Czym jest i jak skorzystać z programu Czyste Powietrze

0
źródło: gov.pl

Aby ograniczyć emisję pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawić efektywność ogrzewania stosowanego w budynkach mieszkalnych stworzono program Czyste Powietrze. To pierwszy tego typu program o zasięgu ogólnopolskim, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła lub termomodernizacji.

Pieniądze można otrzymać w formie dotacji lub dotacji na częściową spłatę pożyczki, a następnie spożytkować je na: wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną, koszty materiałów i robocizny ocieplenia domu oraz wymiany okien i drzwi.
Z programu może skorzystać każdy, kto zakończył wymianę źródła ciepła bądź termomodernizację, jest w trakcie ich realizacji lub dopiero je planuje. Warto jednak pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r.). Sama inwestycja musi zakończyć się najpóźniej 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.


Aby skorzystać z dotacji w ramach Czystego Powietrza, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami. Można to zrobić na dwa sposoby:
1. W formie papierowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Krakowskiej 53 w Opolu – wniosek należy pobrać z Portalu Beneficjenta na stronie internetowej WFOŚiGW, wypełnić, zweryfikować, następnie złożyć go elektronicznie na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta, wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć osobiście lub drogą pocztową w WFOŚiGW;
2. Elektronicznie – wypełniając wniosek na stronie: gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, gdzie należy dołączyć wymagane załączniki i podpisać go, korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego, aby potwierdzić swoją tożsamość.
Wspomniane wcześniej załączniki, wymagane przy składaniu wniosku, to: skan dokumentu potwierdzającego prawo własności domu w przypadku braku księgi wieczystej, skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli, jeśli nieruchomość jest współwłasnością oraz skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka, w przypadku wspólnoty majątkowej.
Program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018–2029. Przeznaczono na niego 103 mld zł, z czego na dotacje zaplanowano 63,3 mld zł, a na pożyczki – 39,7 mld zł. Zaplanowano, że w ramach tych kwot w ponad 3 mln budynków poprawi się efektywność energetyczna, kolejne 3 mln nieekologicznych źródeł ciepła zostaną wymienione na inne, emisja pyłu o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów zostanie zmniejszona o 210 000 Mg rocznie, a emisja CO2 – o 14 000 000 Mg/rok.

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Źródła (dostęp 23/06/2020):
czystepowietrze.gov.pl
gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze