanie niebezpiecznych odpadów odbywało się pierwotnie legalnie, na podstawie decyzji Starosty Brzeskiego z dnia 20.01.2016 r. z terminem obowiązywania do dnia 19.01.2026 r. Z upoważnienia starosty, Macieja Stefańskiego, decyzję podpisała Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Z niezrozumiałych względów organ wydający decyzję na zbieranie odpadów niebezpiecznych odstąpił od wymogu załączenia decyzji środowiskowej, a tym samym wyłączył z postępowania Wójta Gminy Skarbimierz. Zatem jest to istotny dowód o nie posiadaniu informacji, o zbieraniu niebezpiecznych odpadów na działce nr 182, przez wójta gminy. Decyzja została wydana na działkę o numerze ewidencyjnym 182 w Skarbimierzu-Osiedle dla firmy MD PRESTIGE Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku, gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi. Według art. 26a ust. 2 pkt. 2 właściwym organem w sprawach jest : „w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami – organ właściwy do wydania tej decyzji”. Powyższa regulacja prawna jest jasna, precyzyjna, a także spójna z art. 26 i nie wymaga poddania jej żadnej innej wykładni prawa, jak tylko literalnego zastosowania. Zatem ewentualne zastępcze wykonanie usunięcia niebezpiecznych odpadów należy do organu wydającego decyzję, a kosztami tego działania powinien być obciążony właściciel odpadów lub właściciel nieruchomości. Komendant powiatowy mając uzasadnione obawy, iż może dojść do przestępczego podpalenia tych odpadów, zapewnił dozór przez funkcjonariuszy policji. W związku z istniejącymi uzasadnionymi obawami o katastrofę ekologiczną powinny być podjęte działania przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podobne działania kryzysowe były już podjęte w przypadku stwierdzenia niebezpiecznych odpadów w mieście Brzeg i gminie Olszanka, gdzie za zgodą wojewody połowa kosztów została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Ponieważ Powiat Brzeski jest w trudnej sytuacji finansowej, to logiczne wydaje się, iż WFOŚ powinien pokryć w 100% koszty utylizacji niebezpiecznych odpadów.

Wójt Gminy Skarbimierz
Andrzej Pulit