Nowy przewodniczący

0

Z prac Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu

W dniu 07.03.2011r. odbyło się zebranie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Na zebraniu dokonano oceny dotychczasowej działalności samorządu. Zebrani ustosunkowali się także do prośby dotychczasowej przewodniczącej Samorządu – Pani Karoliny Pilarczyk (III rok pedagogiki) o rezygnacji z funkcji przewodniczącej z uwagi na konieczność skoncentrowania się na pisaniu pracy licencjackiej i przygotowaniami do egzaminu dyplomowego.
Zarząd ze zrozumieniem przychylił się do tej prośby i wyraził podziękowania za jej dotychczasową zaangażowaną pracę. Z zadowoleniem przyjęto deklarację, że do czasu ukończenia studiów pani Karolina Pilarczyk nadal będzie wspomagała pracę Samorządu.
W związku z zaistniałą sytuacją odbyły się wybory nowego przewodniczącego Samorządu Studenckiego. Do tej funkcji kandydowały dwie osoby: pani Marta Bednarczyk (studentka II roku pedagogiki) i Aleksander Ładyczko (student I roku pedagogiki). Kandydaci zaprezentowali się oraz przedstawili krótki zarys proponowanych przez siebie działań na rzecz studentów brzeskiej WSHE. W wyniku głosowania zgodnie ze statutem nową przewodniczącą została pani Marta Bednarczyk. Zebrani złożyli nowo wybranej przewodniczącej gratulacje, życząc jej pomyślności oraz skuteczności w realizowaniu przedstawionego przez nią planu działania.
Najbliższym działaniem Samorządu jest współorganizowanie Święta Wiosny razem z najmłodszymi mieszkańcami Brzegu z Publicznego Przedszkola Nr 6. Studenci mają nadzieję, iż zaproponowane przez nich zajęcia uatrakcyjnią ten wiosenny przedszkolny dzień, a dla studentów będą doskonałą praktyką pedagogiczną, przydatną w ich przyszłej pracy zawodowej.