Tańszy wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych? Burmistrz Brzegu złożył propozycję

0
segregowanie śmieci

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, został przygotowany przez władze miasta i przedstawiony Radzie Miejskiej.


 

– Jest to kontynuacją polityki prorodzinnej prowadzonej przez gminę Brzeg i ma na celu poprawę sytuacji finansowej rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Brzeg – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Wprowadzenie zniżki dla rodzin wielodzietnych jest możliwe na podstawie Ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Definicję „rodziny wielodzietnej” precyzuje Ustawa z dn. 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, czyli chodzi o rodzica, rodziców, lub małżonka rodzica, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Przewidziana ulga 20% na wywóz nieczystości będzie przysługiwała tylko w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów.

W piątek (26.02) na najbliższej sesji Rady Miejskiej, radni będą procedować nad propozycją Jerzego Wrębiaka. Jeśli uchwała zostanie przyjęta wejdzie w życie od 1 czerwca i będzie obowiązywać do końca 2016 roku.