Miał być rekordowy budżet – będzie rekordowe zadłużenie…

1

Do 2035 będziemy spłacać miejskie długi – taki pomysł na budżet w 2018 roku ma Jerzy Wrębiak. Od przyszłego roku zadłużenie miasta ma sięgnąć rekordowego poziomu 35 milionów złotych. Ponad 25 milionów złotych kredytów zaciągnie miasto Brzeg tylko w 2018 roku. Wszystko po to, aby zrealizować pomysły burmistrza Jerzego Wrębiaka.


– W 2018 roku planujemy wspomóc się kredytem z uwagi na to, że potrzebujemy pieniążków, których nie posiadamy na wkłady własne do realizacji projektów (od red.: chodzi o projekty ze środków unijnych) – tak Skarbnik Miasta Brzegu Katarzyna Szczepanik wyjaśniała radnym na wspólnym posiedzeniu komisji: Budżetu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego oraz Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska deficyt jaki zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 rok. Wspólne obrady tych komisji to pierwszy etap formalnego zatwierdzania budżetu na 2018 rok, którego finałem będzie głosowanie nad projektem uchwały budżetowej 15. grudnia na XXXVII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

W projekcie budżetu prognozowane dochody ogółem gminy na 2018 r. wyniosą 167.677.818,00 złotych. Planowane wydatki na 2018 rok osiągną wysokość 194.370.978,00 złotych. Deficyt budżetowy, według projektu przedstawionego radnym, wyniesie 26.693.160,00 złotych. Planuje się go sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej (od red.: dokument uchwalany razem z budżetem) w 2018 roku wysokość miejskiego długu osiągnie poziom 35.783.198,00. Według wyjaśnień Skarbnik Miasta Brzegu Katarzyny Szczepanik planowane kredyty, które miasto zaciągnie w 2018 roku, będziemy spłacać przez następne 18 lat, czyli do roku 2035.

W dniu 04.12.2017 roku na posiedzeniu Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w obecności przewodniczących wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej Brzegu przyjęto projekt budżetu oraz nie przedstawiono żadnych wniosków zmian projektu. Radni w dyskusji wskazywali na potencjalne ryzyka związane ze znaczną wysokością planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu, możliwościami organizacyjnymi urzędu do obsługi wszystkich zaplanowanych procesów inwestycyjnych, problemami występującymi na rynku wykonawców oraz wyrażono obawy związane z koniecznością zwrotu przez gminę dotacji w przypadku powstałych z powodu wystąpienia powyżej wymienionych opóźnień i nie dochowaniem określonych w umowach terminów.

Szerzej do tematu o przyszłorocznym budżecie wrócimy po grudniowej sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

ZOBACZ KONIECZNIE UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK