Trwają przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego. Rozpoczął się nabór na rachmistrzów spisowych

0
fot. spis.gov

Najbliższy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie zrealizowany od 1. kwietnia do 30. czerwca tego roku. Trwają prace organizacyjne, a jedną z metod przekazania danych będzie samospis internetowy. W ramach spisu potrzebni będą także rachmistrzowie, a rekrutacja na to stanowisko właśnie się rozpoczęła we wszystkich gminach w Polsce. Jakie warunki muszą spełnić kandydaci i ile mogą zarobić jako rachmistrzowie?


Nabór kandydatów na rachmistrzów, którzy będą wykonywać czynności w ramach prac spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego 2021 trwa od 1. lutego i zakończy się 9. lutego. Kandydat na to stanowisko powinien spełniać szereg warunków. Wśród nich musi: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zgodnie z założeniami, rachmistrzowie będą wykonywać szereg czynności, w tym takich jak m.in.: przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu, zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej; przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Nabór na rachmistrzów prowadzą Gminni Komisarze Spisowi, a aplikacje kandydaci składać mogą w Urzędach Gmin i Miast – zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe i kontaktowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail), a także oświadczenia (o niekaralności, o wykształceniu, znajomości j. polskiego, świadomości odpowiedzialności karnej.

Kandydat na rachmistrza zobligowany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia zakończone będą egzaminem. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb).

Praca w charakterze rachmistrza spisowego to także wynagrodzenie. To wynosić będzie 4 zł brutto za jeden prawidłowo przeprowadzony wywiad telefoniczny oraz 7 zł za wywiad bezpośredni. Rachmistrzowie wykonywać będą zadania w oparciu o umowę zlecenie.
Dodajmy, że zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Szczegóły dot. naboru na rachmistrzów spisowych dostępne są na stronach internetowych gmin, a także w serwisie rządowym – spis.gov.pl.