Rekordowy budżet gminy Grodków na 2020 rok

0

Gmina Grodków będzie miała w przyszłym roku rekordowy budżet, który wyniesie 98 087 250,88 zł, w tym dochody bieżące gminy szacuje się na 92 701 656,60 zł a dochody majątkowe na 5 385 594,28 zł. Wydatki gminy na 2020 r. wyniosą 97 339 172,88 zł, z czego największe kwoty pochłoną jednostki budżetowe gminy, w sumie 48 832 737,00 zł.


W przyszłorocznym budżecie zaplanowano również inwestycje. Na wydatki majątkowe gmina przeznaczy 9 158 008,88 zł. Do najważniejszych inwestycji realizowanych przez gminę Grodków w 2020 r. będą należały: droga dojazdowa do gruntów rolnych w Żelaznej; przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Półwiosek wraz z odwodnieniem; przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie oraz przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie.

Ponadto gmina planuje realizację zadań z innym samorządami, wśród których znalazły się: budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w Gnojnej w latach 2020 i 2021 – 5.000 zł i 85.000,00 zł planowanej pomocy finansowej dla Samorządu Województwa; poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obwodnicy miejscowości Grodków w 2020 r. – 100.000,00 zł planowanej pomocy finansowej dla Samorządu Województwa oraz przebudowa drogi powiatowej Jaszów – Bogdanów w 2020 r. – 150.000,00 zaplanowanej pomocy dla Powiatu.

W kwestii oświaty planuje się: budowę sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej, gdzie wartość zadania wynosi 1.530.000,00 zł, jednak w 2019 r. złożono wniosek do Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej; ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy – 536.460,00 zł, z czego nakłady w 2020 r. to 502.000,00 zł, w tym planowana dotacja 418.254,54 zł.

Inwestycje z zakresu sportu i kultury, to: budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie za 800.000,00 zł; budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie – 100.000,00 zł, w tym planowana dotacja 50.000,00 zł w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2020 (złożenie wniosku planowane jest w 2020 r.).

Zadania zaplanowane do realizacji z programów UE: podniesienie standardu budynku OKiR w Grodkowie za 793.307,00 zł – planowane nakłady wyniosą 763.307,00 zł, w tym dotacja gminy 461.339,00 zł; kontynuacja budowy sali spotkań we wsi Więcmierzyce, która pochłonie w sumie 1.207.157,00 zł – planowane nakłady w 2020 r. to 850.000,00 zł, w tym dotacja 499.952,00 zł; poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, co będzie kosztować 220.000,00 zł, z możliwością dofinansowania w kwocie 138.259,00 zł.

W budżecie Gminy Grodków na 2020 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 35 sołectw na łączną kwotę 674.104,95 zł. W tym: wydatki bieżące na kwotę 446.249,07 zł (72 zadania) i wydatki majątkowe na kwotę 227.855,88 zł (15 zadań).