W Grodkowie powstanie gminna Rada Seniorów

0

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie z 12 września 2018 r. Burmistrz Grodkowa ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Grodków. Do Rady Seniorów, zgodnie ze Statutem Rady Seniorów w Gminie Grodków, prawo do zgłaszania swoich kandydatów przysługuje podmiotom, które działają na rzecz osób starszych. Każdy z takich podmiotów może zgłosić do 3 przedstawicieli. 


Zgodnie z uchwalonym Statutem nowo powołana Rada ma podejmować działania w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej osób starszych, integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej gminy Grodków. Rada ma obradować nie rzadziej niż raz w roku i ma być zwoływana na wniosek trzech członków Rady Seniorów.

Osoby, które mogą zostać zgłoszone powinny mieć ukończone 60. rok życia, być mieszkańcami gminy Grodków. Ponadto taka osoba nie powinna być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia powinny być składane do 19. listopada do godziny 14:00 w Biurze Obsługi Klienta. Karta zgłoszeniowa jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Grodków (grodkow.pl), w zakładce Rada Seniora lub w Wydziale Organizacyjnym mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 29, na pierwszym piętrze w pokoju 31.