Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 

0

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną.  Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.


Program jest kierowany do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, są również atrakcyjną propozycją zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Uczniowie klas I – III ze szkół w Lubszy i w Dobrzyniu aktywnie biorą udział w programie „Umiem pływać”. Dwie grupy po 15 osób, raz w tygodniu od 18 września przez 10 tygodni jeżdżą na basen w Jelczu Laskowice. Opiekunami grup są p. Wioletta Bilińska wychowawca klasy I w FSP w Dobrzyniu i Adam Przybyła nauczyciel wychowania fizycznego. Dzieci chętnie i intensywnie uczestniczą w zajęciach przeprowadzanych na pływalni. Pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów mogą rozwijać umiejętność pływania a także uczestniczyć w atrakcyjnych grach i zabawach w wodzie.

Zajęcia dostarczają dzieciom wiele pozytywnych emocji, są również doskonałą okazją i sprawdzianem z samodzielności i odpowiedzialności. Wszystkim najwytrwalszym uczestnikom serdecznie gratulujemy postępów w nauce pływania 🙂

Główne cele programu:
– upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
– nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
– profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
– zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
– efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
– wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie
programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Opr. Adam Przybyła