„Czyste Powietrze”. Jaką pomoc muszą zapewnić mieszkańcom Gminy współpracujące w realizacji programu

1
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

„Czyste Powietrze” to flagowy program związany z redukowaniem ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Oferuje on wysokie dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termoizolację w domach jednorodzinnych. Aby zapewnić jak najszerszy dostęp do programu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarły porozumienia z zainteresowanymi samorządami. W zamian za popularyzowanie programu i pomoc w jego realizacji dla Gmin przewidziano szereg bonusów finansowych. Aby je otrzymać, samorządy muszą jednak dopełnić przewidziane dla nich zadania, które zapewnią kompleksowe wsparcie dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania.

Nałożone na Gminy obowiązki w głównej mierze związane są z działalnością gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych, które musi prowadzić każdy samorząd po podpisaniu porozumienia. Każdy taki punkt powinien być czynny w dni robocze, w dogodnych dla mieszkańców godzinach, przynajmniej przez 10 godzin tygodniowo. W punkcie musi być dostępny przeszkolony przez WFOŚiGW pracownik (lub też pracownicy), który dokładnie zna zasady programu „Czyste Powietrze” i jest w stanie przekazać zainteresowanym mieszkańcom rzetelne informacje oraz pomóc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Konieczne jest też umieszczenie w punkcie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu, które umożliwia złożenie wniosku oraz jego wydruk, a jednocześnie spełnia wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych.
Punkt konsultacyjno-informacyjny powinien gwarantować zainteresowanym skorzystaniem z programu kompleksowe wsparcie na każdy etapie. Mowa tu zarówno o udzielaniu informacji na temat programu oraz pomocy w przygotowywaniu wniosków, jak i przekazywaniu tych wniosków do WFOŚiGW i pomocy w rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy wypełnianiu wniosków o płatność. Dzięki temu wnioskodawcy mogą mieć pewność, że realizacja programu przebiega u nich prawidłowo.
Zadania Gmin, które zawarły porozumienie odnośnie „Czystego Powietrza”, związane są także z promocją programu. Jest to np.: wydruk i zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych, rozsyłanie takich materiałów do potencjalnych wnioskodawców, aby zachęcić ich do skorzystania z programu, a także organizacja na swoim terenie przynajmniej czterech spotkań rocznie, których tematyka wiąże się z „Czystym Powietrzem”. Gminy powinny także starać się identyfikować budynki, których właściciele kwalifikują się do skorzystania z programu oraz odwiedzać swoich mieszkańców w celu przeprowadzenia wstępnej analizy stanu budynku i obecnego źródła ogrzewania, przedstawienia oferty programu i zachęcenia do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszystko po to, aby jak najwięcej osób wiedziało o „Czystym Powietrzu”, a jak najmniej zanieczyszczeń trafiało w powietrze.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu

Źródła: www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze/informacje-dla-gmin-ktore-podpisaly-porozumienie-w-sprawie-wspolnej-realizacji-programu-czyste-powietrze.

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA