Budżetowa sesja Rady Miejskiej

0

sesja.JPGWe wtorek, 8. lutego br, odbyła się szósta  już sesja Rady Miejskiej Brzegu obecnej kadencji. Ważnych punktów do omówienia i uchwał do uchwalenia nie brakowało.

 

 

Przede wszystkim radni uchwalili tegoroczny budżet Brzegu. Radni zatwierdzili plan wydatków i dochodów na rok 2011 (przychody gminy to 99 milionów zł, natomiast wydatki przekroczą 104 miliony zł). Na inwestycje planuje się przeznaczyć około 17,5 miliona zł. Najważniejsze z nich to budowa hali sportowej przy Państwowej Szkole Podstawowej nr  5 oraz rozpoczęcie budowy przystani na Odrze.  Po podjęciu uchwały budżetowej, Rada Miejska Brzegu uchwaliła także ściśle z nią powiązaną wieloletnią prognozę finansową.
Podczas sesji burmistrz przedstawił radnym informację dotyczącą kierunków działań na lata 2010 – 2014. Informacja zawierała plany działań, między innymi w zakresie: finansów gminy, podatków i opłat lokalnych,  oświaty, kultury, sportu, spraw społecznych i zdrowia, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i ochrony środowiska, infrastruktury miejskiej, bezpieczeństwa, Urzędu Stanu Cywilnego, spółek miejskich  oraz relacji z innymi samorządami, a także funkcjonowania samego Urzędu Miasta.

Radni przyjęli również plan pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2011 r.,  a także wysłuchali informacji przygotowanych przez służby burmistrza na temat przygotowania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w Brzegu oraz informacji na temat wniosków złożonych w latach 2008 – 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013 oraz stanu ich realizacji i pozyskanych funduszy zewnętrznych.
Uchwalony został także Program Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. Program obejmuje współpracę Gminy Miasto Brzeg z organizacjami działającymi na rzecz Gminy Miasta Brzegu i jej mieszkańców. Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami. W 2011 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 787.000 zł.

Ciekawą uchwałą przyjętą przez radnych jest uchwała dotycząca połączenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Brzegu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, obowiązująca od . kwietnia 2011 r. Zgodnie z przyjętą uchwałą DDPS zostanie wchłonięty przez MOPS. Na tej samej sesji radni nadali Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej statut, obowiązujący również od dnia 1.04.2011 r.
Rada miejska powołała również członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Członkami tej Komisji zostali: Barbara Rogowska, Elżbieta Hucał, Maria Gryfik, Janina Góral, Bronisław Marczenko, Tadeusz Mróz, Andrzej Jędrzejko oraz Bogusław Nowacki.
Do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym radni wyznaczyli swojego przedstawiciela. Po raz kolejny został nim radny Jan Pikor.
Projekt uchwały dotyczący ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg został zdjęty z porządku obrad, na prośbę radnej Marii Ciż. Burmistrz zgodził się na wycofanie tego projektu z porządku obrad wtorkowej sesji. Red