Uchybienia i nieprawidłowości w Gminie Brzeg. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej są one konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa

0

RIO w Opolu przeprowadziła w brzeskim magistracie kontrole problemową wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminy Brzeg za lata 2015-2018. Jak czytamy w wystąpieniu pokontrolnym – inspektorzy stwierdzili „uchybienia i nieprawidłowości w działalności gminy będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania prawa”. Największa część „bałaganu” dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi.


Wśród stwierdzonych nieprawidłowości są m.in.: nieustalenie przypadających Gminie należności 500,00 zł z tytułu kar za nieterminowe składanie sprawozdań przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne (odpowiedzialność ponosi burmistrz); nieprawidłowości w zakresie rachunkowości przy dokonywaniu w księgach rachunkowych zapisów niespełniających wymogów formalnych (odpowiedzialność ponoszą pracownicy i kierownik Biura Podatków i Opłat oraz burmistrz); niedostosowanie polityki rachunkowości do potrzeb i praktyki stosowanej w jednostce w zakresie podstaw dokonywania przypisów należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odpowiedzialność ponosi burmistrz); nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych i windykacyjnych w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odpowiedzialność ponoszą były i obecny burmistrz).

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej oczekują podjęcia skutecznych działań w celu wyeliminowania wykrytych nieprawidłowości. Burmistrz Jerzy Wrębiak ma prawo wnieść zastrzeżenia do ustaleń inspektorów, jednak uznaje on wnioski pokontrolne i zamierza je wykonać.

Poniżej treść wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu