Wójt Pulit zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Brzegu. GDDKiA: „wysokie ryzyko opóźnień w przygotowaniu i realizacji budowy obwodnicy”

0
fot. Most nad Odrą w ciągu DK 39 w Brzegu. Nowa obwodnica miasta uwzględnia również drugą przeprawę mostową

Od kwietnia 2019 r. trwają prace projektowe związane z przygotowaniem obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. Pierwszym etapem było wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Teraz przyszła kolej na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale wójt Skarbimierza zawiesił trwające od kilku miesięcy postepowanie w tej sprawie.


Prawdopodobnie w tej kwestii chodzi o wariant przebiegu drogi. Władze Brzegu oraz inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uważają za najbardziej optymalny przebieg drogi w wariancie „1d”. Polegałby on na przyłączeniu nowej obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 94 w okolicach przejazdu kolejowego przy ul. Wrocławskiej, a następnie trasa przebiegałaby dotychczasową, ale przebudowaną drogą wzdłuż Zielęcic do skrzyżowania z DK 39.

Mieszkańcy gminy Skarbimierz, a w szczególności Zielęcic, woleliby wariant drugi, który zakłada przebieg nowej trasy przez tereny inwestycyjne na „Zielonce”, bowiem nowa obwodnica byłaby oddalona od ich zabudowań, a dodatkowo miałaby spowodować mniejszy ruch na obecnym odcinku DK 94 wzdłuż Zielęcic.

O tym, że to jednak wariant „1d” ma być lepszym rozwiązaniem stanowi również tzw. Wielokryterialna Analiza Porównawcza, dlatego GDDKiA do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) rekomendowała właśnie ten przebieg obwodnicy.
Już w listopadzie 2020 r., GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. RDOŚ w Opolu przekazał wniosek do wójta Skarbimierza, wskazując ten organ, jako właściwy do wydania DŚU.

Andrzej Pulit wszczął postepowanie na początku grudnia 2020 r., a miesiąc temu (14.05.2021 r.) postanowił o jego zawieszeniu do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia (obwodnicy – red.) na środowisko, ale dla wariantu przebiegu trasy zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu:

  • „Powodem wskazanym przez Wójta był rzekomy brak raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, a precyzyjniej: brak raportu dla wariantu przebiegu obwodnicy zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, błędnie wskazując, że przekazanie raportu nieuwzględniającego wariant przebiegu zgodny z MPZP jest naruszeniem prawa miejscowego. Podjęcie dalszego postępowania przez organ (Wójta) uzależnione zostało od opracowania i przekazania raportu OOŚ zgodnego z MPZP. W ocenie tutejszego Oddziału, po zapoznaniu się z treścią zawieszenia, powołując się na odpowiednie przepisy, GDDKiA wezwała Wójta do natychmiastowego wznowienia zawieszonego postępowania, kierując stosowne pismo w tej sprawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Mając na uwadze wskazaną sytuację, niezrozumiałą dla GDDKiA jako Zarządcy i Inwestora w ramach sieci dróg krajowych, tj. Skarbu Państwa, ryzyko opóźnień w przygotowaniu i realizacji budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK 39 należy określić jako wysokie. Należy jednoznacznie wskazać, iż nie jest uprawnieniem organu wydającego DŚU dla budowy drogi krajowej wskazywanie lub nakazywanie jej realizacji wyłącznie w wariancie przebiegu zgodnym z MPZP” – informuje Agata Andruszewska, rzecznik prasowy opolskiego oddziału GDDKiA.

    Dodajmy, że niezależnie od powyższych okoliczności GDDKiA kontynuuje prace projektowe dla etapu Koncepcji Programowej oraz prowadzi działania w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych w terenie. Do sprawy będziemy wracać.