Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego w brzeskiej WSHE

0

Punktualnie o godzinie 11.00 w sobotę 9 października w Sali Muzycznej Muzeum Piastów Śląskich, rozpoczęła się niezwykle uroczysta, bo jubileuszowa, XX inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2021 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej, którą swą obecnością zaszczycili przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego oraz licznie reprezentowani przedstawiciele opolskich i wrocławskich uczelni.

         Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Piastów Śląskich dr Dariusza Byczkowskiego kolejny raz początek roku akademickiego odbył się na brzeskim zamku. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego licznie zebranych dostojnych gości powitał Zastępca Kanclerza WSHE Mateusz Widocki. Następnie w okolicznościowym wystąpieniu Kanclerz Stanisław Widocki przedstawił krótki rys historyczny uczelni, ilustrowany prezentacją multimedialną, wskazujący na najistotniejsze fakty z dwudziestoletniej historii Uczelni. Zaliczył do nich: decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7 kwietnia 2001 r. o powołaniu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, pozyskanie własnej siedziby Uczelni w 2018 r. i rozpoczęcie od 2019 r. kształcenia na studiach magisterskich, a także utworzenie filii Uczelni w Nowym Targu. Kanclerz Widocki podkreślił, że WSHE jest obecnie jedyną wyższą uczelnią w Brzegu. W swym wystąpieniu zwrócił także uwagę na współpracę z innymi szkołami wyższymi oraz imponującą liczbę ponad 20 000 absolwentów. Kanclerz przedstawił także pozaedukacyjną ofertę WSHE na rzecz naszej lokalnej społeczności, w tym działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Towarzystwa Dyslektycznego. Zauważył, że Uczelnia jest dumna także z innych bardzo spektakularnych działań jak święto studentów Laurentianum, Nalot Świętych Mikołajów czy Muzealne Wtorki Naukowe. Na zakończenie podziękował grupie osób szczególnie zasłużonych dla powstania i funkcjonowania WSHE.

         Później głos zabrała Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz. W swym wystąpieniu inauguracyjnym zauważyła, iż już po raz dwudziesty brzeska uczelnia inauguruje nowy rok akademicki na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Pani Rektor podkreśliła także znaczenie zdobywania wiedzy i rolę nauki w podejmowanych przez WSHE wyzwaniach.

         Do jubileuszu 20-lecia istnienia WSHE i znaczeniu Uczelni dla lokalnego środowiska nawiązywali także w swych okolicznościowych wystąpieniach Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego Monika Jurek, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ewa Smolińska, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Na koniec Kanclerz odczytał wzruszający list pierwszego rektora brzeskiej uczelni prof. Andrzeja Jasińskiego.

         Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu stał się okazją do uhonorowania przez założycieli i władze WSHE wyróżnionych osób specjalnymi nagrodami. Wybrane przez kapitułę nagrody grono otrzymało statuetki „Orła WSHE”, których nazwa i forma nawiązują do logo uczelni. Wyróżniono laureatów w kilku kategoriach, w tym inicjatorów i organizatorów uczelni: Walnetynę Wnuk, Leonarda Szymańskiego, Macieja Stefańskiego, Romualda Nowaka, Zbigniewa Kuziarę, Annę Weissbrot-Koziarską. Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska nagrodziła Medalami Edukacji Narodowej, przyznanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, Rektora WSHE prof. zw. dr hab. Krystynę Ferenz oraz Dziekana dr Bogusławę Łuków-Turkowską. Wręczono także, wybite specjalnie z okazji jubileuszu 20-lecia, medale okolicznościowe, które otrzymali wszyscy, którzy w różny sposób wspierali i wspierają na co dzień WSHE. Władze uczelni i jej pracownicy w sposób szczególny uhonorowali Kanclerza Stanisława Widockiego, fundując mu specjalną statuetkę. Rektor Ferenz, wręczając ją podkreśliła nie tylko jego wielką rolę w powstaniu i trwaniu uczelni, ale także osobiste cechy charakteru, które pozwalają mu doskonale pełnić tę funkcję.

         Po wystąpieniach okolicznościowych i części oficjalnej związanej z jubileuszem, nastąpiła immatrykulacja studentów I roku, w imieniu których sześcioro z nich złożyło uroczystą przysięgę na sztandar, w której zobowiązali się m.in. do sumiennego studiowania. Następnie zebrani wysłuchali pieśni Gaude Mater Poloniae w wykonaniu chóru im. Św. Maksymiliana działającego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu.

         Interesujący wykład inauguracyjny pt. „Dwór królewski w szlacheckiej Rzeczypospolitej – funkcje, ceremoniał, uroczystości prywatne” wygłosiłprofesor Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Mariusz Sawicki z Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. W swym wystąpieniu dokonał próby oceny znaczenia funkcjonowania dworu królewskiego dla rozwoju kultury i obyczaju szlacheckiego w Rzeczypospolitej w XVI i XVII w. Główną tezą wykładu było uznanie dworu królewskiego za rodzaj systemu społecznego, który promieniował na zewnątrz i był wzorem do naśladowania.

         Jubileuszową inaugurację roku akademickiego 2021/2022 w brzeskiej WSHE zakończył brawurowy koncert kwartetu smyczkowego Opole Quartet, powstałego w 2013 r. z inicjatywy muzyków Filharmonii Opolskiej. W finale uroczystości wybrzmiał, wykonany przez chór, radosny hymn Gaudeamus Igitur.

fot. WSHE w Brzegu