Projekt „Soli Deo” dla upamiętnienia Kardynała Wyszyńskiego – Felieton posłanki Katarzyny Czochary z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

Każde ważne wydarzenie lub postać historyczna budują naszą świadomość, bardzo często stając się inspiracją i życiowym drogowskazem. Adam Mickiewicz, nasz wielki poeta, powiedział: „Przeszłość, nieustannie poprzez teraźniejszość styka się z przyszłością”. W myśl tej idei już niebawem na terenie naszego województwa zrealizowany zostanie projekt poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.


„Soli Deo”- kardynał Stefan Wyszyński
Postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego życie, cele, wartości oraz walka z komunizmem w obronie chrześcijańskiej tożsamości narodowej są dla mnie główną inspiracją. Wychowałam się w domu, który w czasach PRL na co dzień przesycony był kulturą opozycyjną. Nauczałam również w szkole, której patronem był Prymas 1000-lecia – Stefan Wyszyński. Historia życia księdza jest mi dobrze znana i staram się realizować testament, który nam pozostawił. Dlatego też w najbliższym czasie rozpoczniemy realizację projektu pod dość wymowną nazwą – „Soli Deo” – Kardynał Stefan Wyszyński.
Działania wpisane w projekt realizowane będą na terenie naszego województwa oraz Prudnika – miejsca uwięzienia Prymasa. Mottem przedsięwzięcia są słowa Prymasa: „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”.
Stefan Kardynał Wyszyński żył w bardzo trudnym i bolesnym okresie dziejów Naszej Ojczyzny. Z jednej strony uczestniczył w procesie odzyskania niepodległości oraz budowaniu jedności Narodu i Ojczyzny, by za chwilę doświadczać przesyconego przemocą, pogardą dla człowieka okresu II wojny światowej. To właśnie na przemocy, deptaniu godności człowieka i pozbawieniu go wolności oparła swoje rządy komunistyczna władza po 1945 roku. Wydarzenia te wywarły ogromny wpływ na osobowość, postawę, wiarę, sposób myślenia i działania Stefana Wyszyńskiego.

Kardynał sprawował swoją posługę duchową w najtrudniejszym dla Polski czasie – okresie represji, walki z religią i Kościołem. Nie zważając na to, nieustannie uczył Polaków, że kościół katolicki to dom prawdziwej wolności. Życie i działalność kardynała to wielka manifestacja siły ludzkiego ducha i niezachwianej wiary. Był i jest autorytetem dla wielu Polaków, mężem stanu, politykiem, Prymasem niezłomnym. Ale przede wszystkim był człowiekiem, który całe swoje życie oddał Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Wiodące wątki projektu oparte będą na nowym, poszerzonym wydaniu znakomitej książki Ewy Czaczkowskiej pt. „Kardynał Wyszyński. Biografia”. Publikacja ta prezentuje postać prymasa, który dzięki swej niewzruszonej postawie ocalił Kościół w Polsce przed sowietyzacją. Autorka prezentuje wiele niepublikowanych i nieznanych wcześniej dokumentów, szczególnie cennych z okresu uwięzienia Prymasa. Opisuje prawdziwego człowieka – pełnego troski o Polskę, jej losy. Cenne dla realizacji projektu są także „Zapiski Więzienne” Stefana Wyszyńskiego, w których opisuje on miejsca swojego uwięzienia i internowania w klasztorze Franciszkanów w Prudniku-Lesie od 6. października 1954 do 28. października 1955.

65. rocznica uwięzienia Kardynała Wyszyńskiego
Tegoroczna rocznica 65-lecia uwięzienia Prymasa w Prudniku stanowi niepowtarzalną okazję do prezentacji jego głównych myśli i nauk w tym m.in.: kultu Bogurodzicy, miłości do Ojczyzny czy polskiej miłości nieprzyjaciół.
Na projekt „Soli Deo” składają się między innymi: cykl spotkań, ogólnopolska Konferencja Prymasowska, konkursy oraz prelekcje osób związanych z badaniem wpływu osoby Kardynała Wyszyńskiego na kształt współczesnej historii Polski od strony religijnej, socjologicznej, historycznej, społecznej i patriotycznej. W trakcie działań zaplanowaliśmy pokaz filmu „Prymas. Trzy lata z tysiąca” i „Skrawek Nieba” oraz prezentację dostępnych materiałów dokumentacyjno-filmowych. Dodatkowo odbędzie się także koncert, przeplatany czytaniem prozy i poezji w wykonaniu artystów, dedykowany naszemu Kardynałowi – oratorium w wykonaniu orkiestry symfonicznej. Po nim zaplanowano prezentację mappingu na fasadzie budynku klasztoru Ojców Franciszkanów w Prudniku Lesie.

Konkursy na stronie kuratorium oświaty w Opolu
Osobiście zachęcam także wszystkich uczniów opolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim, poświęconym postaci Kardynała. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie listu otwartego, w którym uczniowie zawrą to, co chcieliby powiedzieć Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, za co chcieliby podziękować Prymasowi Tysiąclecia. Konkurs ma charakter wojewódzki. Prace konkursowe można składać w moim Biurze Poselskim w Prudniku oraz pod adresem e-mail: katarzyna.czochara@sejm.pl. Zapraszam także wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, pn. „Ojczyzna w moim sercu”. Prace konkursowe powinny nawiązywać do słów Prymasa: „Kocham ojczyznę moja bardziej niż własne serce”. Wszystkie informacje o obu konkursach znaleźć można na stronie internetowej opolskiego Kuratorium Oświaty.

Katarzyna Czochara, poseł na Sejm RP z ramienia PiS


Katarzyna Beata Czochara – Opolska polityk, nauczycielka i samorządowiec, posłanka na Sejm VIII kadencji, prezes Zarządu Okręgowego PiS w województwie opolskim. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Nauczycielka języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku. Uzyskała kwalifikacje tłumacza. Właścicielka hodowli jelenia europejskiego w Moszczance. Zasiada w komisjach sejmowych: Komisja Zdrowia, Komisja Polityki Senioralnej, Komisja Edukacji, Komisja Spraw Zagranicznych. Posłanka pracuje także w zespołach parlamentarnych: Opolski Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych, Parlamentarny Zespół ds. inwestycji, Parlamentarny Zespół ds. Policji(wiceprzewodnicząca), Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych, Parlamentarny Zespół ds. Więziennictwa(przewodnicząca),Parlamentarny Zespół ds. Wojska i Obrony Terytorialnej(przewodnicząca), Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Lwowa, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry. Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna (wiceprzewodnicząca), Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna (wiceprzewodnicząca).