Sprostowanie

0

Wyjaśnienie do „Oświadczenia Komitetu Strajkowego przy Oddziale Terenowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Brzegu” opublikowanego  w „Panoramie Powiatu Brzeskiego”  Nr 25/161 z 4 lipca 2007r.

W związku z ukazaniem się w Panoramie Powiatu Brzeskiego nr 25/161 z dnia 4 lipca br. „Oświadczeniem Komitetu Strajkowego przy Oddziale Terenowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Brzegu” dotyczącym informacji o powodach złożenia wypowiedzeń umów o pracę przez lekarzy BCM, sprostowaniu wymaga informacja przedstawiająca rzekomy brak zainteresowania Starostwa Powiatowego w Brzegu problemem rozwiązania sporu zbiorowego w Brzeskim Centrum Medycznym.

Pragnę poinformować, że organem założycielskim brzeskiego szpitala jest Powiat Brzeski a nie Starostwo Powiatowe, jak podano w „Oświadczeniu Komitetu Strajkowego”.
Jednocześnie informuję, że nie jest prawdą, iż 19 lekarzy BCM złożyło wypowiedzenia umów o pracę, albowiem :
– w dniu 29.06.2007r. 15 lekarzy wypowiedziało  umowę o pracę, 1 lekarz
  wypowiedział umowę cywilnoprawną, a drugi lekarz złożył pisemną informację o
  gotowości  rozwiązania umowy cywilnoprawnej,
– 2 lekarzy będących w trakcie specjalizacji, złożyło pisemną informację, że w celu
  kontynuacji specjalizacji będą zmuszeni do zatrudnienia się w innej placówce,
  w przypadku gdy lekarze specjaliści BCM nie wycofają swoich wypowiedzeń, 
– w dniu 03.07.2007r. 1 lekarz wypowiedział umowę o pracę, a 1 umowę cywilnoprawną.
– ponadto w dniu 04.07.2007 r. 2 lekarzy wypowiedziało umowy cywilnoprawne.

Starosta Brzeski od początku swojej kadencji  jest żywo zainteresowany problemami brzeskiej służby zdrowia. Od dnia 19.04.2007r., w związku z akcją protestacyjną w służbie zdrowia, Dyrektor BCM został zobowiązany przez Starostę Brzeskiego do monitorowania sytuacji w powyższym zakresie oraz do przekazywania bieżących informacji do Starostwa Powiatowego w Brzegu. Od dnia 20.04.br. informacje te są przekazywane codziennie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego.
Starosta Brzeski wyznaczył również mediatora w osobie Sekretarza Powiatu do rokowań między OT OZZL w Brzegu a Dyrekcją BCM. Takich  spotkań z udziałem mediatora, począwszy od dnia 21.05.br., odbyło się kilka. Rokowania zakończyły się spisaniem protokołu rozbieżności  w dniu 25.05.2007r.
Ponadto sytuacja strajkowa w BCM omawiana była systematycznie na posiedzeniach Zarządu Powiatu Brzeskiego, Komisji Zdrowia przy Radzie Powiatu Brzeskiego oraz na sesji Rady Powiatu Brzeskiego.
Starosta Brzeski uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Wojewodzie Opolskim, na których omawiane były problemy związane z akcją protestacyjną w ochronie zdrowia w województwie opolskim.
W związku ze złożeniem przez lekarzy BCM wypowiedzeń umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, Starosta Brzeski podjął działania celem zabezpieczenia dostępności do usług  medycznych w przypadkach zagrożenia i zdrowia mieszkańców Powiatu Brzeskiego, a mianowicie :
– zobowiązał Dyrektora BCM do :
– opracowania procedur na wypadek sytuacji kryzysowej, tj. niemożności
udzielania świadczeń medycznych lub ograniczaniu udzielania tych  świadczeń
w stopniu mogącym uniemożliwić ochronę zdrowia i życia w przypadku ich
bezpośredniego zagrożenia ,
– zabezpieczenia pracy w komórkach organizacyjnych szpitala w związku ze
złożonymi wypowiedzeniami umów o pracę przez  lekarzy oraz przedstawienie
harmonogramu w powyższym zakresie ;
– bieżącego  informowania  o działaniach sztabu kryzysowego, który zostanie
powołany w BCM ;

Pragniemy poinformować, że Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego oraz BCM Brzeg są przygotowane do szybkiego i skutecznego poinformowania społeczeństwa o ograniczonym zakresie udzielania pomocy medycznej oraz o miejscach jej udzielania.

Obejmując swoją funkcję, Starosta Brzeski – Maciej Stefański przyjął za priorytet swoich działań rozwiązanie problemów ochrony zdrowia w Powiecie Brzeskim.
W nawiązaniu do powyżej przedstawionych informacji, mamy nadzieję, że  podejmowane działania wzmocnią poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego powiatu.


Anna Niesłuchowska
Naczelnik Wydziału Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Brzegu