Oświadczenie radnej Bożeny Szczęsnej

1

Oświadczenie radnej Bożeny Szczęsnej dotyczące uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej


 

Szanowni Państwo radni, Pani Przewodnicząca i Panie Burmistrzu. Pragnę odnieść się w kilku słowach do wniosku, który złożyła Pani Przewodnicząca Rady Barbara Mrowiec dotyczącego wygaśnięcia przeze mnie piastowanego mandatu radnej.

Zapewne wszyscy radni obecni na tej sali znają przepis ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r). Ten antykorupcyjny zapis ustawy, według Barbary Mrowiec, stał się podstawą do złożenia przez nią wniosku o wygaśnięcie mojego mandatu. Według mnie, w moim konkretnym przypadku, nie zachodzą przesłanki do zastosowania tego przepisu ustawy.

Chciałam zwrócić uwagę na fakt, że swoją działalność prowadzę na majątku gminy od 30 lat i nigdy nie dopuściłam się czynów o znamionach korupcyjnych, ani przed tym jak zostałam radną ani w czasie pełnienia tej funkcji.

Po pierwsze. Nie polega na prawdzie stwierdzenie przewodniczącej Mrowiec, że działka przy ulicy Chocimskiej 4, będąca własnością Gminy Brzeg, to miejsce prowadzenia przeze mnie działalności. W załączeniu przedstawiam państwu odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jasno z niego wynika, że adresem głównego miejsca wykonywania działalności jest ul. Króla Jana III 30. Chocimska 4 w tym rejestrze jest oznaczona jako jedno z dodatkowych miejsc wykonywania działalności.

Po drugie. Chciałam zwrócić uwagę na fakt, że istnieją w naszym orzecznictwie sądowym podobne do mojej sprawy rozstrzygnięcia, które potwierdzają, że nie naruszam ustawy o samorządzie gminnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 521/14 (LEX nr 1493233) stwierdził, iż: „o prowadzeniu przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy można mówić wtedy, gdy radny korzysta z mienia gminnego na uprzywilejowanych zasadach, wykorzystując swoją pozycję w gminie. Natomiast w przypadkach korzystania przez radnego dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z mienia gminy na zasadzie powszechnej dostępności do tego mienia lub na warunkach powszechnie ustalonych w odniesieniu do danego typu czynności prawnych dla wszystkich mieszkańców gminy, nie dochodzi do naruszenia zakazu z art. 24f ust. 1 u.”

W moim wypadku jest podobnie. Działkę przy ulicy Chocimskiej dzierżawił mój syn od Zarządu Nieruchomości Miejskich na zasadach powszechnej dostępności i według ogólnych stawek bez żadnej formy jakiegokolwiek uprzywilejowania.

To podstawowe merytoryczne kwestie dotyczące wniosku pani Mrowiec, które chciałam Państwu przedstawić. Oprócz tego pragnę zwrócić uwagę Państwa na inne fakty, które sprawiają, że wniosek Przewodniczącej Mrowiec staje się, jeśli nie dziwny, to co najmniej wątpliwy.

Proszę dokładnie przeczytać uzasadnienie wniosku Przewodniczącej Mrowiec. Jego lakoniczność i podanie nieprawdziwych faktów, moim zdaniem, wręcz dyskwalifikują ten dokument jako akt prawa lokalnego. Nie dołączenie do uzasadnienia jakiejkolwiek opinii czy ekspertyzy prawnej sprawia, że jest on co najmniej niewiarygodny. Wniosek ten w oczywisty sposób, moim zdaniem, łączy się z wątpliwej jakości pracą radnej Mrowiec jako przewodniczącej naszej rady.

Chciałam również poinformować państwa o skandalicznym zachowaniu przewodniczącej Mrowiec towarzyszącemu złożeniu tego wniosku. Jak Państwo zapewne wiedzą, każdy radny, który naruszałby przepisy ustawy samorządowej ma czas do trzech miesięcy od zaprzysiężenia, aby ewentualne sprzeczności i konflikty z nią uregulować. Zapewne pani Mrowiec jako przewodnicząca rady doskonale o tym wie. Przynajmniej ja osobiście mam taką nadzieję. Dlaczego zatem w dniu 23 marca bieżącego roku w piśmie adresowanym do mnie wezwała mnie do cytuję „ złożenia wyjaśnień” w związku z jej zdaniem naruszeniem przepisu 24 f ust. 1 i 1a ustawy o samorządzie gminnym? Pomijając fakt, że Pani przewodnicząca w tym piśmie wyznaczyła mi dwudniowy czas na tzw. ”złożenie wyjaśnień”, chciałam tutaj publicznie zapytać, w jakim celu mnie wezwała do ich złożenia? W jakim celu miałabym składać jakiekolwiek wyjaśnienia po terminie umożliwiającym mi ewentualne naprawienie bądź korektę rzekomych nieprawidłowości?

Mając na uwadze powyższe fakty, zwracam się do państwa z wnioskiem o usunięcie punktu 11 e z porządku obrad dzisiejszej sesji.

Radna Rady Miejskiej Brzegu
Bożena Szczęsna