Inwestycje powiatowe

0

Powiat Brzeski przystąpił do realizacji pierwszej dużej inwestycji związanej ze służbą zdrowia jaką jest „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” (SOR).
Ogłoszono przetarg nieograniczony na I etap zadania obejmującego wykonanie izby przyjęć. Wpłynęły 3 oferty. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Zakład Ogólnobudowlany  Łukasz Czajda z Brzegu, który wykona zadanie za kwotę 664 tys. zł.

Po podpisaniu umowy prace budowlane rozpoczną się w połowie lipca, natomiast ich zakończenie przewiduje się w listopadzie br. i wtedy też nastąpi przeprowadzka istniejącej izby przyjęć do nowych pomieszczeń. Warunki w jakich będą przebywać pacjenci i personel medyczny będą zgodne z wymogami jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Zwolnione pomieszczenia istniejącej izby przyjęć zostaną przeznaczone dla pracowni tomografu. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę zwolnionych pomieszczeń. Po jego rozstrzygnięciu, wyłoniona firma dokona na własny koszt remontu pomieszczeń, a następnie zainstaluje tomograf.
Otwarcie pracowni umożliwi, w ramach umowy z NFZ, na przeprowadzanie badań pacjentów bez konieczności ich wyjazdu do Opola. Wartość tomografu to kilkanaście milionów zł. Dla jego zasilania konieczna będzie moc 120 kW ( dla porównania podam, że dla hali sportowej przy PSP nr 3 przy ul. Kamiennej potrzeba była moc
75 kW).dlatego też zostanie wybudowane oddzielna linia zasilająca. Po zakończeniu budowy izby przyjęć i zainstalowaniu tomografu czeka nas realizacja II etapu budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Finansowanie inwestycji. Powiat Brzeski będzie występował o środki finansowe do realizowanego na szczeblu krajowym Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” wdrażanego przez Ministerstwo Zdrowia ( Instytucja Pośrednicząca) Po zakończeniu konsultacji społecznych i ostatecznym zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wszystkich niezbędnych dokumentów zostanie ogłoszony, być może jeszcze w tym roku, konkurs w ramach działania 13.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”, na który Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych przygotowuje odpowiedni wniosek. W przypadku pozytywnej decyzji otrzymane dofinansowanie wyniosłoby 85 % wartości zadania tj ok. 4,7 mln zł.
Obecnie została wykonana dokumentacja na całość zadania, uzyskano niezbędne zezwolenia i  pozwolenie na budowę. W najbliższym czasie zostanie opracowane studium wykonalności – dokument wymagany przy składaniu wniosków o środki pomocowe.
Realizacja II etapu budowy SOR przewidywana jest w 2008 i 2009 roku.
Obejmie  m.in. budowę „ciepłego” podjazdu dla karetek pogotowia oraz rozbudowę budynku, w którym znajdą się pomieszczenia przeznaczone na salę restytucyjną
( ratującą życie), sale zabiegowe wraz z niezbędnym zapleczem administracyjno-gospodarczym. Wszystkie pomieszczenia SOR zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt zgodnie z wymogami i przepisami Unii Europejskiej.  
Wartość całkowita inwestycji przekroczy 5,5 mln zł.
Starosta Maciej Stefański czyni równolegle starania o pozyskanie trzech dodatkowych karetek pogotowia od Wojewody Opolskiego. Po rozstrzygnięciu przetargu przez Ministerstwo Zdrowia  karetki zostaną przekazane do dyspozycji poszczególnych województw. Należy oczekiwać, że obok karetki zakupionej po ogłoszonym  przez BCM przetargu, dodatkowe karetki pozwolą na normalne funkcjonowanie naszego pogotowia.
Rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego będzie jednym z kluczowych czynników obniżenia poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności, zwłaszcza z powodu wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, katastrof naturalnych, a także chorób układu krążenia. Jednym z oczekiwanych efektów wsparcia, który zmniejszy poziom powikłań powstających w wyniku powyższych zdarzeń, jest szybszy powrót do aktywności zawodowej. Wsparciem prawnym dla systemu jest ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zakładamy, że  brzeski SOR będzie  pełnił istotną funkcję w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego, który ma obejmować wszystkie podmioty systemu ratownictwa, mające wspólną sieć łączności, procedury ratownicze i sprzęt medyczny w celu utrzymania tzw.„złotej godziny”.
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Brzegu, ma umożliwić, zgodnie z celami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”( oś priorytetowa XIII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”), dotarcie zespołom ratownictwa medycznego  do osoby znajdującej się w stanie nagłym w czasie nie dłuższym niż 8 minut w aglomeracji miejskiej i nie dłuższym niż 15 minut poza aglomeracją miejską.
Niezmiernie ważną sprawą dla mieszkańców naszego powiatu jest utworzenie w brzeskim szpitalu poradni kardiologicznej. Jej brak powoduje konieczność leczenia się naszych mieszkańców poza naszym powiatem. Starosta Maciej Stefański podejmuje działania, aby w najbliższym czasie doszło do uruchomienia tak bardzo potrzebnej poradni,

Mieczysław Niedźwiedź