Rada wybierze ławników

0

W myśl ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych” kadencja ławników Sądów Sądu Rejonowego i Sądu Pracy działającego przy Sądzie Rejonowym, trwa cztery lata kalendarzowe. Zgodnie z tym Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zgłosił zapotrzebowanie na ławników na nową kadencję 2008 – 2011. Ławników do Sądów Rejonowych wybierają Rady Gminy, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Jednakże przed przestąpieniem do wyborów Rada Gminy powołuje zespół, którego zadaniem jest przedstawienie Radzie Gminy na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. W związku z tym, pod obrady dzisiejszej sesji  – 21 czerwca br. zostaje przedstawiony projekt uchwały, dotyczący  powołania zespołu d/s wyboru ławników sądowych. Skład ławników z terenu gminy Lubsza podamy w następnym numerze „Panoramy Powiatu Brzeskiego”.
t.