Odpowiedź Zarządu SM ZGOODA na list pana Leszka Kasprzaka

0

Zarząd Spółdzielni uprzejmie Pana informuje, że nie w pełni prawidłowo interpretuje Pan pozycję opłat „koszty segregacji odpadów ” . 

Na Pana nieruchomości teren pod pojemniki nie jest dzierżawiony – to oczywiste – i koszty takie nie będą u was zaewidencjonowane. Natomiast nie rozumiemy, jak można kwestionować koszty , które występują – tj. koszty dzierżawy pojemników. Pojemniki z których państwo korzystacie nie są własnością SM, tylko firmy ZHK, która podpisała umowę z Zarządem SM na ich dzierżawę. Zdaje Pan sobie sprawę, że w uchwałach Rady Miasta Brzeg obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki został scedowany na właścicieli , stąd po skalkulowaniu kosztów z tym związanych ustaliliśmy tę opłatę do poniesienia przez mieszkańców. Kolejnym kosztem jest wywóz dużych gabarytów. Tu również w uchwałach Rady Miejskiej widnieje zapis, że „darmowe” wywozy będą wykonywane dwa razy w roku. Cokolwiek Pan napisze – że ludzie zmieniają meble, lodówki, itd. co „20 czy 30 lat”, to rzeczywistość jest taka, że gabaryty są podrzucane na plac gospodarczy przez mieszkańców nie dwa razy w roku tylko na bieżąco. Zarząd Spółdzielni obserwując te nieprawidłowe zachowania musi zapewnić ich wywóz.
Poza tym od lipca 2013 r. – tj. od wejścia w życie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości – Spółdzielnia jako zarządca 25 % zasobów mieszkaniowych w Brzegu, do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnej informacji na temat terminów „darmowych” wywozów dużych gabarytów. Duże gabaryty nie są również wyszczególnione w harmonogramie wywozów udostępnionym w prasie. Pana zdanie- cytuję: „Duże gabaryty wywożone są zgodnie z zawartą umową i Deklaracją Śmieciową o segregacji śmieci – z polecenia Urzędu Miasta i z zawartą umową z ZHK w Brzegu.” – nie przystaje do rzeczywistości – jest nieprawdziwe . Konsekwencją nieprawidłowych zachowań przez mieszkańców (wyrzucania gabarytów na place gospodarcze) jest oczywiście koszt transportu jaki należy ponieść przy ich wywozie do tzw. Punktu PSZOK przy ul Saperskiej w Brzegu. Znane są nam już przypadki odmowy przez PSZOK przy ul. Saperskiej przyjęcia niektórych odpadów, wtedy zmuszeni jesteśmy ponieść dodatkowy koszt transportu do ZGO w Gać i ponieść koszt przyjęcia tegoż odpadu w tym zakładzie.
W zakresie „porozumienia się z Burmistrzem Miasta w sprawie przyjmowania wpłat w kasie Spółdzielni” od 1 października 2013 r. możemy tylko zaproponować, aby Pan dokładniej przeczytał ten dokument, a przy okazji dowie się Pan jakie obowiązki przejęliśmy od Urzędu Miasta i jakie wiążą się z nimi dodatkowe koszty. Nie powodują one mniej pracy, a wręcz przeciwnie, kolejki przy kasie Spółdzielni świadczą o wzmożonej pracy pracowników.
Również w mieście w porządkach obrad niektórych wspólnot mieszkaniowych zarządcy wspólnot występują z wnioskiem do właścicieli o podnoszenie ich wynagrodzeń w związku z prowadzeniem gospodarki śmieciowej w ich imieniu.
Odnosząc się do danych liczbowych, które Pan przywołał – między innymi: liczby członków Spółdzielni i rzekomej liczby osób zamieszkałych w Spółdzielni , to należy stwierdzić, że dane które Pan przywołuje mają się nijak do rzeczywistości, zwłaszcza w kontekście faktu iż opłaty za odpady zostały ustalone od gospodarstwa domowego.
Nie znalazł Pan do tej pory czasu aby sprawdzić czy istotnie Zarząd Spółdzielni nie zajmował się wdrażaniem uchwał Rady Miasta, a to znaczy, że są to Pańskie kolejne puste słowa bez pokrycia. Korespondencja z Urzędem Miasta i Radą Miasta w Brzegu, w tym zakresie znajduje się w biurze Spółdzielni przy ul. Robotniczej 5.
Miło jest nam przy tej okazji Pana poinformować, iż Burmistrz Miasta skorzystał z uwag i analiz Zarządu Spółdzielni w zakresie wprowadzenia zmiany częstotliwości wywozu niektórych frakcji odpadów od stycznia 2014 r.
Prace Zarządu Spółdzielni w związku z „ustawą śmieciową” są kontynuowane od momentu opublikowania projektów uchwał na Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Brzeg – tj. od 27 grudnia 2012r. – a uchwalonych 18 stycznia 2013r. i były przedmiotem omawiania na posiedzeniach Rady Nadzorczej od lutego 2013r.
Jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni przypominamy, iż rodzaj opłat wynikający z kalkulacji jest uchwalany na podstawie „regulaminu zasad korzystania z lokali i rozliczania kosztów GZM…”.
Zmiany w tym regulaminie nastąpiły w m-cu wrześniu 2013 r., dostosowując go do podjętych uchwał Rady Miasta ( w tym zmienionych w m-cu wrześniu 2013 r. np. w zakresie częstotliwości wywozu). Uchwały Rady Nadzorczej są do wglądu w biurze Spółdzielni. Jako wieloletni członek Rady Nadzorczej, powinien Pan być doskonale zorientowany w zasadach wprowadzania opłat w Spółdzielni i powinien Pan wiedzieć, że nie jest możliwe ich wprowadzanie bez podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. Przypominamy, że Rada Nadzorcza zatwierdza między innymi strukturę organizacyjną, która jest ściśle związana z ilością wykonywanych zadań i ustalaniem corocznie funduszu plac dla pracowników spółdzielni i jej Zarządu . Główna Księgowa w zakresie opłat odpowiada za prawidłowe skalkulowanie opłat wynikających z rzeczywistych kosztów bądź prognoz.
W zakresie stwierdzenia wprowadzenia opłat dodatkowych – cyt. „tego nie ma w całej Polsce”, należy się zapoznać z wariantami wprowadzonych danin publicznych – „podatku śmieciowego” w Polsce. Z przykrością należy stwierdzić, iż w Brzegu oprócz podatku śmieciowego szereg kosztów obsługi spadło w całości na właścicieli i stąd ta pozycja opłat – np. ulotki dotyczące sposobu segregacji Spółdzielnia dostała tylko w wersji elektronicznej . Tak więc koszt druku ulotek i rozniesienia do mieszkańców obciążył spółdzielców. Skoro Pana wiedza na temat gospodarki odpadami pozwala Panu dokonać oceny iż Zarząd Spółdzielni jej nie realizuje, to proponuję przy okazji, nawet jadąc rowerem, zapoznać się z tym jak ustawę wdrażali wójtowie, burmistrzowie niedalekich ościennych gmin jak choćby Olszanka, Lewin Brzeski, Grodków. Niektóre gminy np. przyjęły w „podatku śmieciowym” obowiązek dostarczania pojemników na siebie w ramach ustalonej daniny publicznej w związku z tym nie wystąpił koszt zakupu bądź dzierżawy pojemników.
Należy ubolewać nad faktem, iż zapomniał Pan, że będąc członkiem Rady Nadzorczej (za co pobierał Pan wynagrodzenie), brał Pan udział przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu Spółdzielni.
Prezentowane przez Pana wyliczenia dotyczące rzekomej „kwoty dla Zarządu” – 199.500 zł./rocznie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, gdyż są różne stawki opłat dla poszczególnych nieruchomości, w zależności od tego czy, np. : nieruchomość posiada teren pod pojemniki i czy występuje konieczność najmu terenu oraz od ilości pojemników co również wiązało się z potrzebą przygotowania placów gospodarczych ( utwardzenia). Informujemy, że koszty poniesione w drugiej połowie 2013 r. dla całych zasobów Spółdzielni wyniosły: 165.092 zł, z czego kwota na przygotowanie placów gospodarczych wyniosła 119.584 zł., a 45.508 zł. dotyczyła kosztów transportu, odbioru odpadów wielkogabarytowych w punkcie PSZOK lub Gać oraz najmu pojemników . Koszty te mają ścisły związek z zastosowaniem się do uchwał Rady Miasta. W kwocie tej nie zawarliśmy kosztów pośrednich dotyczących pośredniczenia w przyjmowaniu wpłat za „podatek śmieciowy” (m.in. prowizji bankowych od wpłat, przelewów i kosztów obsługi pracowniczej) .

Zarząd Spółdzielni
Do wiadomości:
1. Urząd Miasta w Brzegu Pan Burmistrz Wojciech Huczyński,
2. Rada Nadzorcza SM Zgoda,
3. Przewodniczący Rady Miasta Brzeg,
4. Media