Gigantyczne podwyżki za wywóz śmieci w ogrodach Relaksu [felieton]

0

W ogrodach „Relaks I i II” mamy kolejną podwyżkę. Tym razem za wywóz śmieci. W 2020 r. roczna opłata wynosiła 20 zł od działki. W 2021 r. Uchwałą Zarządu ROD podwyższono tę opłatę: w „Relaksie I” do 57 zł, a w „Relaksie II” do 89 zł. Użytkownicy ogrodów, którzy nie mają kompostownika będą płacić jeszcze więcej – o 50% więcej, czyli w „Relaksie I” 85,50 zł, a w „Relaksie II” aż 133,50 zł. Informację na ten temat zarząd zamieścił na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej: http://relaks-brzeg.pl/2021/05/20/wysokosc-oplaty-za-odpady-komunalne/


To niemal coroczna podwyżka w naszych ogrodach. W poprzednich latach do 2020 r. wywóz śmieci opłacany był z opłaty ogrodowej – 60 gr za m2 działki. W 2020 r. pobierano już dodatkową opłatę za wywóz śmieci w wysokości 20 zł od działki i tym sposobem „boczną furtką” dokonano podwyżki opłat. Teraz wprowadzono kolejną, szczególnie bolesną dla emerytów podwyżkę – w „Relaksie I” o 185%, a w „Relaksie II” o 345%. Podwyżka jest tym bardziej zastanawiająca, bo wprowadzono ją uchwałą zarządu ROD w dniu 5 maja br., a przecież 20 maja br. brzescy radni nie przyjęli propozycji burmistrza na podwyżkę opłat za wywóz nieczystości.

Niejasności dotyczących tej podwyżki jest więcej:
Po pierwsze: zgodnie ze Statutem PZD § 64 pkt 7 uchwalanie opłat ogrodowych leży w wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania, a nie zarządu ROD, który jest organem wykonawczym.
Po drugie: w uzasadnieniu uchwały o nowej opłacie zarząd twierdzi, że podstawą takiego działania jest Uchwała Rady Miasta nr XV/168/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie obowiązku ponoszenia kosztów wywozu odpadów komunalnych przez działkowców??? Otóż nie ma uchwał w takiej sprawie, a ta która jest dotyczy uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg. Ta manipulacja z rzekomym aktem prawa miejscowego miała zapewne wzmocnić argumentację konieczności wprowadzenia podwyżki.
Po trzecie: jak wynika z uchwały zarządu ROD w tej sprawie 31 marca 2021 r. podpisano z ZHK w Brzegu aneks do umowy i dopiero 5 maja br. Zarząd ROD zorientował się, że opłaty będą znacznie wyższe i zdecydował o podwyżce. Dlaczego dopiero w maju?
Po czwarte: Uchwała Rady Miasta nr XV/168/19 z 28 listopada 2019 r. w punkcie dla ogródków działkowych wyznacza sezonowy wywóz śmieci od 1 marca do 31 października każdego roku. Skoro w argumentacji Zarządu ROD podwyżka wymuszona jest aneksem z 31.03.2021 r., to w bieżącym roku działkowcy winni zapłacić nie za 8 miesięcy, jak tego chce zarząd w swojej uchwale, ale za 7 miesięcy.
Po piąte: zarząd w swojej uchwale przewiduje 50% podwyżkę opłaty dla działkowców nie posiadających kompostownika, a przecież zgodnie z § 42.1 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego cyt: „Działka musi być wyposażona w kompostownik”, a za przestrzeganie tego regulaminu odpowiada Zarząd ROD – § 72 Statutu PZD.

Tak już na marginesie wspomnę, że ogrody „Relaks II” powstały 40 lat temu dzięki wysiłkowi wielu społeczników i pierwsza opłata ogrodowa wynosiła 6 gr za m2 i od tego czasu do 2021 r. wzrosła o ponad 1000% i ciągle, co roku rośnie. Jak trzeba coś zrobić w naszych ogrodach, zbiera się od nas dodatkowe pieniądze – tak było z wodociągami i elektrycznością. Z naszej, najwyższej w Brzegu opłaty ogrodowej (ok. 90 tys. zł w 2020 r.) gro pieniędzy przeznaczonych jest na utrzymanie i wynagrodzenia Zarządu, a przecież to nie jedyne zbierane od nas pieniądze, bo płacimy jeszcze co roku na kilka innych celów. Wzrostu opłat dopatruję się w zmianach w Zarządzie ROD po 2018 r. Obecnie w skład tego organu wchodzą: Zakrzewski Jerzy – Prezes ROD, Kolorz Wojciech – I Vice Prezes ROD, Gawłowski Eugeniusz – II Vice Prezes ROD, Ziemiński Stanisław – Sekretarz ROD, Mielczarek Barbara – Skarbnik ROD. Księgowej niestety od pewnego czasu nie mamy i nasze finanse prowadzi Ośrodek Finansowy w Opolu.

Wobec licznych wad prawnych uważam że Uchwała Nr 34/2021 Zarządu ROD „Relaks” z dn. 5.05.2021 r. powinna być przez Zarząd co najmniej wycofana, a może nawet zaskarżona.

Mamy swoją stronę internetową http://relaks-brzeg.pl, na której sprawozdania finansowe zamieszczane były po 2014 r., ale od kiedy staliśmy się stowarzyszaniem informacje finansowe z poszczególnych lat niestety zostały usunięte i próba prześledzenia zmian w opłatach tym sposobem stała się niemożliwa. Uchwała, o której napisałem ma nr 34, a czy na stronie internetowej znajdziecie treści pozostałych 33 Uchwał? Niestety nie. Dlaczego zatem opublikowano 34 Uchwałę? Odpowiedź jest prosta – bo chodzi w niej o „kasę”.

Przypominamy jeszcze, iż zarządy ROD mają ustawowy obowiązek poinformowania działkowców (tablice ogłoszeń i strona internetowa) o wpływach i wydatkach za rok poprzedni. Taka informacja powinna być udostępniona działkowcom nie później niż do 1 lipca.

Leszek Ciepielski