WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE LUBSZA

0

Ponownym wyborem Małgorzaty Kuliczkowskiej na sołtysa wsi Nowe Kolnie zakończył się w poniedziałek 30 marca br. cykl zebrań wiejskich w Gminie Lubsza.


Bardzo długi cykl 21 zebrań zainaugurowało zebranie w świetlicy wiejskiej samorządu mieszkańców wsi Garbów w dniu 2.03.br. gdzie sołtysem wybrany został Józef Burda przy 17 głosach poparcia. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że zebranie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt gminy. Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski dużo wcześniej dla każdego sołectwa określił miejsce, godzinę i dzień, wyznaczył także porządek zebrania. Gmina Lubsza zajmuje powierzchnię około 213 kilometrów kwadratowych i jest ( większość mieszkańców zapewne o tym nie wie) największą pod względem obszaru gminą w województwie opolskim. Tworzy ją 31 miejscowości – 21 sołectw i 10 przysiółków. Jednym z celów wszystkich zebrań wiejskich było podsumowanie wykonania budżetu w okresie kadencji sołtysów w latach 2011 – 2015. Sprawozdania ze swej działalności zdawali sołtysi poszczególnych wsi. Większość środków z budżetu gminy przeznaczono na remonty dróg wiejskich, dróg dojazdowych do pól, wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, remonty dojazdów do tych jednostek, budowę dróg dojazdowych do cmentarzy wiejskich (przykładowo sołectwo Dobrzyń i Szydłowice), popularyzację sportu wiejskiego poprzez dofinansowanie ogniw LZS. Przeznaczono też środki na remonty kościołów parafii rzymsko-katolickich. Niewielkie kwoty, co wynikało ze sprawozdań, przeznaczano na popularyzację twórczości ludowej i czynne uczestnictwo w dorocznych korowodach dożynkowych. Wspierano również działalność gospodyń wiejskich, działających przy świetlicach i Domach Ludowych poprzez zakup do nich wyposażenia. Sołectwo Szydłowice otrzymało nawet dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości 3633 złotych, przy wkładzie własnym 1969 złotych, na zakup naczyń do nowej świetlicy wiejskiej. Na każdym z zebrań wójt Bogusław Gąsiorowski poruszał zagadnienie dofinansowań do własnych inicjatyw społecznych dotyczących kultury, ochrony zdrowia, wypoczynku i ochrony środowiska naturalnego. Zachęcał mieszkańców do korzystania z dofinansowania na utylizację azbestu. Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 107/2013 z 17.10.2013 roku oraz w oparciu o umowę udostępnienia środków nr 307/2013/WF/US z dnia 07.06.2013 roku zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach dofinansowania można uzyskać aż 85 % kosztów kwalifikowanych. Najistotniejszą inwestycją w 2015 roku na terenie gminy Lubsza jest budowa Domu Ludowego w Lubszy z funduszy unijnych pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie 2 mln złotych. Termin realizacji inwestycji – 30 czerwca 2015 roku. Wszystkie zabrania wiejskie cieszyły się dużą frekwencją, znacznie lepszą niż podczas normalnych zebrań mieszkańców podczas trwania kadencji. Przykładowo w sołectwie Dobrzyń uczestniczyło 22 % na 456 uprawnionych do głosowania mieszkańców tej wsi, w Szydłowicach 24 % na 365 uprawnionych, w Nowych Kolniach 21 % na 123 uprawionych. Wielu mieszkańców postanowiło skorzystać z okazji spotkania z wójtem gminy i przedstawić swoje pomysły na przeprowadzenie pewnych usprawnień w swoich sołectwach. Pytano o przyszłe inwestycje w ich miejscowościach, wykorzystanie funduszy unijnych, sprawy budowy i remontów dróg lokalnych, zwłaszcza chodników, które są podstawą bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wiele miejsca poświęcono sprawom bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwłaszcza aktualnego – wiosennego wypalania traw. Tematykę bezpieczeństwa na drogach publicznych, bezpiecznego poruszania się po nich oraz zabezpieczeń przed coraz częstszymi kradzieżami na wsi wielokroć omawiali policjanci – dzielnicowi z Lubszy, asp. Krzysztof Bobrowski i asp. sztab. Mariusz Gromek. Wszystkie wnioski mieszkańców zgłaszane podczas zebrań zostały skrzętnie spisane przez protokolantów i przekazane właściwym pracownikom Urzędu Gminy w Lubszy w celu zbadania ich zasadności i możliwości przyszłej realizacji. Istniejący fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność do podejmowania działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. Nowe przepisy dają możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez każde sołectwo. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. Każde z nich na terenie gminy Lubsza działa na podstawie Ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami oraz na podstawie Statutu Gminy – rozdz. II &3, pkt. 2, &4 pkt.2, rozdz. III & 8,9,10,11 zatwierdzającego Uchwałę Rady Gminy nr IV/36/2003 z dnia 21.02.2003 roku. Podczas przeprowadzonych w marcu br. zebrań w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym /równy – oznacza, że jeden wyborca ma jeden głos/ wybrano 21 sołtysów w poszczególnych wsiach oraz nowe rady sołeckie. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, wybranym na okres 4-letniej kadencji na lata 2015- 2019.

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szewczuk

Lp.

Sołectwo Kandydat Liczba głosów

1.

Błota Majewski Arkadiusz 44

2.

Borucice Sawka Zofia 43

3.

Czepielowice Jędrysiak Józef 34

4.

Dobrzyń Bednarz Agata 35
Lemieszko Arkadiusz 32
Załugowicz Adam 22

5.

Garbów Burda Józef 17

6.

Kościerzyce Stelmach Zdzisława 40
Król Jolanta 36

7.

Lubicz Ostrowski Czesław 22

8.

Lubsza Frąckowiak Beata 26
Januszek Paweł 16
Bezuszko Józef 15
Karpińska Katarzyna 1

9.

Mąkoszyce Jagiełłowicz Wojciech 34
Kozłowski Julian 5

10.

Myśliborzyce Kuźniar Ewa 9

11.

Michałowice Fieszak Paweł 40

12.

Nowy Świat Derega Mariola 11

13.

Nowe Kolnie Kuliczkowska Małgorzata

Wcisło Janina

14

12

14.

Piastowice Piczyński Zygmunt 11
Merkwa Emilia 10

15.

Pisarzowice Szymczak Elżbieta 30
Sikora Ireneusz 3

16.

Raciszów Korczyńska Krystyna 12
Wysocka Ewa 12 (rezygnacja kandydatki)

17.

Rogalice Juzak Ryszard 39
Wągrowski Bogusław 4
Flak Edward 1

18.

Roszkowice Woźniak Małgorzata 24

19.

Szydłowice Kowalkowski Stanisław 49
Dąbkowski Bogusław 37

20.

Śmiechowice Zubrzycka Jolanta 48

21.

Tarnowiec Haber Antoni 53