Nietypowa inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu

0

W dniu 10 października w Sali Muzycznej Muzeum Piastów Śląskich, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Tegoroczna uroczystość była nietypowa, ze względu na ograniczenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, odbywała się w formie zdalnej. Jedynie władze uczelni i wybrani studenci I roku, w pełnym reżimie sanitarnym, uczestniczyli w niej osobiście. Pozostali pracownicy i zaproszeni goście, brali w niej udział online, dzięki bezpośredniej transmisji inauguracji przez internet.

Po powitaniu gości przez Kanclerza WSHE Stanisława Widockiego, głos zabrała Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz. W swym wystąpieniu inauguracyjnym podkreśliła, że już po raz dziewiętnasty brzeska uczelnia inauguruje nowy rok akademicki na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Pani Rektor zwróciła także uwagę na znaczenie zdobywania wiedzy i rolę WSHE dla naszej lokalnej społeczności. Przy tej okazji wspomniała o najnowszych inicjatywach i osiągnięciach naukowych uczelni. Ważnym elementem tego wystąpienia było posumowanie nietypowych form studiowania w WSHE w minionym roku akademickim w formie nauki zdalnej. Profesor Ferenz podkreśliła przy tej okazji wielką odpowiedzialność brzeskich studentów i ich zaangażowanie.

W tym roku niestety niemożliwe były osobiste wystąpienia zaproszonych gości. Zastąpiono je odczytaniem listów oraz wideo-życzeniami od przedstawicieli władz różnych szczebli samorządów: Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka, Starosty Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicza, Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Burmistrza Strzelina Doroty Pawnuk oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego Janusza Jakubowa. Po wystąpieniach okolicznościowych, nastąpiła immatrykulacja studentów I roku, w imieniu których pięcioro z nich złożyło uroczystą przysięgę na sztandar, w której zobowiązali się m.in. do sumiennego studiowania. Następnie zebrani wysłuchali pieśni Gaude Mater Poloniae.

Interesujący wykład inauguracyjny pt. „Jan Paweł II jako nauczyciel akademicki i wykładowca” wygłosił ksiądz profesor dr hab. Henryk Szeloch. W swoim wystąpieniu dokonał przedstawienia drogi naukowej księdza kardynała Karola Wojtyły. Ukazał go jako organizatora Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie, ale także wyjątkowego naukowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał w 1953 r. tytuł doktora habilitowanego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie był najbardziej lubianym wykładowcą. Na zakończenie odniósł się do nauczania papieskiego Jana Pawła II, który uważał, że wiara nie jest nigdy sprzeczna z nauką.

Na zakończenie tej niecodziennej, ale zachowującej cały akademicki ceremoniał, uroczystości wybrzmiał radosny hymn Gaudeamus Igitur.