Gmina Grodków zwolni z podatku od nieruchomości przedsiębiorców

0
UM w Grodkowie (fot. archiwum)

21. kwietnia Rada Miejska w Grodkowie uchwaliła zwolnienie od podatku od nieruchomości. Skorzystać będą mogli przedsiębiorcy ponoszący negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.


Uchwała w tej sprawie została opracowana na podstawie ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 • „W ubiegłym roku mieliśmy podobną uchwałę i po analizie stwierdziliśmy, że 27 podmiotów skorzystało z takiej pomocy na łączną kwotę ok. 103 tys. złotych. W tym roku sytuacja epidemiologiczna się nie zmieniła i część przedsiębiorców w ogóle nie może wykonywać swojej działalności, odnotowując mniejsze wpływy. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że przez kolejne miesiące pomożemy przedsiębiorcom w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Wcześniej zwolniliśmy restauratorów z koncesji alkoholowej, a ostatnia uchwała jest kolejnym naszym ruchem” – mówi marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

  Na mocy uchwały przedsiębiorcy będą mogli zostać zwolnieni z opłat z tytułu podatku od nieruchomości. To dotyczy tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w zakresie gruntów, budynków i budowli, które związane są z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Dotyczy to działalności polegającej na: prowadzeniu hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania; prowadzeniu restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, prowadzeniu pozostałej usługowej działalności gastronomicznej; prowadzeniu działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej.

  Oprócz tego Gmina zwolni z 50% podatku od nieruchomości takich jak: grunty, budynki i budowle lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, u których w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 nastąpił nie mniejszy niż 30% spadek przychodów do analogicznego miesiąca roku 2019.

  Zwolnienia te dotyczą podatku od nieruchomości należnego za kwiecień, maj, czerwiec 2021 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju, czerwcu 2021 r. Zaznaczyć trzeba, że ulgi mają charakter pomocy publicznej, mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej.

  Przedsiębiorcy chcący skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązani są do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Formularz ten jest załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwo.

  Ci, którzy chcą ubiegać się o 50% zwolnienia z tego podatku zobowiązani są do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik nr 3do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. z2010r. nr 53 poz. 312ze zm.) oraz oświadczenia o spadku przychodów. Wzór tego oświadczenia opublikowano jako załącznik do uchwały i dostępne jest na stronie www.grodkow.pl.

  Dodajmy, że korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach wraz z załącznikami, o których mowa powyżej należy dokonać nie później niż do dnia 30 września 2021 r.