Motywacja + Praktyka = Sukces

0

Projekt o takim tytule, złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” pozytywnie przeszedł procedurę oceny merytorycznej i został przyjęty do realizacji.

Projekt o takim tytule, złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” pozytywnie przeszedł procedurę oceny merytorycznej i został przyjęty do realizacji.

Projekt został przygotowany przez Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi naszego powiatu (Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiźnie,  Zespół Szkół Zawodowych CKP w Grodkowie)
Wartość projektu wynosi 352.267 zł
Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności, podwyższenie jakości i dostępności oferty edukacyjnej szkół zawodowych poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia.
Z obserwacji nauczycieli, pracodawców wynika, że młodzież posiada wiedzę, ale brakuje jej umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Niezadowalający jest także poziom praktyk zawodowych i zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Projekt skierowany jest do uczniów pięciu szkół zawodowych tj. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu – 24 uczniów Technikum Ekonomicznego, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie – 45 uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych, Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu – 40 uczniów klas II i III Technikum Budowlanego i Technikum Logistycznego, Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiźnie – 30 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu – 30 uczniów Technikum Technologii Żywności, Technikum Informatycznego, Technikum Mechanicznego.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze m.in. z przedmiotów zawodowych, języków obcych, doradztwa zawodowego, psychologiczno–pedagogiczne. Współpraca szkół z przedsiębiorstwami i instytucjami obejmować będzie wyjazdy do hurtowni, na wyższe uczelnie, targi branżowe, do urzędu skarbowego, banków, ogrodów botanicznych, biur rachunkowych, firm logistycznych.
Zostaną zakupione do szkół niezbędne pomoce naukowe do prawidłowej realizacji projektu m.in. programy komputerowe, laptopy, notatniki, urządzenia warsztatowe, podręczniki, czasopisma specjalistyczne.
Uczestnicy projektu (uczniowie) otrzymają komplety obejmujące segregatory, kalkulatory, pamięć Flash, notatniki, materiały piśmiennicze.
Za realizację projektu w poszczególnych szkołach odpowiedzialni będą asystenci koordynatora.
Projekt będzie realizowany od lutego 2009 r. do stycznia 2010 r. i wpłynie na zdobycie przez uczniów dodatkowych umiejętności zawodowych, co pozwoli w przyszłości na łatwiejsze poruszanie się po rynku pracy.

Mieczysław Niedźwiedź
Koordynator Projektu