Burmistrz Grodkowa ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka Publicznego

0
UM w Grodkowie (fot. archiwum)

Szczegóły konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, tj. www.grodkow.pl. W toku postępowania wybrany zostanie dyrektor Żłobka Publicznego przy ul. Kościuszki 4 w Grodkowie. Oferty składać można do 12. lutego 2021 do godz. 12:00 w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie (ul. Powstańców Śląskich 24, Grodków).


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w postępowaniu i stanięciu do walki o stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Grodkowie powinny w wymaganym terminie złożyć aplikację zawierającą m.in. takie dokumenty jak: Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Publicznego w Grodkowie, CV zawierający dokładny przebieg pracy zawodowej, informacje o stażu pracy, List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu. W ofertach powinny znaleźć się wszystkie dokumenty określone w Ogłoszeniu o Konkursie zgodnie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Grodkowa Nr 0050.439.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Dyrektor wyłoniony w konkursie w swoim zakresie obowiązków będzie miał m.in. takie zadania jak: kierowanie działalnością żłobka, reprezentowanie go na zewnątrz oraz realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz statutu żłobka; zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz kierowanie jego działalnością; realizacja zadań w zakresie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i inne.

Przewidywany termin zatrudnienia to 15. marca 2021. Dodajmy, że w dokumentacji konkursowej określono, że nowy dyrektor otrzyma umowę na czas nieokreślony (z wyjątkiem osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym).

Wyboru kandydata na stanowisko dyrektora dokona powołana komisja w składzie: Waldemar Wójcicki – zastępca Burmistrza Grodkowa, przewodniczący komisji, Zdzisław Pałka – dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie (GZSiP), członek komisji oraz Janina Pędziwiatr – zastępca dyrektora GZSiP, sekretarz komisji.

Przypomnijmy, że kompletne oferty konkursowe składać można do 12. lutego 2021 do godz. 12:00 w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śl. 24 (sekretariat GZSziP) lub wrzucać do skrzynki pocztowej przy głównych drzwiach wejściowych do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, bądź przesłać na adres: Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Powstańców Śl. 24.

Szczegóły postępowania konkursowego dostępne są na stronie internetowej Gminy Grodków – http://grodkow.pl/321-aktualnosci/4407-aktualnosci/10747-konkurs-na-dyrektora.html.