Zespół Interdyscyplinarny podnosił kwalifikacje.

0

W związku z potrzebą podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniu 11 grudnia 2014 roku w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, odbyło się szkolenie dla członków ZI  powołanego uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Brzegu.


Zespół Interdyscyplinarny prowadzi swoje działania na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez burmistrza. W skład zespołu wchodzi siedmiu członków, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, powołani są z określonych rozporządzeniem obszarów. W Brzegu są to: Ryszard Lau – Przewodniczący ZI (Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej), Michał Kwiatkowski – terapeuta PPK Brzeg, Edyta Ejsmont – Kurator SR w Brzegu, Barbara Górzyńska – Brzeskie Centrum Medyczne, Dorota Majewska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Sławomir Spychała – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Marek Wyka – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji.

W szkoleniu, wzięła udział również zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Owczar, która w codziennej pracy wspomagając pracowników socjalnych spotyka się z przemocą w rodzinie. Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, przeprowadził trener Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii z Wrocławia. Zajęcia były prowadzone głównie w formie warsztatowej, co stanowi większą jakość szkolenia.

– Podnoszenie umiejętności w różnych formach szkoleniowych pozwala nam na jeszcze lepsze działania, podejmowanie odpowiednich decyzji  w celu pomocy rodzinom, w których jest prowadzona procedura Niebieskiej Karty, czyli rodzinom, w których dochodzi do przemocy domowej – mówi Ryszard Lau, kierownik PPK w Brzegu