II posiedzenie Rady Seniorów Gminy Grodków

0

W poniedziałek 14 lutego 2019 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Grodkowie II Posiedzenie Rady Seniorów. Poświęcono je głównie zapoznaniu się z projektem Planu Pracy Rady Seniorów na kadencję 2018-2020.


Oprócz członków Rady w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w osobach Burmistrza Grodkowa, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Kierownika Wydziału Organizacyjnego, a także Rady Miejskiej, którą reprezentowała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej. Wśród zaproszonych gości była też dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ważnym punktem zebrania było szkolenie z podstaw samorządu gminnego, które przeprowadził Sekretarz Gminy Pan Andrzej Romian. Członkowie Rady mieli możliwość dowiedzenia się o tak istotnych sprawach, jak zadania i kompetencje Rady Miejskiej i Burmistrza, co często nie do końca jest wiadome wielu osobom. Następnie przewodnicząca Rady Janina Podgórna przedstawiła projekt Planu Pracy Rady Seniorów. Został on wypracowany wspólnie z grupą członków Rady na specjalnie zorganizowanych w tym celu warsztatach i w uzgodnieniu z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy – Panem Pawłem Garncarzem i Panią Alicją Biesagą. Dokładnie omówiła każde przedsięwzięcie, ze szczegółowym przyporządkowaniem jego realizacji do terminu i konkretnych osób lub instytucji działających na rzecz seniorów.

Wśród zadań znalazły się imprezy, które będą miały charakter cykliczny. Należą do nich m.in.: Grodkowskie Forum Seniorów, Gminny Dzień Seniora, Gminna Spartakiada Seniorów. Planuje się też dyżury Rady Seniorów, raz w miesiącu, w Urzędzie Miejskim w Grodkowie. Plan Pracy Rady Seniorów został przyjęty w przez aklamację w głosowaniu jawnym. Burmistrz Marek Antoniewicz, w swojej wypowiedzi na temat tego planu podkreślił, że jest zaskoczony dużą ilością zadań, jakie przed sobą Rada postawiła i zadeklarował współpracę. Stwierdził też, że dzięki istnieniu Rady Seniorów problematyka osób starszych może być przybliżona radnym i mieszkańcom gminy.